ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 30 September 2008 เวลา 0:14 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 5048

[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้น ทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคน อกตัญญูอกตเวทีนี้ อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคน อกตัญญูอกตเวทีนี้ เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษ ย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษทั้งหลาย สรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัตบุรุษ

[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดิน ใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอัน บุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ มารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดา บิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้น ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา

อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สมจิตตวรรคที่ ๔ ๒๐/๒๗๗-๒๗๘


เขียนบันทึกจาก Windows Live Writer

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 29 September 2008 เวลา 2:50 ในหมวดหมู่ ลานปัญญา #
อ่าน: 3107

ทดสอบ ทดลองโพส

ทดสอบใส่รูป กับ embed Flash player

images
Over The Rainbow - Angela Zhang

เขียน เขียน เขียน

อ่านต่อ »


การจัดการน้ำระดับชุมชน

อ่าน: 4016

ที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้หรอกครับ ค้นคำว่า ฝายแม้ว เจอข่าวเรื่องทุจริตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแก้เซ็ง ก็เลยค้นไปเรื่อยๆ ไปเจอรายการอันนี้ครับ (ประมาณ 25 นาที)
มือตบ

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 28 September 2008 เวลา 0:05 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 8289

มือตบ (hand clapper) เป็นศัพท์ใหม่ เกิดขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิดในการเมืองกระแสหลัก กล่าวคือทั้งพรรคการเมืองกับนักเลือกตั้งฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่ชูการเมืองภาคประชาชนอีกฝ่ายหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตนเป็นการเมืองกระแสหลักและปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสิ้นเชิง

สำหรับในประเทศไทย มือตบเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างมากในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2551 [2] เริ่มเป็นที่นิยมเมื่อ อัญชลี ไพรีรัก และกมลพร วรกุล นำมาใช้ขณะจัดรายการเล่าข่าว ออกอากาศทาง ASTV และเมื่อพลตรีจำลอง ศรีเมือง นำขึ้นมาใช้บนเวที เพื่อตอบโต้นายสมัคร สุนทรเวช ที่กล่าวหาว่า มี “มือที่มองไม่เห็น” อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของพันธมิตรฯ [3]

มือตบเป็นพลาสติก มีสามชั้น ชั้นกลางเป็นแกนแข็ง ส่วนชั้นนอกทั้งสองด้านแกว่งได้ น่าจะผลิตได้ด้วยต้นทุนไม่เกิน 5 บาท สำหรับรูปข้างบน อันซ้ายที่เป็นรูปมือเป็นรุ่นที่ผลิตในเมืองไทย ราคาสี่อันร้อย อีกสามอันทางขวาผลิตในประเทศจีน ทางด้านปลายใช้เป่าส่งเสียงได้ ราคาสามอันร้อย

จะเห็นว่าส่วนของมือที่แกว่งได้ เชื่อมกับฐานยึดด้วยพลาสติกบางๆ ซึ่งถ้าตบแหลก ก็จะพังตรงจุดนี้ก่อน

แต่ถ้าคิดว่าเป็นของเล่น ของที่ระลึก ก็ไม่น่าคิดอะไรมากหรอกนะครับ อิอิ


มหัศจรรย์สัตว์โลกใต้ทะเล

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 27 September 2008 เวลา 17:01 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 4674

ที่รู้สึกว่ามหัศจรรย์ก็เพราะผมทำอย่างนั้นไม่ได้ และไม่(ค่อย)รู้ว่ามีสัตว์ทำอย่างนั้นได้ ถึงเคยรับรู้มาบ้างบางกรณี ก็ไม่เคยเห็นต่อหน้าว่ามันมหัศจรรย์แบบนี้ น่าทึ่งมากครับ!!!!!วิกฤติการเงินสหรัฐ

อ่าน: 4064

ที่จริงผมไม่ได้อยากเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกที่จะฟันธง ว่าเหตุการณ์อันซับซ้อน มีสาเหตุจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเพื่อให้เป็นสิ่งง่ายๆ ที่สมองจะเข้าใจได้

ค่านิยมของมนุษย์นั้นกลัวการไม่ยอมรับจากสังคมจึงกลัวผิด การกลัวความผิดในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการกลัวผิดอันเนื่องจากไม่ต้องการจะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ว่าความผิดนั้นจะทำให้ใครเดือดร้อน (หิริ โอตตัปปะ) แต่เป็นเพราะกลัวว่าจะถูกผลักใสไม่ยอมรับจากสังคม เป็นเรื่องของตัวตน

ความคิดทื่อๆ แบบพยายามจะฟันธงแบบนี้ เป็นเหมือนความคิดรวบยอดที่พยายามจะอธิบายว่า “ผีเสื้อขยับปีก(ในจีน) ทำให้เกิดพายุทอร์นาโด(ในสหรัฐ)

อย่างไรก็ตาม ก็มีวิดีทัศน์อันหนึ่งยาว 10 นาที พยายามอธิบายการเกิดวิกฤตทางการเงินของสหรัฐ

อ่านต่อ »


ยุติความรุนแรงต่อสตรี

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 26 September 2008 เวลา 0:03 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 4246

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูนิเฟม” ในโครงการ “Say NO to Violence against Women” ในประเทศไทย ซึ่งกองทุนนี้ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกร่วมลงชื่อผลักดัน ให้ประชาคมโลกเร่งยุติความรุนแรงต่อสตรี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย ร่วมลงชื่อต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี ที่เว็บ http://novaw.in.th/

ปัจจุบัน ๑ ใน ๓ ของเด็กและสตรีโดนทำทารุณกรรม โดยการทุบตี ล่อลวงหรือล่วงละเมิด
ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง
ยิ่งไปกว่านี้ เหยื่อผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการเอาเรื่องกับผู้กระทำ เนื่องจากหวาดกลัวการถูกซ้ำเติม และเกรงสังคมจะตราหน้าให้อับอาย

ขอเชิญร่วมลงชื่อเพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
และร่วมรณรงค์ให้วาระนี้เป็นวาระเร่งด่วนของประชาคมโลก

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟม จะมอบลายเซ็นต์ของท่านให้เลขาธิการสหประชาชาติบัน คี-มุน

อันเป็นการแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านในการต่อต้านความรุนแรง

“หนึ่งเสียงของท่านช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”

ถ้าล่ารายชื่อได้ครบห้าแสนชื่อ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้การสนับสนุน ตระหนักถึงปัญหาสิทธิสตรีมากที่สุด อีกทั้งยังสร้างแรงกระตุ้นประเทศอื่นๆ หันมาให้ควสามสนใจต่อสิทธิสตรีและยุติการใช้ความรุนแรง


เงินทุนสิบล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับห้าความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

1 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 25 September 2008 เวลา 21:54 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 5337

Google ฉลองอายุ 10 ปี โดยการตั้งโครงการ Project 10100 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความคิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพราะว่าการช่วยเหลือกัน ก็เป็นการช่วยเหลือตัวเราเองเช่นกัน

โครงการ Project 10100 เปิดให้ใครก็ได้ เสนอความคิดที่จะทำอะไรเพื่อผู้อื่น แล้วเอาความคิดเหล่านี้มาโหวต เลื่อกอันที่เข้าท่า และสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในความทุกข์ยากได้มากที่สุด โดยเสนอความคิด (เขียนเป็นภาษาไทยได้ สามารถแนบวิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 30 วินาทีได้) ไปที่นี่ แต่อย่าลืมอ่านบันทึกนี้ให้จบด้วย โดยความคิดที่เสนอ แยกเป็น 8 หมวดหมู่คือ

  • ชุมชน Community: How can we help connect people, build communities and protect unique cultures?
  • โอกาสในชีวิต Opportunity: How can we help people better provide for themselves and their families?
  • พลังงาน Energy: How can we help move the world toward safe, clean, inexpensive energy?
  • สิ่งแวดล้อม Environment: How can we help promote a cleaner and more sustainable global ecosystem?
  • สุขภาวะ Health: How can we help individuals lead longer, healthier lives?
  • การศึกษา Education: How can we help more people get more access to better education?
  • ที่พักที่อยู่อาศัย Shelter: How can we help ensure that everyone has a safe place to live?
  • อื่นๆ Everything else: Sometimes the best ideas don’t fit into any category at all.

อ่านต่อ »


โฟมธรรมชาติ

อ่าน: 5651

มีงานการประดิษฐ์อันหนึ่งจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมือง ปราจีณบุรี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2541  รางวัลที่ 3 ประเภทนักเรียน  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ [เอกสาร]

จากโครงงานวิทยาศาสตร์สู่รางวัลของสภาวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมจริงๆ ครับ

ผมนำผลงานอันนี้มาให้ดูเพื่อให้เห็นว่า ความสามารถมีอยู่ทั่วไป แต่โอกาสนั้นกลับไม่ได้กระจายออกไปจากเมืองมากนัก ส่วนหากต้องการความเป็นเลิศ/ความสำเร็จ กลับจะต้องแสวงหา ไม่รอราชรถมาเกยหรือรอให้ใครมาบอก-มาทำให้ครับ

[รายละเอียดทางวิทยาศาสตร์] Pith คือแก่นหรือแกนของต้น (ใส้) เป็นส่วนที่ลำต้นใช้ลำเลียงน้ำและอาหารไปสู่กิ่งก้าน ค่อนข้างยุ่ย (มันสำปะหลังเป็นไม้เนื้ออ่อน) มีความหนาแน่นต่ำ

นำแกนของต้นมันสำปะหลังมาบดละเอียด ผสมกับกาบกล้วย ด้วยแป้งเปียก เทลงในภาชนะขึ้นรูป ทิ้งให้แห้ง ก็ได้วัสดุโฟมธรรมชาติ ใช้เป็นฉนวนความร้อนหรือฉนวนความเย็น ใช้รักษาอุณหภูมิ ใช้เก็บยาไม่ให้เสื่อมเร็วตามอุณหภูมิ หล่อเป็นกระถางใช้เพาะชำกล้าไม้แทนถุงพลาสติกได้ — โฟมธรรมชาติย่อยสลายได้เองในแสงแดด เนื่องจากทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


วิธีต่อสู้กับเหมืองแร่โปแตชด้วย “บุญกุ้มข้าว” ทำนารวม เพื่อหาทุนในการเคลื่อนไหวหยุดยั้งโครงการ

อ่าน: 3453

อยู่ดีๆ ก็เจอข้อมูลเสียงสัมภาษณ์จาก คลังเสียงไท เรื่อง บุญกุ้มข้าว นารวม การระดมทุน (ขอให้ฟัง 6 นาทีแรกก่อนจะตัดสินใจว่าจะฟังต่อหรือไม่นะครับ) คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในแง่วัฒนธรรมประเพณี และความพยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เรื่องเหมืองโปแตชที่อุดรธานี

ข้อมูล (ด้านหนึ่ง) ของเรื่องราวเกี่ยวกับเหมืองโปแตช ติดตามอ่านได้ดังนี้Main: 0.079353094100952 sec
Sidebar: 0.21457695960999 sec