ตามคำขอของพี่หมอเจ๊

โดย Logos เมื่อ 20 July 2008 เวลา 22:11 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 4411

เมื่อตอนที่ไปสวนป่าในงานอบรมกระบวนกร ซึ่งไม่รู้ว่าภายหลังได้กลายเป็นเฮฮาศาสตร์5 ไปได้อย่างไร ก่อนไปก็พอรู้เลาๆ ว่าจะถูกถีบขึ้นเวที ส่วนหัวข้อที่บอกมาก่อนก็เป็นที่รู้กันว่าจะไม่เป็นไปตามนั้น หัวข้อจริงก็ไปรู้เอาตอนเดินขึ้นเวทีแล้ว

มีเรื่องจะสารภาพครับ เรื่องที่พูดในคืนนั้นไม่ได้เตรียม และเรื่องที่เตรียมไปกลับไม่ได้พูด เพราะว่าพูดเรื่องที่ไม่ได้เตรียมซะเยอะแล้ว เลยลืมที่จะบอกว่า ผมมี “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘” ที่ทาง กบข. ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์ สามารถจะค้นหาได้ ที่อยากบอกแต่ไม่ได้บอกคือเรื่องนี้ล่ะครับ:

ว่าท่านใดอยากได้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานให้ในวันที่รับปริญญา ก็ขอให้บอกมาว่าปีใด และมหาวิทยาลัยใดนะครับ — โดยส่วนตัว เป็นแรงบันดาลใจของผมเสมอมา

พอดีพี่หมอเจ๊ขอมากลางอากาศ ก็เลยค้นมาแสดงไว้ตรงนี้นะครับ


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๘

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่า กิจการของมหาวิทยาลัยขยายตัวก้าวหน้าออกไปอีกด้วยดี ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย ด้านการบริการ และด้านสถานที่

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จวิชาสาขาต่างๆ ทั่วกัน ในการที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จตามที่ปรารถนา

วิทยาการทุกอย่างที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยนี้สำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงสำหรับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุก ตลอดทั้งความมั่นคงของประเทศชาติ ประโยชน์ดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ อยู่ที่ผู้เข้ามาศึกษาและนำวิทยาการไปปฏิบัติ ยิ่งกว่าอื่น ทุกคนที่มีโอกาสดี ที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล จำเป็นที่สุด ที่จะต้องรู้ชัดถึงจุดหมายของการศึกษาของตนและของการที่จะนำวิชาการนั้นๆ ไปใช้การ ผู้ที่ทราบตระหนักว่าตนศึกษาเพื่ออะไร แล้วนำความรู้ ความคิด และความชำนาญไปปฏิบัติให้ถูกจุดประสงค์ที่แท้จริงโดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อการสร้างสรรค์ เท่านั้น จึงจะหวังได้ว่าจะสามารถสร้างความเจริญผาสุกและความวัฒนาถาวรในชาติให้เกิดมีขึ้นได้โดยสมบูรณ์ ทุกคนจึงควรจะได้ศึกษา และปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยสติปัญญา และด้วยความรู้ตัว ระวังตัว โดยสม่ำเสมอทุกเวลา

ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีอันมีเกียรตินี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้งหนึ่งและที่ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยขยายตัวก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านการสอน การวิจัย และการบริการประชาชน.

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาต่างๆ และในระดับต่างๆ ด้วยอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสัมฤทธิ์ผลในการศึกษา.

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยนั้น กล่าวตามหลัก คือการศึกษาค้นคว้า เพื่อสะสมความรู้ ความจัดเจน ทั้งในด้านวิชาการอย่างสูง และในด้านพื้นฐานแห่งความเจริญของประเทศ. ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ ควรจะสามารถนำความรู้ความจัดเจนดังกล่าวไปใช้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนและสร้างเสริมความเจริญของบ้านเมือง ให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์จากวิชาการได้. ผู้สำเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว จึงนับเป็นผู้ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต. ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะต้องมุ่งถึงความสำเร็จข้างหน้า และต้องมีปณิธานเที่ยงตรง ในอันที่จะนำเอาวิชาการที่ได้อุตสาหะศึกษาฝึกฝนมาได้ด้วยความยากลำบาก ไปปฏิบัติบำเพ็ญให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงซึ่งทุกคนย่อมจะปฏิบัติได้ไม่ยาก หากมีความตั้งใจอันมั่นคง มีความมุ่งดี มุ่งเจริญ มีสติ รอบคอบ และมีใจอันบริสุทธิ์ปราศจากอคติและความลุ่มหลงทั้งปวง

ขออวยพรให้บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสุขความสำเร็จทุกประการในชีวิตและในหน้าที่การงานทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีอันมีเกียรตินี้ มีความเจริญผาสุกจงทั่วกัน.


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยวิวัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้าน สอดคล้องกับความเจริญและความต้องการของประเทศในปัจจุบัน

ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและประสบความสำเร็จในการศึกษา

วิชาการที่สอนเป็นหลักในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ก็คือวิชาแพทยศาสตร์ กับทั้งวิชาวิทยาศาสตร์นานาสาขาซึ่งเป็นอุปการะแก่วิชาแพทย์ จึงพอจะกล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมมืออย่างสำคัญในงานด้านการแพทย์และอนามัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการสร้างเสริมความเข้มแข็งสมบูรณ์แห่งสุขภาพนั่นเอง การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปรกติ จะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นแต่ผู้สร้าง มิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องให้ทุกๆ คน ตั้งใจและพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริงๆ อย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย จะทำให้การสร้างความมั่นคงและทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นไปได้โดยยาก ท่านทั้งหลายควรระลึกให้ได้เสมอ ว่าสุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจนั้นเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหาของสังคมส่วนสำคัญลงไป และจะทำให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสำเร็จมั่นคง และเจริญก้าวหน้า ประกอบพร้อมไปด้วยความอิสระ ยุติธรรม และความผาสุก

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดอันเข้มแข็ง ที่จะประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทั้งปวง และขอให้ทุกท่านที่ร่วมประชุมอยู่ ณ ที่นี้ มีความสวัสดีจงทั่วกัน.


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๓

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลในวาระนี้และที่ได้ทราบรายงาน ว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยความมั่นคงเรียบร้อยทุกๆ ด้าน ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัย ฟังได้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลวางแนวทางฝึกฝนนักศึกษาไว้ เพื่อให้มีความสามารถพร้อมและเคยชิน สำหรับออกไปปฏิบัติการในท้องถิ่น และในขณะเดียวกันก็ให้สามารถและ เคยชินกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้วยการออกปฏิบัติการในท้องถิ่น และโดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกลกันดารนั้น โดยปรกติจะต้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ดูเป็นธรรมดาๆ หรือจะเรียกว่าปฏิบัติการระดับพื้นฐานก็ได้ แต่การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการนั้น จัดเป็นปฏิบัติการระดับสูงดังนั้น ดูเผินๆ จะเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน และไม่น่าจะเน้นให้ปฏิบัติคู่กันไป ว่าตามความจริงแล้วปฏิบัติการทั้งสองอย่างนี้ จำเป็นต้องดำเนินควบคู่กัน เพราะปฏิบัติการอย่างง่ายๆ ระดับพื้นฐานนั้นต้องอาศัยหลักวิชา และหลักวิชานั้น ย่อมได้มาหรือเกิดขึ้นจากการวิจัยทดลองก่อนทุกอย่าง ก่อนที่จะค้นคว้าวิจัยสิ่งใดวิชาใด สิ่งนั้นวิชานั้นก็เป็นของสูง เป็นของที่ลึกซึ้งศึกษายาก ครั้นเมื่อศึกษาค้นคว้าให้ปรากฏความจริง วางเป็นกฎเกณฑ์ลงตัวแน่นอนแล้ว ก็จะกลายเป็นของง่าย เป็นความรู้เป็นปฏิบัติการอย่างธรรมดาๆ ไป สามารถจะนำไปใช้ไปปฏิบัติได้โดยสะดวกในระดับพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพอนามัย หรือด้านอื่นใดก็ตาม จึงควรอย่างยิ่งที่จะพยายามปฏิบัติงานในระดับพื้นฐานไปด้วย ขวนขวายศึกษาค้นคว้าไปด้วย เพื่อนำสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าได้ มาใช้ในงานระดับพื้นฐานของท่านความสามารถและความเชี่ยวชาญ จักได้เพิ่มพูนขึ้นในตัวท่านทุกขณะเป็นลำดับไปส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดได้ดังประสงค์

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดอันสมบูรณ์ ที่จะประกอบภารกิจหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ใจ บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและในหน้าที่การงานทุกๆประการ.

« « Prev : คุณธรรมกับวิชาการ

Next : หลังวิกฤติแห่งความแตกแยกในสังคม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 July 2008 เวลา 22:22

  ขอบคุณมากค่ะอยากให้ทุกคนได้อ่าได้คิดแล้วปฏบัติค่ะ
  ขอชมฟ้อนภาษาไทยนี้สวยค่ะ นาดตัวอักษรอ่านสบายตาค่ะ
  ถูกใจสว.เป็นที่สู้ดเลย

 • #2 sasinand ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 July 2008 เวลา 22:38

  พอเห็นpostขึ้น ก็รีบเข้ามาอ่านค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • #3 kamolwan ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 July 2008 เวลา 7:43

  พระบรมราโชวาทของท่านนั้น มีเนื้อหาสอดคล้องกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยจริงๆ นะคะ อ่านแล้วทำให้เห็นถึงความรู้ของพระองค์และความเอาพระทัยใส่ในแต่ละมหาวิทยาลัยจริงๆ
  ขอบคุณที่นำมาฝากกันค่ะ

 • #4 หมอเจ๊ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 July 2008 เวลา 22:34

  ขอบคุณๆๆๆ คนขอมาอ่านทีหลัง เพราะมัวไปเข้าเรียนวิชาแกะรอยศาสตร์วิธีใช้ Add media อยู่ค่ะ
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ทรงพระกรุณายิ่งแล้ว สำหรับศิษย์มหิดลคนนี้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในการดำรงชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.52608203887939 sec
Sidebar: 0.16250610351562 sec