มุมมองผู้บริโภคและพลเมืองต่อแผนแม่บทฯ กสทช.

อ่าน: 3851

สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) จะจัดเวทีสัมนาและรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทฯ 3 ฉบับ มีเวลารับฟังความคิดเห็น 35 45 และ 30 นาที ตามลำดับสำหรับร่างแผนแม่บททั้งสามฉบับ ซึ่งคงมีผู้เชี่ยวชาญไปปล่อยของเยอะแยะ คงไม่เหลือเวลาสำหรับผู้บริโภคและพลเมืองคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจนี้อีกแล้วมั๊งครับ (รู้ว่าคิดไปเอง…แต่ก็คิดอยู่ดี)

อย่างไรก็ตาม ทั้งในฐานะของผู้บริโภคและพลเมือง ผมก็มีความคิดเห็นต่อบางส่วนของแผนแม่บทดังกล่าวบ้างเหมือนกัน อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เขียนเอาไว้ โดยมองจากบางประเด็นซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้เผยแพร่เอกสารไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)

จากเอกสาร (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559) หน้า 36-37

สถานการณ์การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทยมีอัตราอยู่ในระดับต่ำมาก ทั้งนี้ ข้อมูลการกระจายตัวของโครงข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในมิติด้านความครอบคลุมต่อจำนวนครัวเรือนจากฐานข้อมูลของ สำนักงาน กสทช. พบว่า พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น 8,246,150 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 39 ของครัวเรือนทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาในมิติของจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Subscribers) กลับพบว่ามีจำนวนครัวเรือนเพียง 2,114,197 แห่ง ที่ใช้บริการดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกจำนวนกว่า 6,131,953 ครัวเรือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 29 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ ไม่ได้มีการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าสู่ครัวเรือน ซึ่งหากรวมจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สรุปได้ว่า สถานการณ์การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็งสูงในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ โดยที่มีครัวเรือนอีกจำนวน 19,029,779 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ที่ยังไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุการไม่เชื่อมต่อบริการดังกล่าวในหลายปัจจัย และเป็นประเด็นที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายด้านการขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ กสทช. ที่จะต้องนำปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา ต่อไป

ผมดีใจที่เห็นข้อความข้างบนปรากฏอยู่ คือถ้าไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร ก็ไม่มีโอกาสจะแก้ไขปัญหานั้นหรอกนะครับ ถ้าอนุมาณว่าข้อมูลข้างบนถูกต้อง ครัวเรือน 29% ที่อยู่ในเขตการให้บริการแต่เลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้น ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขา และเป็นเรื่องการตัดสินใจลงทุนของผู้รับใบอนุญาตเอง แต่ว่าครัวเรือนอีก 61% ที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการนั้น ถึงอยากจะใช้บริการก็ใช้ไม่ได้นะครับ… อันนี้คือความไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียม

กสทช. จะประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO)

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดสรรรายได้พึงประเมินในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ให้แก่กองทุน เพื่อนำไปใช้ดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

แต่ตั้งแต่ยุค กทช.มาแล้วครับ ผู้รับใบอนุญาตก็จ่ายสมทบค่า USO เพราะถึงอย่างไรก็ผลักภาระให้ผู้บริโภคได้อยู่ดี ด้วยการ “ลดช้า” หรือ “ปัดเศษขึ้น” แล้วเมื่อจ่ายค่า USO ไปแล้ว ผู้รับใบอนุญาตก็จะ “ทิ้ง” ท้องถิ่นที่ “ไม่มีธุรกิจ” ไป ทำให้พื้นที่จำนวนมากของประเทศ ไม่มีการบริการคมนาคมพื้นฐานอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง — นี่คือ 61% ของครัวเรือนทั้งประเทศที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ และถึงอยากจะใช้บริการก็ใช้ไม่ได้

เพื่อแก้ไขปัญหาสองอย่างคือ (1) พื้นที่ห่างไกลจากบริเวณที่มี high-speed trunk ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่แล้ว และ (2) เงินกองทุน USO งอกขึ้นเรื่อยๆ โดยยังไม่ได้แก้ปัญหาความทั่วถึงและเท่าเทียม อยากให้ กสทช. พิจารณาข้อเสนอต่อไปนี้

  1. ออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการทางผ่านสำหรับแก้ปัญหา last mile โดยกองทุน USO สนับสนุนการจัดตั้งเสาสัญญาณ wireless local loop ไม่เกินเสาละ p หมื่นบาทจ่ายตามความเป็นจริง (หรือว่ากองทุน USO ซื้อทรัพย์สินให้แล้วนำไปติดตั้งในท้องถิ่นตามข้อกำหนด) เพื่อรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ระยะไกลกว่า 4 กม. จาก high-speed trunk (ในอำเภอ) ที่ให้บริการอยู่แล้ว — ใบอนุญาตนี้ไม่ให้เก็บค่าบริการผ่านทางจากผู้ใช้บริการปลายทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นที่ต้องการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ใช้บริการในลักษณะนี้ และให้เก็บค่าไฟฟ้าเล็กน้อยจากผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนการลงทุนนั้นมาจากการสนับสนุนของกองทุน USO และการออกแบบทางโทรคมนาคมจาก TRIDI หรือ เนคเทค… เงื่อนไขตามนี้ จะให้ผู้ให้บริการทางผ่านของข้อมูลกลายเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไรไปโดยธรรมชาติ จะไม่ขัดกับใบอนุญาตที่ออกไปแล้วเพราะถึงอย่างไรกิจการที่แสวงหาผลกำไร (ผู้รับใบอนุญาตอื่นๆ) ก็ไม่สนใจพื้นที่อย่างนี้อยู่แล้วเนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุนที่จะลากสายออกมาตั้ง DSLAM
  2. เพราะผู้ให้บริการทางผ่าน อาจจะต่อกับ high-speed trunk ได้แห่งเดียวด้วยข้อจำกัดทางการลงทุน ดังนั้นอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดการรวมตัวเชื่อมต่อกันระหว่าง(สาขาของ)ผู้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เปิดบริการอยู่ในท้องถิ่นนั้น ทำให้ท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่ต้องวิ่งมาอ้อมที่กรุงเทพ
  3. ประกาศอนุญาต unlicensed bands ซึ่งให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน 100 mW EPP โดยไม่ต้องขออนุญาต; ควรพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังเป็นไม่เกิน 1 W (ตาม FCC) และให้ขออนุญาต เพื่อใช้เฉพาะคู่กับเสาอากาศแบบบีมสัญญาณให้พุ่งไปในทางเดียว เพื่อใช้เป็น wireless local loop ระยะไกลเกินกว่า 4 กม. ซึ่ง DSLAM ให้บริการไม่ได้ (ตามเอกสารข้างบน อ้างแล้ว)
  4. เปิดให้ใช้ freespace optic กำลังต่ำสำหรับแก้ปัญหา last mile ผมแปลกใจมาตั้งแต่สมัย กทช.แล้วว่าทำไมจึงไม่ปล่อย freespace optic ออกมาพร้อมกับ unlicensed band เนื่องจากโอกาสเกิดการรบกวนระหว่างกันนั้นแทบไม่มีเลย เนื่องจาก freespace optic ต้องการ line of sight ถ้าเกิดการบังกันขึ้น ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี
  5. โทรศัพท์พื้นฐานมีแต่จะลดความสำคัญลงเรื่อยๆ ดังนั้นสายสัญญาณที่จะวิ่งไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายสาย ยิ่งมีโอกาสน้อยลง มีแต่ WLL และ freespace optic เท่านั้นที่พอจะดึงให้ CAPEX และ OPEX ต่ำลงมาในระดับที่จะไม่ต้อง subsidize มากนัก แต่ว่าผู้รับใบอนุญาตก็ไม่อยากลงทุนในพื้นที่ที่ไม่มีธุรกิจ จึงเหลือแต่กองทุน USO ของ กสทช. ที่พอจะเปิดโอกาสให้พื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่เท่าเทียมขึ้นบ้าง; ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ ไม่ตรงกับแผนงานข้อ 1.4 ในภาคผนวก 7 ของเอกสาร (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งจะเปิดประมูล USO ทั่วประเทศในวงเงินกว่าหมื่นเก้าพันล้านบาท

« « Prev : วิธีก่อสร้างโดมอย่างรวดเร็ว

Next : เที่ยวงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "มุมมองผู้บริโภคและพลเมืองต่อแผนแม่บทฯ กสทช."

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.48780989646912 sec
Sidebar: 0.15270709991455 sec