กำลัง (พลสูตร)

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 29 March 2009 เวลา 0:04 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3514

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำลัง ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

  • ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง ๑
  • มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลัง ๑
  • โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลัง ๑
  • พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกำลัง ๑
  • คนพาลทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง ๑
  • บัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง ๑
  • พหุสุตบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลัง ๑
  • สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลัง ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำลัง ๘ ประการนี้แล

คหปติวรรคที่ ๓ อุคคสูตรที่ ๑
อังคุตตรนิกาย [๒๓/๑๑๗]
อรรถกถาปฐมพลสูตรที่ ๗

คนเราใช้เชื้อไฟต่างกัน ของใครของมัน พิจารณากันเองครับMain: 0.028934001922607 sec
Sidebar: 0.23212099075317 sec