ไซอิ๋ว กับ Olympics 2008

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 31 July 2008 เวลา 17:22 ในหมวดหมู่ อาหาร ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ #
อ่าน: 2524


ผู้ชี้ขุมทรัพย์

11 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 31 July 2008 เวลา 11:35 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3408

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
อานนท์! เราไม่พยายามทำกะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม
ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต
เหมือนอย่างพวกช่างปั้นหม้อ ทำแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท์ ! เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่หยุด
ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ
อานนท์ ! เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด

โย สาโร, โส ฐสฺสติ
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้้.

มหาสุญฺญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖


นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าว
คำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ,
ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น,

ตาทิสํ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปิโย
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย.

ปณฺฑิตวคฺค ธ.​ ขุ. ​๒๕/๒๕/๑๖

พุทธวัจน์​ ๑ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
วัดป่านาพง ลำลูกกาคลอง ๑๐ ปทุมธานี

มิตรที่ไม่ว่ากล่าวตักเตือน เอาแต่ป้อยอจนเกินความจริงนั้น อาจไม่ใช่มิตรแท้ ไม่มีกัลยาณมิตรธรรม


น้ำมันแพงได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 31 July 2008 เวลา 3:58 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ #
อ่าน: 2036

เป็นความเชื่อมโยงของปัญหาซับซ้อน

เมื่อคิดจะแก้ปัญหาอะไรอย่างจริงจัง ก็ควรจะเลิกคิดแบบง่ายๆ เสียทีครับ — “เพราะอย่างนี้ จึงเป็นอย่างนั้น” เพราะว่าเราคิดกันง่ายๆ แค่นี้ ทำอะไรจึงไม่โดนสักที

ที่จริงเพราะเกิดอย่างนี้ จึงเกิดอย่างอื่นๆ อีกมากมาย แล้วแม้จะแก้ไขอย่างนี้ ก็ไม่แน่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะหายไป

ดังนั้น ก่อนจะทำอะไร คิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อน
ถ้าทำได้ ก็อย่าให้เกิดปัญหา
ถ้าไม่เกิดปัญหา ก็ไม่ต้องแก้ไขไม่ใช่หรือครับ
ถ้าไม่มีปัญหา ก็ไม่มีความเสียหาย


ศ.แรนดี้ เพาช์: Time Management

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 30 July 2008 เวลา 22:29 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 5852

 • เป็นการบรรยายที่ยาว 1 ชั่วโมง 26 นาที เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550 สามเดือนหลังจากที่บรรยายเรื่อง The Last Lecture ไปแล้ว
 • จะทำอะไรได้ในเวลาที่มีอยู่จำกัด
 • สำหรับท่านที่ฟังไม่ทัน ผมยังหา transcript ไม่ได้ แต่มีเพื่อนๆ นำสไลด์ที่อาจารย์แรนดี้ใช้มาแสดง (เป็น text ธรรมดา)
 • อาจารย์แรนดี้ เพาช์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551


จบการศึกษา ไม่ใช่เรียนจบแล้ว

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 30 July 2008 เวลา 11:50 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2565

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑

                ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีทุกด้าน. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณทิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า.

                เมื่อครั้งที่บัณฑิตยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้น ย่อมคุ้นเคยกับการมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ แต่เมื่อศึกษาสำเร็จและออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยตนเอง บางคนอาจรู้สึกว้าเหว่อยู่บ้าง ที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยประคับประคองชี้แนะ. ความจริงข้อนี้มิใช่เรื่องที่ควรวิตกกังวลให้มากเกินไป เพราะงานที่ท่านจะไปทำนั้นปรกติมิใช่งานที่จะทำคนเดียว หากจะต้องร่วมมือกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอีกมาก. บรรดาผู้ร่วมงานเหล่านั้นย่อมมีทั้งผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่า และผู้มีความรู้ด้อยกว่าแต่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีอาวุโส ที่ท่านจะนับถือเป็นครูในอันที่จะเรียนรู้และขอคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี. อีกอย่างหนึ่ง การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง. ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้ข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน. ถ้าบัณฑิตจะมีความคิดเห็นและปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้ ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิตและกิจการทุกอย่างให้ราบรื่นและมั่นคง จนบรรลุความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าได้ดังที่มุ่งหวัง.

                ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมประชุมทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดีโดยทั่วกัน.


น้ำ

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 30 July 2008 เวลา 4:45 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2133

พระราชดำรัส เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
นำคณะเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒

                ข้าพเจ้าดีใจ ที่ได้มีโอกาสพบกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง ทั้งได้พบกับทูตานุทูตที่นี่ และฝ่ายกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศที่มาประชุมในกรุงเทพในครั้งนี้

                ความจริงท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และความสามารถมาก ถึงได้เป็นผู้ใหญ่ในทางราชการนี้ และแต่ละคนก็มีความรู้ด้านต่างๆ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน งานของกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็มีความสำคัญ เพราะว่าจะต้องเป็นผู้แทนของประเทศไปสู่ประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าชื่อเสียงของประเทศนั้นจะทำให้ประเทศอื่นๆ เขามีความนับถือ และเมื่อมีความนับถือก็จะทำให้เขาร่วมมืออย่างดี ไม่ใช่เฉพาะแต่การร่วมมือ แม้แต่เพียงไม่เบียดเบียนก็เป็นผลงานอย่างหนึ่งที่ควรจะมุ่ง คือว่าประเทศหนึ่งประเทศใดก็จะอยู่ได้ด้วยการสร้างสรรค์ประเทศให้ก้าวหน้า แต่ว่าต้องมีความปลอดภัยด้วย ปลอดภัยนั้นก็ได้มาจากป้องกันศัตรู ป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามา อีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้มีมิตรที่ดี เพื่อลดจำนวนศัตรูอย่างหนึ่ง และเพื่อให้เป็นผู้ที่จะมาช่วยถ้ามีศัตรู แต่ที่ดีที่สุดก็คือไม่มีศัตรู ฉะนั้นงานของท่านก็สำคัญอยู่ที่จะทำให้ประเทศอื่นๆ เป็นมิตร วิธีทำให้ประเทศอื่นๆ เป็นมิตร นั้นก็คือแสดงความตั้งใจดีของเรา หวังดีของเราทั้งแสดงว่าเรามีความจริงใจอยากที่จะได้เป็นมิตร ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ฉะนั้นงานของท่านก็มีหลายด้าน

อ่านต่อ »


ผู้พิพากษา

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 29 July 2008 เวลา 20:00 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2490

พระราชดำรัส เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นายประมาณ ชันซื่อ นำผู้พิพากษาเข้าเฝ้า ฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖

                ผู้พิพากษาที่จะออกไปรับหน้าที่ครั้งแรก มีประเพณีที่จะต้องเปล่งวาจาเป็นการแสดงสัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความตั้งใจที่ซื่อตรง. การเปล่งสัตย์ปฏิญาณนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในหน้าที่ของผู้พิพากษา.

                หน้าที่ที่สำคัญนี้จะต้องมีหลายอย่าง จะต้องมีความรู้วิชาการ จะต้องมีความตั้งใจที่เข้มแข็ง แข็งแรงและมีความซื่อสัตย์สุจริต. ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษานี้จะต้องประสบปัญหาหลายอย่าง จะต้องพยายามที่จะขบปัญหาเหล่านั้น ด้วยความตั้งใจและด้วยความรู้ที่ถูกต้อง. เพราะขั้นแรกปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะต้องขบด้วยความรู้ในวิชาการ. ถ้าปัญหานั้นเข้าไปในหลักของกฎหมายใด ก็จะต้องทำตามนั้นโดยเคร่งครัด. ที่สำคัญคือตอนไหนที่จะต้องตีความกฎหมาย เพราะว่ากฎหมายอาจเปิดโอกาสให้พิจารณาตามทฤษฎี. ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าดุลยพินิจนี้จะต้องอาศัยหลักกฎหมายหลักวิชาส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยหลักของความยุติธรรมซึ่งเรียนรู้ยาก. จะต้องฝึกให้เห็นว่าอันไหนที่สมควร อันไหนไม่สมควร และข้อนี้ก็คือที่ได้เปล่งวาจาว่าจะปราศจากอคติ.

อ่านต่อ »


โกรธ = บ่(กอด) อิอิ

7 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 29 July 2008 เวลา 0:14 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2218

ช่วงนี้ได้หนังสือธรรมะมาหลายเล่ม แถมวันนี้ได้มามากกว่าที่ไปหยิบมาจากวัดเมื่อวันซืนซะอีกครับ

เปิดดู เจอตอนที่ชอบใจ ก็เลยเอามาอวดซะเลย

อ่านต่อ »


“รีเซ็ต”

5 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 28 July 2008 เวลา 0:53 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 4772

ไปเที่ยวกลับมาแล้วครับ

ความรู้สึกหลังจาก “รีเซ็ต” คือ… เ ห มื อ น เ ดิ ม ! ! !

โห อะไรมันจะขนาดนั้น

คำว่า Reset คือ “ตั้งใหม่” หมายความว่าเวลาอะไรมันเละหรือมั่ว ก็ตั้งค่าใหม่(ให้กลับ)ไปเป็นค่าที่รู้แน่ว่าใช้ได้

แล้วใจล่ะ Reset ได้หรือไม่

อ่านต่อ »


ความดีกับคุณธรรมในสายตาเยาวชน

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 27 July 2008 เวลา 17:39 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3919

เมื่อต้นปี ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และ วิจัยความสุขชุมชน เสนอผลสำรวจเรื่อง ความรักวันวาเลนไทน์ ดารา นักการเมืองและประชาธิปไตยในมุมมองของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาเด็กเยาวชนอายุ 12-19 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังข่าวที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไป

เรื่องที่น่าสนใจคือทัศนคติของเยาวชนที่เป็นกลุ่มสำรวจครับ เอามาบันทึกไว้เพราะเกรงว่าข้อมูลจะหายไป

 • ตัดตอนจาก วิกฤติเยาวชนไทยยอมมีเพศสัมพันธ์คืนวันวาเลนไทน์, กรุงเทพธุรกิจ 11 ก.พ. 2551

  ดร.นพดล แถลงถึงมุมมองความรู้สึกของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต่อการเมืองไทย พบว่า ร้อยละ 60.9 รู้สึกเบื่อ น่ารำคาญ วุ่นวาย และเซ็งต่อการเมืองของประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 29.1 ไม่สบายใจและเป็นห่วง ร้อยละ 10.9 รู้สึกว่าคนไทยไม่รักไม่สามัคคีกัน และร้อยละ 4.4 ระบุว่าการเมืองไทยมีแต่เรื่องโกงกิน

  นอกจากนี้ ผลสำรวจ 10 อันดับภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่เด็กและเยาวชนจะเลือกทำตาม ซึ่งพบว่า ร้อยละ 28.3 ระบุเป็นเรื่องความฉ้อฉล เห็นแก่ตัว ทุจริต โกหก ของบรรดานักการเมือง ขณะที่ร้อยละ 16.9 ระบุการทำตัวดี บุคลิกดี และร้อยละ 9.8 ระบุความซื่อสัตย์

  อ่านต่อ »Main: 0.062669992446899 sec
Sidebar: 0.18599104881287 sec