วันอัฐมีบูชา

โดย Logos เมื่อ 25 May 2011 เวลา 0:15 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 2951

วันนี้เป็นวันพระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน มีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่าวันอัฐมีบูชา

ประเพณีวันอัฐมีบูชา แทบจะสูญหายไปจากประเทศไทยแล้ว ยังเหลืออยู่เพียงที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล อุตรดิตถ์ ซึ่งจำลองเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขึ้น [คลังปัญญาไทย]

เหตุการณ์ช่วงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรในพระไตรปิฎก ซึ่งยาวพอสมควร เริ่มตั้งแต่ข้อ [67] ไปจนข้อ [162]

ในข้อ [117] พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสุกรมัททวะ (เห็ดที่หมูชอบกิน) ที่นายจุนทะจัดถวายด้วยความประณีตนั้น จะทำให้อาพาธหนัก จึงขอให้นายจุนทะนำสุกรมัททวะถวายแก่พระองค์เท่านั้น โดยไม่ให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นฉัน เมื่อพระองค์ฉันเสร็จแล้ว ก็ให้นายจุนทะนำไปฝังทำลายเสียจนสิ้น ซึ่งก่อนหน้านั้น พระพุทธองค์ได้ทรงปลงพระชนมายุสังขารล่วงหน้าแล้วประมาณสามเดือน ในข้อ [95]

ข้อ [140] ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระสุภัททะ และท่านสุภัททะเป็นสักขิสาวก (พระอรหันต์ที่ทรงบวชให้) องค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้อ [143] เป็นปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า

[๑๔๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ฯ

นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต ฯ

ข้อ [144] เสด็จปรินิพพาน ข้อ [147] พระอินทร์กล่าวคาถาซึ่งเราได้ยินในงานศพเป็นประจำ แต่อาจไม่รู้ความหมาย หรือที่ไปที่มา

[๑๔๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ว พร้อมกับการเสด็จปรินิพพาน ท้าวสักกะจอมเทพ ได้ตรัสพระคาถานี้ความว่า

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป ความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้น เป็นสุข ฯ

[๑๔๗] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา สกฺโก เทวานมินฺโท อิมํ คาถํ อภาสิ

อนิจฺจา วต สงฺขารา    อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ    เตสํ วูปสโม สุโขติ ฯ

« « Prev : รังสียูวี

Next : การจัดการน้ำท่วม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 ทวิช จิตรสมบูรณ์ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 May 2011 เวลา 4:51

    คงจะมีก็แต่ในศาสนาพุทธนี่แหละครับ ที่มีการปลงสังขาร ทำให้ไม่คึกคะนองจนคิดครองโลก แม้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะมีศักยภาพทำได้ไม่แพ้ เอล็กซานเดอร์ (มหาราช) ก็ตาม

    ฉันเฝ้าถนอมสังขารผุๆให้หอมเสมอ

  • #2 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 May 2011 เวลา 6:54

    เพิ่งทราบว่าที่แท้พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานเพราะฉันเห็ด  นึกมาตลอดว่าฉันหมู จนทำให้คนอินเดียบางพวกไม่กินหมู  เป็นความเข้าใจผิดมาอย่างยาวนาน  ขอบคุณสำหรับคำอธิบายค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.19796586036682 sec
Sidebar: 0.2673032283783 sec