การจัดการกับความแตกต่าง

โดย Logos เมื่อ 2 October 2008 เวลา 5:21 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฏหมาย #
อ่าน: 3680

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๕

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ ท่านที่ได้รับเกียรติ และได้รับความสำเร็จในการศึกษา

ปฏิบัติการอันเป็นหลักใหญ่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงของชาติ ตามที่ทราบกันทั่วไป ได้แก่การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นอิสระและความเสมอภาคให้เกิดมีในราษฎรส่วนใหญ่ ทางราชการทุกๆ ฝ่ายจึงถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ ที่จะนำเอาระเบียบปฏิบัติต่างๆ ออกเผยแพร่ และหยิบยื่นให้ประชาชนได้ใช้โดยทั่วถึง

อันชุมชนของเราทั่วทั้งประเทศนั้น แท้จริงยังมีสภาพที่แตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก เนื่องจากมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งไม่เหมือนกัน ชุมชนที่ตั้งในแหล่งที่ดี ที่อุดมสมบูรณ์ย่อมมีความเจริญ ประชาชนย่อมมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาแข็งแรงมั่นคงพร้อมที่จะรับเอาระเบียบปฏิบัติของทางราชการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แต่ชุมชนที่อยู่ในที่ซ่อนเร้นและแร้นแค้น จะตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง พื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของประชาชนจะไม่มั่นคงพอที่จะรับเอาวิธีการและระเบียบแบบแผนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อทางราชการพยายามนำไปให้ใช้ ก็จะเกิดเป็นภาระหนักขึ้นแก่ชุมชนนั้น เขาจะมีความรู้สึกว่าถูกบังคับ และต้องการดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ และผลที่เกิดตามมาจะมีอย่างไร ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าว เพราะฉะนั้น ในการที่ท่านทั้งหลายจะทำงานป้องกันประเทศต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาสถานการณ์และสภาพการณ์ในท้องถิ่นและในตัวประชาชนให้เข้าใจโดยถ่องแท้ เพื่อตัดสินได้ถูกต้องว่าที่ใดควรต้องใช้มาตรการอย่างไร ราษฎรในที่บางแห่งนั้นท่านจะต้องช่วยเหลือเขา เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงชีวิต การครองชีวิต การอยู่ร่วมกันเป็นต้นขึ้นมา เมื่อเขาสามารถยกฐานะความเป็นอยู่ขึ้นมาได้ มีความรู้จักรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ในตนเองในส่วนรวมแล้วจึงนำเอาระเบียบเอากฎเกณฑ์ของการปกครองมาใช้แก่เขาได้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งปวงได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความฉลาดรอบคอบ ความเสียสละ และความกล้าหาญอดทน ปฏิบัติงานซึ่งมีความสำคัญยิ่งของท่านให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่เพื่อความวัฒนาถาวรและความผาสุกของชาติไทยของเราสืบไป

ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จความเจริญทุกๆ ประการ ทั้งมีความสุขความสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อโดยทั่วกัน.

« « Prev : ความเจริญผาสุกเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Next : ฟอร์เวิร์ดเมล » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "การจัดการกับความแตกต่าง"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10083794593811 sec
Sidebar: 0.13162612915039 sec