ฟอร์เวิร์ดเมล

1 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 2 October 2008 เวลา 12:27 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 2861
AraiGordaiImage by AraiGordai via Flickr

อีเมลเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แห้งมาก แต่ก็ได้รับความนิยมตลอดมา ตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตสี่สิบปีก่อน

มาจนยุคปัจจุบัน อีเมลกลายเป็นเครื่องมือกระจายข่าวสารชนิดหนึ่ง จนมีคนนำไปใช้เป็นเครื่องมือโฆษณา (สแปม)

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ มีโอกาสติดไวรัส และมีไวรัสบางแบบที่สามารถอ่าน contact จาก IM (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSN/Windows Live) เพื่อนำอีเมลไปใช้ส่งสแปมทั้งที่เป็นสแปมทางอีเมลหรือส่งเป็นไฟล์ผ่าน IM ไวรัสหลายตัวสามารถปลอมตัวโดยเลือกชื่อจาก contact ที่อ่านได้ซึ่งไม่ใช่เครื่องที่ติดไวรัส

สำหรับฟอร์เวิร์ดอีเมลที่ส่งกันระหว่างเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนั้น มีข้อแนะนำดังนี้

  1. ให้พิจารณาก่อนว่าควรส่งไปถึงคนที่เราอยากส่งหรือไม่ ส่งไปแล้วผู้รับได้อะไร
  2. ตัดเฉพาะข้อความที่อยากให้เขาได้รับรู้ ตัดทางที่ส่งต่อผ่านๆกันมาออกไป เช่นถ้าส่งกันมายี่สิบทอดแล้ว ส่งเฉพาะข้อความต้นทาง ไม่ต้องส่งเส้นทางของเมลที่ผ่านมาอีกสิบเก้าคน (edit ข้อความก่อนส่ง)
  3. ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ การส่งสแปมเป็นความผิด ดังนั้นเราจะต้องเก็บจดหมายต้นทางเอาไว้ หากมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับสแปมแล้วสืบสาวมาถึงเรา เราจะต้องชี้แจง และมอบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่าได้รับมาจากใคร — แต่ถ้าเราไม่ส่งต่อ ก็จะพ้นจากความเสี่ยงที่จะละเมิดกฏหมายนี้ทันที
  4. เพื่อไม่ให้ขยายผลจากไวรัสมากไปกว่านี้ แทนที่จะเอาชื่อคนอีกสามสิบที่เราส่งไปถึงใส่ไว้ในช่อง To: ตามตรรกะ ควรเอาไปใส่ในช่อง Bcc: แทน ผู้รับจะเห็นว่าส่งมาจากเราคนเดียว โดยไม่เห็นว่าเราส่งไปถึงอีเมลอื่นๆอีก หากผู้รับติดไวรัส ไวรัสนั้นจะไม่ได้อีเมลอื่นๆ ไปใช้
  5. ข้อความขนาดใหญ่ ไม่ควรส่งทางอีเมล ใช้วิธีอัพโหลดขึ้นเว็บ แล้วส่ง URL ไปแทนน่าจะดีกว่าครับ


การจัดการกับความแตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 2 October 2008 เวลา 5:21 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฏหมาย #
อ่าน: 3226

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๕

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ ท่านที่ได้รับเกียรติ และได้รับความสำเร็จในการศึกษา

ปฏิบัติการอันเป็นหลักใหญ่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงของชาติ ตามที่ทราบกันทั่วไป ได้แก่การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นอิสระและความเสมอภาคให้เกิดมีในราษฎรส่วนใหญ่ ทางราชการทุกๆ ฝ่ายจึงถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ ที่จะนำเอาระเบียบปฏิบัติต่างๆ ออกเผยแพร่ และหยิบยื่นให้ประชาชนได้ใช้โดยทั่วถึง

อันชุมชนของเราทั่วทั้งประเทศนั้น แท้จริงยังมีสภาพที่แตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก เนื่องจากมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งไม่เหมือนกัน ชุมชนที่ตั้งในแหล่งที่ดี ที่อุดมสมบูรณ์ย่อมมีความเจริญ ประชาชนย่อมมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาแข็งแรงมั่นคงพร้อมที่จะรับเอาระเบียบปฏิบัติของทางราชการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แต่ชุมชนที่อยู่ในที่ซ่อนเร้นและแร้นแค้น จะตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง พื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของประชาชนจะไม่มั่นคงพอที่จะรับเอาวิธีการและระเบียบแบบแผนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อทางราชการพยายามนำไปให้ใช้ ก็จะเกิดเป็นภาระหนักขึ้นแก่ชุมชนนั้น เขาจะมีความรู้สึกว่าถูกบังคับ และต้องการดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ และผลที่เกิดตามมาจะมีอย่างไร ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าว เพราะฉะนั้น ในการที่ท่านทั้งหลายจะทำงานป้องกันประเทศต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาสถานการณ์และสภาพการณ์ในท้องถิ่นและในตัวประชาชนให้เข้าใจโดยถ่องแท้ เพื่อตัดสินได้ถูกต้องว่าที่ใดควรต้องใช้มาตรการอย่างไร ราษฎรในที่บางแห่งนั้นท่านจะต้องช่วยเหลือเขา เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงชีวิต การครองชีวิต การอยู่ร่วมกันเป็นต้นขึ้นมา เมื่อเขาสามารถยกฐานะความเป็นอยู่ขึ้นมาได้ มีความรู้จักรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ในตนเองในส่วนรวมแล้วจึงนำเอาระเบียบเอากฎเกณฑ์ของการปกครองมาใช้แก่เขาได้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งปวงได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความฉลาดรอบคอบ ความเสียสละ และความกล้าหาญอดทน ปฏิบัติงานซึ่งมีความสำคัญยิ่งของท่านให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่เพื่อความวัฒนาถาวรและความผาสุกของชาติไทยของเราสืบไป

ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จความเจริญทุกๆ ประการ ทั้งมีความสุขความสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อโดยทั่วกัน.Main: 0.030438899993896 sec
Sidebar: 0.14269018173218 sec