คาถาธรรมบท พุทธวรรค

โดย Logos เมื่อ 18 February 2011 เวลา 2:45 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3324

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ซึ่ง 9 เดือนหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้ตรัสโอวาทปาฏิโมกข์ ประทานแก่พระอรหันต์ที่ทรงเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำนวน 1,250 รูป ซึ่งไปเฝ้าโดยพร้อมเพรียงกันในคืนวันเพ็ญ เดือนสาม 44 ปีกับอีก 3 เดือนก่อนพุทธศักราช

ผมค้นพระไตรปิฎกดูว่าอยู่ตรงไหน ก็พบอยู่ในธรรมบท พุทธวรรคที่ 14 ข้อ [24] ดังนี้ครับ (ขออภัยอย่างยิ่งหากท่านไม่ชอบบาลี ผมนำมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งบาลีและไทย แต่สำหรับนักศึกษาแล้ว เชื่อว่าพอแกะ+เปรียบเทียบได้ครับ)

 สพฺพปาปสฺส อกรณํ       กุสลสฺสูปสมฺปทา
 สจิตฺตปริโยทปนํ     เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
  สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
 อนูปวาโท อนูปฆาโต    ปาติโมกฺเข จ สํวโร
 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ   ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
 อธิจิตฺเต จ อาโยโค    เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
ความไม่ทำบาปทั้งปวง ความบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
ความชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ
 ความอดทน คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
 ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง
 ผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
 ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย ฯ
การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน ๑ การไม่เข้าไปฆ่า ๑ ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัต(ตาหาร) ๑ การนอนการนั่งอันสงัด ๑
การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ นี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ

กล่าวกันว่าโอวาทปาฏิโมกข์นี้ เป็นแก่นของศาสนาพุทธ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ที่ประชุมสงฆ์ถึง 20 พรรษาติดต่อกัน ก่อนที่จะทรงให้สวดปาฏิโมกข์กันต่อมา

ทีนี้ เกิดมีข้อความคล้ายกันปรากฏอีกใน มหาวรรค ข้อ [54] แต่ข้อความนี้ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีครับ

 [๕๔] ตตฺร สุทํ ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 ภิกฺขุสงฺเฆ เอวํ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสฺสติ
  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
  สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
 สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา
 สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธานสาสนํ ฯ
 อนูปวาโท อนูปฆาโต  ปาติโมกฺเข จ สํวโร
 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
 อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ
 [๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
 เจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงสวดพระปาติโมกข์ในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังนี้
  ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง
  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง
  ผู้ทำร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
  ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย ฯ
 การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม
 การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ
 การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑
 ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑
 การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ

« « Prev : ถุงยังชีพ

Next : สมานใจด้วยความดี ปลูกไมตรีในผองชน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12163615226746 sec
Sidebar: 0.16789484024048 sec