เงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

โดย Logos เมื่อ 30 July 2011 เวลา 0:47 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3050

ผมไม่ได้ติดแหงกอยู่กับเรื่องเงินหรือเรื่องภาษีหรอกนะครับ การบริจาคเป็นเรื่องของน้ำใจ ซึ่งผู้บริจาคก็คงไม่คิดเล็กคิดน้อย แต่ที่ต้องพูดเรื่องนี้บ่อย เพราะนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัย ถ้าหากไม่มีกฏเกณฑ์รองรับ อาจจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามไปเสียอีก น้ำใจคิดเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ และหักภาษีไม่ได้!

จากมติ ครม. ตามที่เขียนไว้ในบันทึก [มาตรการทางภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554] ขณะนี้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับแล้ว รายละเอียดสามารถอ่านได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้และต้องยึดตามพระราชกฤษฎีกาครับ

ใจความสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ โดย “ภัย” ที่เกิดขึ้นนั้น หมายถึงอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

  1. มาตรา ๓ สำหรับผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาล หรือเงินบริจาคที่ไม่เกินมูลค่าของความเสียหาย ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  2. มาตรา ๔ สำหรับผู้ประสบภัย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัย เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน
  3. มาตรา ๕ สำหรับผู้บริจาค ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยมีตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังต่อไปนี้
    1. สำหรับบุคลธรรมดา ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
    2. สำหรับนิติบุคคล ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ

    ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

  4. มาตรา ๖ สำหรับผู้ประกอบการที่บริจาคสินค้า ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการบริจาคผ่านตัวแทนการรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ขออภัยที่ใช้ภาษาอันน่าปวดหัวครับ ทำความเข้าใจเสียตอนนี้ ดีกว่าจะต้องมาปวดหัวในภายหลัง

ในอดีต เมื่อครั้งเกิดวาตภัยและอุทกภัยใหญ่ในหลายพื้นที่เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2553 ครม.ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันที่ 9 พฤศจิกายน แต่มาตรการนี้มีผลเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดอ่านได้ที่ [มาตรการทางภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย] กรมสรรพากรออกประกาศตามมาภายหลัง แต่ยังดีที่มีหลักเกณฑ์ออกมาก่อน จึงสามารถปฏิบัติไปได้อย่างถูกต้อง

มาตรการในบันทึกนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ขณะที่เขียนบันทึกนี้ ยังไม่มีหลักเกณฑ์และประกาศของกรมสรรพากรครับ อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่าหลักเกณฑ์ จะยังคงยึดแนวเดิม คือ (1) แยกบัญชีรับบริจาคออกจากกิจการปกติของตัวแทนการรับบริจาค (2) ใบเสร็จรับเงินจากบริจาค จะต้องเป็นใบเสร็จที่ถูกต้อง และระบุข้อความให้ชัดว่าเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (3) ที่ไปที่มาของการบริจาค ตลอดจนกระบวนการทั้งหมด จะต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบพิเศษแยกออกจากกิจการปกติ

มูลนิธิโอเพ่นแคร์ (องค์การสาธารณประโยชน์) แสดงรายการที่เกี่ยวกับการบริจาคและค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้บนเว็บ ที่ http://www.opencare.org/relief/opencare-volunteerfund — ใช้วิธีถ่ายรูปสมุดคู่ฝากของธนาคารมาขึ้นเว็บ ซึ่งจะเห็นทุกรายการ ทั้งการบริจาคที่สามารถระบุวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคได้ และการสั่งจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคนั้น

เรื่องนี้อยู่นอกเหนือข้อกำหนดใดๆ ของกรมสรรพากรและวัฒนธรรมจังหวัด แต่มูลนิธิก็เปิดเผยเงินเข้าออกทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของผู้บริจาค ไม่มีประโยชน์จะไปเรียกร้องให้คนอื่นทำให้เมืองไทยโปร่งใสโดยที่ตัวเองก็ไม่ทำ แม้มูลนิธิเป็นเจ้าของบัญชีรับบริจาค (ไทยพาณิชย์ 402-177853-3) แต่มูลนิธิถือว่าเป็นเพียงทางผ่านของเงินบริจาคเท่านั้น (เงินบริจาคไม่ใช่ทุนหรือกำไรของมูลนิธิ) และจะใช้เงินบริจาคอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย ดอกเบี้ยเงินฝากอันเกิดขึ้นก็ทบลงไปในบัญชีบริจาคนี้เช่นกัน

มูลนิธิตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นในพื้นที่ และจะสั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเสมอเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีของมูลนิธิ โดยทั่วไปมูลนิธิจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร หากแต่ว่าการเบิกเงินในพื้นที่ประสบภัยนั้นลำบากกว่าปกติ ในหลายกรณี มูลนิธิจ่ายเงินให้กับกลุ่มอาสาสมัคร ซึ่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่รับค่าตอบแทน และแสดงหลักฐานการใช้จ่ายในรูปของแผนงาน ใบเสร็จ หรือรูปถ่ายของงาน ซึ่งมูลนิธิจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคซึ่งมูลนิธิส่งต่อไปนั้น ได้ใช้ไปอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค

« « Prev : ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก…

Next : สร้างนิสัยใน 30 วัน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12250208854675 sec
Sidebar: 0.19262194633484 sec