พระสูตรแผ่นดินไหว

โดย Logos เมื่อ 21 May 2010 เวลา 15:38 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3431

ผมอยู่บ้านเป็นปกติ ก็เปิดเว็บไปเรื่อย เจอเรื่องในตอนท้ายของอรรถกถาพรหมชาลสูตร ว่ามีแผ่นดินไหวใหญ่อันเกี่ยวเนื่องกับพุทธกิจอยู่ 8 อย่างคือ

….

ก็แผ่นดินใหญ่นี้ได้ไหวในฐานะ ๘ แม้อื่น คือ
๑. คราวเสด็จมหาภิเนษกรมณ์
๒. คราวเสด็จเข้าสู่โพธิมัณฑสถาน
๓. คราวรับผ้าบังสุกุล
๔. คราวซักผ้าบังสุกุล
๕. คราวแสดงกาลามสูตร
๖. คราวแสดงโคตมกสูตร
๗. คราวแสดงเวสสันดรชาดก
๘. คราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้

ใน ๘ คราวนั้น คราวเสด็จมหาภิเษกกรมณ์ และคราวเสด็จเข้าสู่โพธิมัณฑสถาน แผ่นดินได้ไหวด้วยกำลังแห่งพระวิริยะ คราวรับผ้าบังสุกุล แผ่นดินถูกกำลังความอัศจรรย์กระทบแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละมหาทวีป ๔ อันมีทวีปสองพันเป็นบริวาร ออกผนวชไปสู่ป่าช้า ถือเอาผ้าบังสุกุล ได้ทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากดังนี้ ได้ไหวแล้ว คราวซักผ้าบังสุกุล และคราวแสดงเวสสันดรชาดก แผ่นดินได้ไหวด้วยความไหวมิใช่กาล คราวแสดงกาลามสูตรและคราวแสดงโคตมกสูตร แผ่นดินได้ไหวด้วยความเป็นสักขีว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นสักขี แต่คราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้ เมื่อทรงแสดงสะสางคลี่คลายทิฏฐิ ๖๒ ประการอยู่ พึงทราบว่า ได้ไหวด้วยอำนาจถวายสาธุการ.

อนึ่ง มิใช่แต่ในฐานะเหล่านี้อย่างเดียวเท่านั้นที่แผ่นดินไหว. ที่จริง แผ่นดินไหวแล้ว แม้ในคราวสังคายนาทั้ง ๓ วัน แม้ในวันที่พระมหินทเถระมาสู่ทวีปนี้ นั่งแสดงธรรมในชาติวัน และเมื่อพระบิณฑปาติยเถระกวาดลานพระเจดีย์ในกัลยาณีวิหาร แล้วนั่งที่ลานพระเจดีย์นั้นแหละ ยึดปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เริ่มสวดพระสูตรนี้ เวลาจบพระสูตร แผ่นดินได้ไหวไปถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด. มีสถานที่ชื่ออัมพลัฏฐิกะอยู่ด้านทิศตะวันออกของโลหปราสาท พระเถระผู้กล่าวคัมภีร์ทีฆนิกายนั่งในสถานที่นั้น เริ่มสวดพรหมชาลสูตร แม้ในเวลาที่พระเถระเหล่านั้นสวดจบ แผ่นดินก็ได้ไหวไปถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดเหมือนกัน ดังนี้แล.

กาลมสูตร ทรงแสดงวิธีศึกษา…

โคตมกสูตร เป็นพระสูตรแห่งความรู้แจ้ง ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ อริยสัจ เหตุ ผัสสะ เวทนา เจตนา สัญญา จิต อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท (สติปัฏฐานโดยนัย) ซึ่งการท่องจำไม่นำสู่ทางพ้นทุกข์ จำต้องปฏิบัติจนรู้ประสบได้เอง

เวสสันดรชาดก ทรงบำเพ็ญมหาทานบารมี เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้

ส่วนพรหมชาลสูตร ทรงปฏิเสธอัตตา (ไม่ใช่แค่อะไรเที่ยง อะไรไม่เที่ยง; ทิฏฐิ ๖๒ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากอัตตา ไม่ใช่เหตุ)

« « Prev : ทางเลือกที่ไม่มีอิสระ

Next : รอยเลื่อนมีพลัง ในประเทศไทย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "พระสูตรแผ่นดินไหว"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12517905235291 sec
Sidebar: 0.17347192764282 sec