การแสวงหาคำตอบ

โดย Logos เมื่อ 26 May 2010 เวลา 21:08 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3646

คำตอบอะไรก็ตาม มักไม่หล่นอยู่ตามทางที่เราเดินไป ถ้ามันมีหล่นอยู่ตามรายทางแล้ว โลกนี้คงไม่เครียดเพราะว่าผู้คนคงสามารถหาคำตอบได้ง่ายๆ แล้วชีวิตก็จะมีความสุข

พระธรรมโกษาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ พุทธทาสภิกขุ) ใช้เวลาถึง 22 ปี ค้นคว้าพระไตรปิฎก เพื่อคัดกรองว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ สิ่งใดเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้อรรถาธิบายเพิ่มเติม ซึ่งในภายหลัง ได้มีหนังสือชุด -จากพระโอษฐ์ ตีพิมพ์ออกมาหลายชุด

แนวคิดนี้ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดป่านาพง ได้รับมาสานต่อ และวัดป่านาพงได้จัดทำเว็บเพื่อเผยแพร่ต่อสาธุชนผู้สนใจ

ท่านเน้นย้ำมากในเรื่องการศึกษา และปฏิบัติธรรมะว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ท่านแนะนำการศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ จากหนังสือที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมเฉพาะคำพูดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค เจ้าโดยตรง ไม่ปนความเห็นของผู้ใด มี ๕ เล่ม คือ ๑.อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ๒.อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาค ปลาย ๓. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๔.พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ และ ๕.ปฏิจฺจสมุปฺบาทจากพระโอษฐ์ ซึ่งทางธรรมสภาได้รวบรวมและจัดส่งให้โดยสะดวกแก่ผู้โทร สั่งซื้อ ท่านกล่าวว่า การที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

หนังสือ วิดีโอ ไฟล์เสียง ตลอดจนพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพร้อมโปรแกรมสืบค้นทั้งไทยและบาลี บน Windows MacOSX (10.6) และ Linux (python) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ชุด -จากพระโอษฐ์ ของท่านพุทธทาส ตลอดชุด พุทธวัจน- ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ตั้งอยู่บนพระวัจนะท้ายๆ ก่อนจะเสด็จดับขัณฑปรินิพพาน (ข้อ [141] ในมหาปรินิพพานสูตร) ว่า “ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” แต่พระไตรปิฎกนั้น มีทั้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส และมีสิ่งอื่นที่พระอริยะอื่นสอน พระพุทธเจ้าได้ให้แนวทางตรวจสอบไว้ดังข้อ [113]-[116] ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นแหละ

ผมไม่ได้ตีความว่าคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์(ที่ไม่ใช่พระอริยะ ซึ่งผมก็’ไม่รู้’อยู่ดีว่าท่านใดใช่หรือไม่ใช่) จะออกนอกแนว แต่ตีความว่าหากเราจะศึกษาข้อความใดจากพระไตรปิฎก พิจารณาให้รู้ชัดว่าเป็นส่วนที่เป็นพุทธวัจนะหรือไม่ ไม่ขัดต่อข้อบัญญัติแห่งพระธรรมวินัย ไม่เบียดเบียนใคร ก็น่าจะได้พบทางสายเอก — อันนี้เป็นไปตามกาลามสูตรครับ — แต่พบแล้วไม่ทำ ไม่รู้ค่า ก็ไม่ต่างจากการหาไม่พบ

« « Prev : สื่ออะไรในสื่อสังคม

Next : คำถามโดนก้านคอ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 freemind ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 May 2010 เวลา 11:20

    อ่านและฟังจนจบแล้ว
    ขอบคุณค่ะ

  • #2 Suchada ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 May 2010 เวลา 10:39

    สาธุค่ะ
    ขอบคุณและขออนุญาตนำไปเผยแผ่


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.15663695335388 sec
Sidebar: 0.16010689735413 sec