มาตรการทางภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554

โดย Logos เมื่อ 5 April 2011 เวลา 1:29 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 4671

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ในเรื่องที่ 25. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554 คณะรัฐมนตรี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือหลายอย่าง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ครม.ใจกว้าง ขยายความช่วยเหลือทางภาษี จากการให้อย่างเฉพาะเจาะจงในเหตุภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น การบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และเพื่อให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคเงินและสิ่งของโดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว… นี่เป็นการเห็นความสำคัญของภาคประชาชนนะครับ

แต่ทว่าการยกเว้นภาษี ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็ยกเว้น จะต้องตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน จึงจะมีผล แต่เนื่องจากเป็น พรฎ.ซึ่งอยู่ในอำนาจของ รมต.คลัง และมีมติ ครม.กำกับอยู่ ดังนั้นเรื่องนี้จึง(ยัง)ไม่ต้องผ่านสภา แม้จะมีการเลือกตั้งก็ไม่กระทบเช่นกัน — ต้องเรียนย้ำว่า ต้องมี พรฎ.ก่อน จึงจะมีผลใช้บังคับ แต่แนวทางที่แน่นอน อาจดูได้ตามประกาศของกรมสรรพากรได้ (ซึ่งยังไม่ออก เพราะ ครม.เพิ่งประชุมกันเมื่อวานเอง)

ผู้สนใจรายละเอียด หาอ่านได้จากสรุปข่าวการประชุม ครม. ที่ www.thaigov.go.th ซึ่งผมจะย่อเอาแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูในภาคประชาชนมา

  1. เมื่อรัฐมีการจ่ายเงินชดเชย เยียวยาผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสียหาย หรือที่ได้รับจากการบริจาคหรือช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายในกรณีอื่นที่ไม่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับ
  2. เมื่อมีการจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรือและค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
  3. ในกรณีที่ประชาชนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน รายชื่อตัวแทนรับบริจาคตามประกาศของกรมสรรพากร ประกอบไปด้วย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มูลนิธิโอเพ่นแคร์ บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.อสมท ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  4. ในกรณีที่นิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
  5. ในกรณีที่ผู้ประกอบการนำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับสินค้าที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น
  6. สำหรับตัวผู้ประสบภัยเอง ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้มีการลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ เท่าจำนวนความเสียหาย โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  7. สำหรับผู้ประสบภัย ให้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2553 ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ออกไปเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
  8. ส่วนผู้ประสบภัยที่เป็นนิติบุคคล ให้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร) และอากรแสตมป์ ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
  9. สำหรับตัวแทนการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 513) พ.ศ. 2553) โดยให้ขยายเวลาและขอบเขตของการบริจาคเงินให้ครอบคลุมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2554 ด้วย

ผมเคยอยู่ในภาครัฐมาก่อน เค้าว่ากันว่าไม่ให้ตีความมติ ครม.ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามตัวอักษร แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในภาครัฐอีกแล้ว ผมคิดว่า ครม.ต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร นอกจากนี้ ยังมีองค์กรสาธาณกุศล 686 แห่งซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้เงินบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

เรื่องของภาษี มีนัยดังนี้: สำหรับชาวบ้านที่บริจาค ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปด้วยน้ำใจ ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการหักภาษีเงินได้หรอกครับ แต่สำหรับนิติบุคคลซึ่งมีกำลังที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่านั้น การบริจาคแบบที่กรมสรรพากรและมาตรฐานการบัญชีไม่ได้รับรองนั้น จะทำให้เงินและทรัพย์สินที่บริจาคกลายเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ซึ่งมีนัยของความไม่ถูกต้อง-ไม่โปร่งใส และยังต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี รายงานของผู้สอบบัญชีอีก มันดูไม่ค่อยดีเลย!

สำหรับมูลนิธิโอเพ่นแคร์ ก็คงจะเริ่มรับบริจาคในบัญชีแรกที่สามารถนำใบเสร็จไปหักภาษีได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่กรมสรรพากรออกประกาศตามมา บัญชีนี้ เคยเปิดรับบริจาคเมื่อปลายปีที่แล้ว และทำทุกอย่างตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร รวมทั้งการขอเป็นตัวแทนการรับบริจาคด้วย ซึ่งก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว; ส่วนบัญชีในกองทุนร้อยน้ำใจและกองทุนของอาสาดุสิตซึ่งเป็นบัญชีที่สอง ผู้บริจาคยังได้รับใบเสร็จของมูลนิธิเช่นเดิม เพียงแต่บัญชีนี้ ไม่สามารถนำใบเสร็จไปหักภาษีได้ (เรื่องยาวครับ) [บัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซะงั้น!]

« « Prev : แว๊บหนึ่งที่เต้นท์อาสาดุสิต

Next : การ์ตูนร่วมด้วยช่วยป้องกันดินถล่ม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.81051206588745 sec
Sidebar: 0.51103901863098 sec