แดงเดือด..

โดย bangsai เมื่อ เมษายน 10, 2010 เวลา 16:29 ในหมวดหมู่ เรื่องของชีวิต #
อ่าน: 1511

นั่งลุ้นข่าวบนหน้าจอทีวี ยังกะ Reality Show : RSM vs Troop


นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดมหาสารคาม ถูกเรียกตัวมาจัดรายการที่ TPBS ด้วยภาษาอีสาน คักอีหลี อีหลอ น่าจะเอามาจัดรายการตั้งนานแล้ว..พระคุณเจ้า ขอนิมนต์กลับวัดก่อนเถอะครับ นี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์พึงกระทำ หากสงฆ์ปรารถนาจะสนับสนุนอุดมการณ์ทางโลก นิมนต์พระคุณเจ้าลาสิกขาออกมาก่อนครับ


เมื่อการยื่นเงื่อนไขการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ การยึดพื้นที่คืนสู่สาธารณะก็จำเป็นที่ต้องทำ

« « Prev : นักรบตัวจริง..

Next : แดงไร้เดียงสา.. » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

 • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 เมษายน 2010 เวลา 17:08

  สองคนนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนครับ เว้าอีสานมาตั้งแต่เมื่อคืน

  ตามที่ผมเข้าใจ รัฐบาลต้องการจับแกนนำและเปิดพื้นที่สาธารณะ — ถ้าเป็นอย่างนี้จริง หมายความว่าหลังจากนี้สามารถชุมนุมต่อไปได้ แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เช่นไปชุมนุมในทุ่ง ไปชุมนุมในสวนสาธารณะ ฯลฯ

  ผลทางจิตวิทยาต่อผู้ชุมนุมนั้น เขียนไว้แล้ว

  การชุมนุมในกรุงเทพครั้งนี้ ศาลตัดสินแล้วว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีปิดสื่อแดงนั้น มีการอ้างกันมากว่ากระทำไม่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ซึ่งเมื่อไปอ่านแล้ว ผมคิดว่าไม่ขัดหรอกครับ ไม่ควรทำแต่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

  มาตรา ๔๕

  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

  การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม มาตรานี้ จะกระทำมิได้

  การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

  การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตามวรรคสอง

  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

  วรรค 3 “ปิดกิจการสื่อ” ไม่ได้
  วรรค 5 “ตรวจข่าว” ไม่ได้ยกเว้นอยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งก็ไม่ใช่
  วรรค 4 blackout/block *ทำได้* โดยอาศัยกฎหมายตามวรรค 2
  วรรค 2 ก็คือการประกาศ พรบ.ความมั่นคง และ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

  ดังนั้น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เมื่อยกเลิกประกาศไป ก็ออกอากาศได้เหมือนเดิม (ยกเว้นว่าจะไปผิดกฎหมายอื่น)

  สำหรับภิกษุ ห้ามไปดูกองทัพที่เขายกไป ห้ามพักอยู่ในกองทัพเกิน 3 คืน เมื่อไปในกองทัพห้ามดูเขารบกัน เป็นปาจิตตีย์


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.22022294998169 sec
Sidebar: 0.10833787918091 sec