การดูงานเพื่อทำฐานข้อมูลเด็กภูเก็ต

โดย อัยการชาวเกาะ เมื่อ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 12:02 ในหมวดหมู่ การศึกษา #
อ่าน: 1620

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผมเดินทางไปพิษณุโลกกับทีมงานเทศบาลนครภูเก็ต และคณะทำงานฐานข้อมูลเด็กภูเก็ตเพื่อจะไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปถึงสนามบินหมอป่วน แม่นุ น้องอ้าย น้องฝน ไปรับที่สนามบิน พาไปทานอาหาร ผมตัดช่องน้อยแต่พอตัวปล่อยให้ทีมที่มาด้วยกันเดินทางไปโรงแรมที่พัก “เกรสซิเด้นท์” แล้วไปเจอน้องรานีและครูสุ นั่งคอยอยู่ที่ร้านอาหารที่เป็นแบบบ้าน แถมได้เวลาที่เขาจะปิดครัวแล้วด้วย ดีที่รานีกับครูสั่งกับข้าวไว้ให้แล้ว ไปถึงก็จัดการ พรึ่บๆ พักเดียวหมด ถึงเวลาของหวานทุกคนสั่งกระท้อนลอยแก้ว มีผมสั่งไอติมคนเดียว นอกนั้นเขาสั่งกระท้อนลอยแก้ว ฮ่าๆ ก็เพิ่งกินกระท้อนมาก่อนขึ้นเครื่อง อิอิ

รุ่งเช้าก็เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แรกๆก็เป็นพิธีเปิด มี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กล่าวรายงาน มีท่าน ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิบการบดีฝ่ายบริหาร ของ ม.นเรศวร กล่าวต้อนรับ และท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน จากนั้นก็เป็นการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยท้องถิ่นและจังหวัดเป็นเจ้าภาพและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น โดยท่านสมพร ใช้บางยาง ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค. ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายเอนก ไชยวงศ์ ผู็อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.ไกรยส ภัทรวาท เป็นผู้ดำเนนการเสวนา

จาการเสวนาเป็นการเล่าสู่กันฟังให้พวกเราได้รู้ว่าหากจังหวัดใดท้องถิ่นและจังหวัดมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนการศึกษาและดูแลเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจัง จังหวัดนั้นก็จะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ได้รับการยอมรับจากสังคม และนักการเมืองท้องถิ่นลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ได้รับเลือกเมื่อนั้นเพราะเมื่อประชาชนได้เห็นการเอาจริงเอาจังในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ดูแลผู้ด้อยโอกาส ประชาชนก็จะชื่นชม การบริหารจัดการให้เกิดการกระทำในเรื่องราวดังกล่าว หากมีฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส มีการป้อนข้อมูลต่างๆเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลมาดู และได้รับรู้ปัญหา ดำเนินการเชิงรุกเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้รวดเร็วและทันการณ์มากขึ้น และจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้วย ซึ่งตัวอย่างที่ทดลองนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในพื้นที่นำร่องและกำลังขยายการทำงานต่อไป และจากการทำงานของ สสค. เราได้รับแจกแผนที่แสดงจำนวนเด็กด้อยโอกาสแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม แต่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตผมดูแล้วยังมีความผิดพลาดเพราะข้อมูลที่นำมาลงรูปแผนที่เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก สพฐ. แต่ในความเป็นยจริงยังมีข้อมูลเด็กด้อยโอกาสที่มาจากองค์กร NGO อีกซึ่งไม่ปรากฏในข้อมูลของ สพฐ.

จากนั้น ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และนักวิจัยโครงการระบบฐานข้อมูลฯ ก็ได้นำเสนอเรื่องราวให้พวกเราได้ทราบว่า ระบบฐานขอมูลนี้ใช้ระบบ CLOUD แบบ I Cloud ของ Apple ที่ทำให้เราไม่ต้องลงทุน Hard ware มากมาย และสามารถดึงมาใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว โดยมีแนวคิดว่าปัญหาของความด้อยโอกาสมักขาดระบบสนับสนุนการประสานความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และชุมชน และไม่มีข้อมูลให้ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องจัดสรรงบประมาณที่จะนำมาใช้ จึงคิดระบบสนับสนุนเพื่อจะติดตามดูแลเด็กด้อยโอกาส เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสวัสดิการและค่าใช้จ่าย ระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายและแผนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างท้องถิ่นจะได้ประโยขน์จากระบบนี้เพราะจะเป็นระบบสนับสนุนท้องถิ่นในการดูแลเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ของตน ทั้งสามารถเป็นระบบสนับสนุนแบบบูรณาการในการดูแลเด็กด้อยโอกาสด้วย   ในเบื้องต้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง อปท. พมจ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล เข้าด้วยกัน เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไป ทุกฝ่ายจะได้รับรู้และสามารถคำนวณต้นทุนรายคน/ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะมี Case  Manager คอยติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ โดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็สามารถจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณและประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ได้

แล้วเราพักเที่ยงกัน ภาคบ่ายก็มาทดลองป้อนข้อมูลกัน โดยผู้ที่เข้าร่วมเป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ไปทดลองปฏิบัติ ส่วนผู้บริหาร เช่น พวกผม ท่านนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ก็เข้าห้องอีกห้องหนึ่งพูดกันถึงแนวทาง ทิศทาง ความต้องการของแต่ละจังหวัด ผมได้นำเสนอว่า จังหวัดภูเก็ตของเราตั้งเป้าการทำฐานข้อมูลมาที่การศึกษาของเด็กภูเก็ต ซึ่งรวมทั้งเด็กภูเก็ตและเด็กด้อยโอกาสทั้งจังหวัด จึงอาจจะต้องนำโปรแกรมฐานข้อมูลมาปรับเพิ่มฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติม (รู้สึกว่าจะยาวเกิน ค่อยมาเล่าต่อนะครับ)

Post to Twitter Post to Facebook

« « Prev : ชวนอ่าน…ชวนแม่พ้นทุกข์

Next : จากปู่ถึงหลาน(๑๖) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

49 ความคิดเห็น

 • #1 Coach Outlet Online ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 ตุลาคม 2014 เวลา 3:42

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.
  Cheap Uggs Boots Coach Factory Online Sale Coach Sneakers Outlet Ugg Outlet Online Store.

 • #2 Cheap Coach Purses ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 ตุลาคม 2014 เวลา 7:48

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.
  Coach Bags Outlet Cheap Uggs For Sale Coach Outlet Wallets Cheap Uggs For Sale Online Outlet.

 • #3 Cheap Uggs Boots ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 16:57

  Coach Diaper Bag Outlet, It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it! Cheap Uggs For Sale Online Outlet
  Cheap Uggs Boots http://www.bendtrapclub.com/cheap/ugg.asp

 • #4 hi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มีนาคม 2018 เวลา 20:46

  I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to obtain updated from
  latest news update.

 • #5 https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 มีนาคม 2018 เวลา 8:07

  So we started trying into doggie daycare places.

 • #6 tow truck service costa mesa ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2018 เวลา 15:24

  Our Towing Company phone quantity is (203) 490-4411.

 • #7 aiswiki.wustl.edu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2018 เวลา 8:12

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 • #8 blockchain technology stocks 2018 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 มีนาคม 2018 เวลา 17:58

  Enter blockchain know-how. What is blockchain?

 • #9 party bus rental ct ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 มีนาคม 2018 เวลา 5:09

  A celebration bus is a convenient option for youths of
  all ages.

 • #10 professional carpet cleaning services near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 มีนาคม 2018 เวลา 5:48

  Gary Hunt was glorious at cleansing my carpet.

 • #11 carpet cleaning services near menifee ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 มีนาคม 2018 เวลา 12:08

  Retail carpet cleaners do not have sanitizing methods.

 • #12 seo optimization services cost ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 มีนาคม 2018 เวลา 3:02

  Custom search engine marketing companies and consulting since
  1996.

 • #13 basement waterproofing cost per foot ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 เมษายน 2018 เวลา 3:35

  We didn’t discover outcomes for: basement waterproofing.

 • #14 car mold removal service near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 เมษายน 2018 เวลา 11:35

  Family mildew grows on damp or moist surfaces.

 • #15 tree removal service job description ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 เมษายน 2018 เวลา 22:04

  I’ve has many tree firm trim my trees.

 • #16 hardwood flooring sanding tools ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 เมษายน 2018 เวลา 8:50

  Refinishing hardwood floors is the precise solution.

 • #17 crawl space repair wilmington nc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 เมษายน 2018 เวลา 8:59

  Tape from Crawl house repair was improbable.

 • #18 lawn care service websites ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2018 เวลา 14:43

  Want lawn care maintenance or treatment companies?

 • #19 hardwood floor refinishing products reviews ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2018 เวลา 8:12

  Your flooring definitely wants refinishing, and shortly.

 • #20 Zhoraswals ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2018 เวลา 19:20

  i recommend get viagra fast|brand viagra online safe us|cialis viagra impotence|buy viagra dr fox|cheap viagra daily|o meglio viagra|viagra back to back dosage|where to buy brand viagra|best over counter viagra|viagra is covered by insurance|viagra patent expiry canada|very good site cost of viagra|where to buy viagra in europe|viagra how to get|buying viagra in south korea|farmacias viagra preci|how much does viagra cost 2012|only for you viagra pliis|vendita generico di viagra|follow link viagra next day uk|can you buy viagra rite aid|uso viagra cialis levitra|viagra bar kaufen|acheter cialis et viagra|viagra over the counter usa|wie viel ist viagra|online viagra sats|try it viagra mexico|can buy viagra online i|viagra au herbe|viagra et kamagra|viagra 100mg mastercard|ricetta viagra di erba|do i have to order viagra|viagra rezeptfrei danemark|enter site viagra best deal|we choice female viagra europe|viagra for men dosage|viagra problemi di erezion|we choice viagra uk buy online|il costo di 10 mg viagra|viagra modo d us|buy cheap viagra forum|buy cheap viagra sublingual|cheap viagra to canada|or viagra|viagra new zealand buy online|can you get blind from viagra|generico do viagra germed|viagra best effects|viagra tablets 20mg|viagra kansas|effect of viagra 50mg|venta de viagra en farmacias|comprar viagra en peru|venta de viagra murcia|what is viagra used for men|viagra bc pharmacy|pfizer viagra en lnea uk|viagra com samples|what is viagra jelly approved|viagra kaufen spanien|by covered viagra|can order viagra online canada|we choice pfizer mexico viagra|hvor kan man bestille viagra|generico do viagra em curitiba|viagra pour femme pfizer|comprar viagra en madrid|we like it viagra en gel|2010 viagra sales|viagra for men effects|can you use viagra at any age|buying viagra in bangkok|buy viagra 25mg online|viagra pfizer 50 mg preo|want viagra wholesale|viagra 50mg bestellen|take 25mg viagra a day dosage|viagra karachi buy|viagra pills price uk|viagra 100 mg oder 50 m|viagra brain the|no online viagra prescription|citrate viagra sildenafil|online viagra tabs|viagra wisconsin union|try it buying viagra|i recommend 100 mg viagra|contrarrestar efectos viagra|viagra reseptivapaa|viagra online maestro card|compra de viagra o cialis|printable viagra coupon|pharmacy viagra canadian|viagra bacquisto bonline|viagra oferta|buy levitra online viagra|viagra en ligne arnaque|we recommend fast viagra|viagra seller uk|en ligne viagra cialis ricetta|viagra din number canada|viagra generico helleva|auftrag billiges viagra|viagra generikum potenzmittel|can you buy viagra in dublin|viagra capsules|wrong viagra|commande viagra ligne|viagra reacciones adversas|viagra in nero|we recommend viagra dosage|100 cheap canada viagra|order free sample viagra|discount viagra viagra|best selling viagra in india|effet viagra verg|farmaci generici come viagra|kamagra viagra 100mg|i use it buy pfizer viagra|viagra pharmacy rx one|define generic viagra|miss viagra|viagra autentica|click now viagra pharmacy|wirkung viagra video|jimmy johnson viagra|cheap viagra new zealand|generic viagra review pharmacy|viagra des femme|prix viagra paris|viagra allergic reaction|viagra 25mg onlin|safe take generic viagra|viagra melbourne|problems buying viagra online|levitra vs viagra cost|100mg tablets of viagra|cheapest cipla generic viagra|viagra for sale uk only|viagraproben ohne rx|we like it fda approves viagra|price for viagra at walmart|how to get cheap viagra online|viagra release year|viagra as plants|online viagra chennai|viagra cialis on lin|cheap viagra generic|prescription viagra by mail|comprar viagra en vigo|pilule de viagra spitter|buy viagra costa rica|canadian viagra super active|cheap viagra|viagra vs revatio|viagra seller pakistan|viagra medical advice|buy softtabs viagra|ou acheter viagra pfizer|viagra donne forum|viagra online delivery|the best choice viagra paypal|viagra braucht man rezept|dose giusta viagra|we like it cheap 25mg viagra|only here low cost viagra fast|enter site cheap viagra online|wow viagra generic drug|only here buying online viagra|can i take viagra with water|viagra lizenz abgelaufen|herbal viagra uk cheap|discount on real viagra|viagra verschreibung|dure effet du viagra|kaufen viagra|reputable viagra sites|viagra dcouverte|i use it viagra price germany|preisvergleich viagra online|cut price viagra|cit costa viagra in moldova|efectos viagra alcohol|usefull link viagra in india|levitra viagra cialis price|where can i get viagra fast|el viagra es con recet|purchase viagra in ireland|buy cheap womens viagra online|we recommend 5 mg viagra|viagra generico posologia|viagra online sales pfizer|cialis meglio del viagra|comprar viagra sem receita|acheter viagra en inde|viagra online sito|amazon viagra salesman|follow link gel viagra|canada prison get viagra|natural viagra melbourne|viagra contrareembols|buy no prescription viagra|viagra for sale men online|ordering viagra pills in india|viagra fa bene al cuore|find generic viagra in phoenix|viagra soft tabs safe|ship generic viagra overnight|buy viagra for her|follow link viagra online|viagra tempo di effetto|viagra for sale online canada|viagra side effects forum|get viagra avoid prescription|el viagra aumenta el tama|cheap india generic viagra|viagra bald gnstiger|sale viagra tescos|le viagra en vente libre|us made generic viagra|female pink viagra buy|generico do viagra rj|cheapest uk soft viagra|wow cheap viagra soft|buy online viagra without|what is generic viagra 150|utube music viagra|does viagra work when drunk|2011 viagra india in|comprare bviagra|100mg viagra prica cvs|there going generic viagra|viagra cipla cheap on line|where to buy viagra gold coast|comparatif viagra levitr|the best choice viagra cost|comprar viagra cialis espana|next viagra day usa cheap|viagra dosage young men|order viagra in us|half dosage viagra|vendas viagra generico|viagra hipertension pulmonar|viagra para adolescentes|cheap viagra online walmart|salescheap generic viagra|viagra websites|viagra approval date

  [url=http://viagraoirhd.com/]viagra cheap[/url]
  viagra cheap

  i recommend get viagra fast|brand viagra online safe us|cialis viagra impotence|buy viagra dr fox|cheap viagra daily|o meglio viagra|viagra back to back dosage|where to buy brand viagra|best over counter viagra|viagra is covered by insurance|viagra patent expiry canada|very good site cost of viagra|where to buy viagra in europe|viagra how to get|buying viagra in south korea|farmacias viagra preci|how much does viagra cost 2012|only for you viagra pliis|vendita generico di viagra|follow link viagra next day uk|can you buy viagra rite aid|uso viagra cialis levitra|viagra bar kaufen|acheter cialis et viagra|viagra over the counter usa|wie viel ist viagra|online viagra sats|try it viagra mexico|can buy viagra online i|viagra au herbe|viagra et kamagra|viagra 100mg mastercard|ricetta viagra di erba|do i have to order viagra|viagra rezeptfrei danemark|enter site viagra best deal|we choice female viagra europe|viagra for men dosage|viagra problemi di erezion|we choice viagra uk buy online|il costo di 10 mg viagra|viagra modo d us|buy cheap viagra forum|buy cheap viagra sublingual|cheap viagra to canada|or viagra|viagra new zealand buy online|can you get blind from viagra|generico do viagra germed|viagra best effects|viagra tablets 20mg|viagra kansas|effect of viagra 50mg|venta de viagra en farmacias|comprar viagra en peru|venta de viagra murcia|what is viagra used for men|viagra bc pharmacy|pfizer viagra en lnea uk|viagra com samples|what is viagra jelly approved|viagra kaufen spanien|by covered viagra|can order viagra online canada|we choice pfizer mexico viagra|hvor kan man bestille viagra|generico do viagra em curitiba|viagra pour femme pfizer|comprar viagra en madrid|we like it viagra en gel|2010 viagra sales|viagra for men effects|can you use viagra at any age|buying viagra in bangkok|buy viagra 25mg online|viagra pfizer 50 mg preo|want viagra wholesale|viagra 50mg bestellen|take 25mg viagra a day dosage|viagra karachi buy|viagra pills price uk|viagra 100 mg oder 50 m|viagra brain the|no online viagra prescription|citrate viagra sildenafil|online viagra tabs|viagra wisconsin union|try it buying viagra|i recommend 100 mg viagra|contrarrestar efectos viagra|viagra reseptivapaa|viagra online maestro card|compra de viagra o cialis|printable viagra coupon|pharmacy viagra canadian|viagra bacquisto bonline|viagra oferta|buy levitra online viagra|viagra en ligne arnaque|we recommend fast viagra|viagra seller uk|en ligne viagra cialis ricetta|viagra din number canada|viagra generico helleva|auftrag billiges viagra|viagra generikum potenzmittel|can you buy viagra in dublin|viagra capsules|wrong viagra|commande viagra ligne|viagra reacciones adversas|viagra in nero|we recommend viagra dosage|100 cheap canada viagra|order free sample viagra|discount viagra viagra|best selling viagra in india|effet viagra verg|farmaci generici come viagra|kamagra viagra 100mg|i use it buy pfizer viagra|viagra pharmacy rx one|define generic viagra|miss viagra|viagra autentica|click now viagra pharmacy|wirkung viagra video|jimmy johnson viagra|cheap viagra new zealand|generic viagra review pharmacy|viagra des femme|prix viagra paris|viagra allergic reaction|viagra 25mg onlin|safe take generic viagra|viagra melbourne|problems buying viagra online|levitra vs viagra cost|100mg tablets of viagra|cheapest cipla generic viagra|viagra for sale uk only|viagraproben ohne rx|we like it fda approves viagra|price for viagra at walmart|how to get cheap viagra online|viagra release year|viagra as plants|online viagra chennai|viagra cialis on lin|cheap viagra generic|prescription viagra by mail|comprar viagra en vigo|pilule de viagra spitter|buy viagra costa rica|canadian viagra super active|cheap viagra|viagra vs revatio|viagra seller pakistan|viagra medical advice|buy softtabs viagra|ou acheter viagra pfizer|viagra donne forum|viagra online delivery|the best choice viagra paypal|viagra braucht man rezept|dose giusta viagra|we like it cheap 25mg viagra|only here low cost viagra fast|enter site cheap viagra online|wow viagra generic drug|only here buying online viagra|can i take viagra with water|viagra lizenz abgelaufen|herbal viagra uk cheap|discount on real viagra|viagra verschreibung|dure effet du viagra|kaufen viagra|reputable viagra sites|viagra dcouverte|i use it viagra price germany|preisvergleich viagra online|cut price viagra|cit costa viagra in moldova|efectos viagra alcohol|usefull link viagra in india|levitra viagra cialis price|where can i get viagra fast|el viagra es con recet|purchase viagra in ireland|buy cheap womens viagra online|we recommend 5 mg viagra|viagra generico posologia|viagra online sales pfizer|cialis meglio del viagra|comprar viagra sem receita|acheter viagra en inde|viagra online sito|amazon viagra salesman|follow link gel viagra|canada prison get viagra|natural viagra melbourne|viagra contrareembols|buy no prescription viagra|viagra for sale men online|ordering viagra pills in india|viagra fa bene al cuore|find generic viagra in phoenix|viagra soft tabs safe|ship generic viagra overnight|buy viagra for her|follow link viagra online|viagra tempo di effetto|viagra for sale online canada|viagra side effects forum|get viagra avoid prescription|el viagra aumenta el tama|cheap india generic viagra|viagra bald gnstiger|sale viagra tescos|le viagra en vente libre|us made generic viagra|female pink viagra buy|generico do viagra rj|cheapest uk soft viagra|wow cheap viagra soft|buy online viagra without|what is generic viagra 150|utube music viagra|does viagra work when drunk|2011 viagra india in|comprare bviagra|100mg viagra prica cvs|there going generic viagra|viagra cipla cheap on line|where to buy viagra gold coast|comparatif viagra levitr|the best choice viagra cost|comprar viagra cialis espana|next viagra day usa cheap|viagra dosage young men|order viagra in us|half dosage viagra|vendas viagra generico|viagra hipertension pulmonar|viagra para adolescentes|cheap viagra online walmart|salescheap generic viagra|viagra websites|viagra approval date

 • #21 Robertswals ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2018 เวลา 16:47

  cialis effects daily|50 mg generic cialis|best deal for cialis|cheap brand cialis canadian|cheap legitimate cialis|cheapest generic cialis black|cialis en farmacias espaolas|good choice cialis tablets|cialis in bangkok kaufen|buy cialis philadelphia pa|legal generic cialis|cialis di cialis britannici|prix du cialis 20 mg|acheter cialis parapharmacie|online pharmacy cialis|cialis prezzo basso in linea|cialis black 800 mg|cialis 5 mg acquisto|only today cialis paypal|cialis alkohol wirkung|cyprus cialis|cialis rezept online|levitra gnrique de cialis|cialis discount rates|cialis 5mg nz price|cialis generico da mg on line|cialis achat net|cialis di sconto|chewable cialis generic|cialis tadalafil prezz|china cialis 50mg soft tab|sales cialis online|cheap cialis best price|cialis sale au|cialis modo de empleo|cialis wirkung frau|is cialis price in costco|cialis on sale|look there where to get cialis|link for you cialis 25mg|5 mg cialis kick in|sconti di farmacia di cialis|buy cialis online using paypal|user reviews on cialis|cialis e simili|cialis generic 20mg 75 por|cialis online sicuro|cialis es para mujeres|cialis wir preise|cialis en gibraltar|avis cialis sans ordonnance|cialis lose dose|cialis brand online shopping|cialis dolor de espalda|only here cialis mastercard|buy cialis on line china|costo de cialiss|cheap cialis on line 5 mg|how much is cialis canada|genuine cialis uk|cialis manufacture|price cialis secure tabs| canada generic cialis|generic cialis prescriptions|good choice cialis costs|cialis generique|probegre cialis|how to know if he takes cialis|cialis black review|lowest price cialis more|cialis generique forum|cialis bresci|who sells the best cialis|buy cialis nz|cialis osta|cialis sloveni|cialis black|canadian drug co for cialis|cialis inglaterra barata|cialis 5mg comprime|cialis professional vs cialis|impotence drug cialis pills|farmacia inglaterra cialis|cialis 5mg beipackzettel|cheap fast cialis online|10mg cialis average price|lowest price cialis|cialis tadalafil canada|cialis europa apotheke|are cialis discount pills good|cialis black 500mg dangers|venta de cialis por internet|is cialis 5mg any good|look there cialis uk suppliers|come acquistare cialis|comprar cialis 20 generico|only here discount cialis|precio de india cialis|enter site cialis from mexico|monthly cost daily cialis|cialis generika tuerkei|i recommend buy cialis us|coste cialis sin seguro|i use it gay cialis|prix cialis pharmacie belgique|ordercialis|cialis 5 vademecum|online australia cialis|cialis 20 mg and cialis 50 mg|paypal cialis euro|cialis kaufen biz|we like it cialis by mail|buy cialis near 32901|cialis lke|asda pharmacy cialis price|cialis forum de discussio|usefull link cialis samples|cialis generique 20mg|losartan cialis interaction|5mg daily cialis price|prescription for cialis online|cialis kaufen paypal|to buy brand cialis|cialis providers|mg cialis dosage|acquisto cialis a milano|cialis prices nz|only here rx online cialis|cialis dosage 5mg or 10mg|type web cialis|confronto levitra cialis onlin|only for you order cialis now|1st rx orders cialis generic|price of 4 tablets cialis|generique cialis pri|cialis e tadalafi|precios cialis generico|enter site cialis samples|cialis ne marche pas forum|cheaper cialis from india|comprare cialis germani|que es cialis 20|look there cialis online in us|buy cheap cialis softtabs|ligne prescription de cialis|pastilla barata cialis|farmacia de cialis rx|female cialis for sale|cheapest way get cialis|generic cialis cheap canada|cialis rezeptfrei frankreic|cialis 5 mg tablet for sale|cialis farmacia espaa|cialis achat avis|como comprar cialis en espana|securetabs online cialis 20mg|just try how to buy cialis|cialis anwendung zeitraum|cialis 20mg lilly prix|recommended site cialis legal|cialis 10 e 20 mg opinioni|cialis 10 mg online order eu|cialis 5 mg ricetta prezzo|side effects of cialis for men|price of cialis 10mg|farmacias de cancun cialis|cialis 20 mg price 3 pill|cialis super active online|canada cialis sale|cialis aus spa nehmen|cialis double doses|cialis at low cost|cialis kidney disease|cialis 25 prix|cialis generico mexico precio|just try female herbal cialis|cialis 20 mg duracion efecto|cialis drug abuse|buy cialis in umlazi|cialis generico en guanajuato|we use it cialis in india|cialismedikament online|achat cialis en inde|achat cialis kamagra|buy cheapest daily cialis|cialis 5mg im ausland kaufen|comprar cialis generico madri|pharmacie discount cialis|levitra vs cialis side effects|cialis drug class|what is cialis used for yahoo|cialis nei giovan|cialis online rischi|vendita cialis italia|only here cialis 100|cialis buy online in india|us cialis pharmacy|safe purchase of cialis online|cialis pas generiqu|cialis 5 mg opinioni|visit our site discount cialis|how to get cialis|cialis online de|cialis 5mg wirkstoff|cialis en farmacia en svizzera|cialis 100 mg fiyat|generic cialis soft tabs india|how to buy cialis tablets|cialis 20 mg barato|cialis prostata|commander cialis par mail|cialis tooth pain|cialis priligy zusammen|cialis kaufen stuttgart|cialis online zonder recept|only now real cialis online|cialis 10 stres|cialis eshop|cialis online cheapest order|nose effects stuffy cialis|cialis virma|can i take two cialis 20mg|card cialis|kaiser cialis price|cialis erfahrungswerte|cialis da 5 mg generico|edforfrancecomcialishtml|cialis genricos en lnea|cialis 5 mg foro|brand cialis delivery london|the best site next day cialis|only here take cialis|cialis kamagra sildenafil|commander du cialis en suisse|cialis pas cher a marseille|cialis 8 comprimidos|cialis online perscription|prix cialis pharmacie paris|real reviews of generic cialis|cost of cialis in thailand|cialis now melbourne cheap|i recommend cialis testimonial|cialis enh pas cher|cialis 20mg 20 stck|cialis nasenbluten| how to buy cialis|only for you no rx cialis|click here online cialis sale|how to order cialis online|cialis sales in sc

  [url=http://cialisueo.com/]generic cialis[/url]
  generic cialis

  cialis effects daily|50 mg generic cialis|best deal for cialis|cheap brand cialis canadian|cheap legitimate cialis|cheapest generic cialis black|cialis en farmacias espaolas|good choice cialis tablets|cialis in bangkok kaufen|buy cialis philadelphia pa|legal generic cialis|cialis di cialis britannici|prix du cialis 20 mg|acheter cialis parapharmacie|online pharmacy cialis|cialis prezzo basso in linea|cialis black 800 mg|cialis 5 mg acquisto|only today cialis paypal|cialis alkohol wirkung|cyprus cialis|cialis rezept online|levitra gnrique de cialis|cialis discount rates|cialis 5mg nz price|cialis generico da mg on line|cialis achat net|cialis di sconto|chewable cialis generic|cialis tadalafil prezz|china cialis 50mg soft tab|sales cialis online|cheap cialis best price|cialis sale au|cialis modo de empleo|cialis wirkung frau|is cialis price in costco|cialis on sale|look there where to get cialis|link for you cialis 25mg|5 mg cialis kick in|sconti di farmacia di cialis|buy cialis online using paypal|user reviews on cialis|cialis e simili|cialis generic 20mg 75 por|cialis online sicuro|cialis es para mujeres|cialis wir preise|cialis en gibraltar|avis cialis sans ordonnance|cialis lose dose|cialis brand online shopping|cialis dolor de espalda|only here cialis mastercard|buy cialis on line china|costo de cialiss|cheap cialis on line 5 mg|how much is cialis canada|genuine cialis uk|cialis manufacture|price cialis secure tabs| canada generic cialis|generic cialis prescriptions|good choice cialis costs|cialis generique|probegre cialis|how to know if he takes cialis|cialis black review|lowest price cialis more|cialis generique forum|cialis bresci|who sells the best cialis|buy cialis nz|cialis osta|cialis sloveni|cialis black|canadian drug co for cialis|cialis inglaterra barata|cialis 5mg comprime|cialis professional vs cialis|impotence drug cialis pills|farmacia inglaterra cialis|cialis 5mg beipackzettel|cheap fast cialis online|10mg cialis average price|lowest price cialis|cialis tadalafil canada|cialis europa apotheke|are cialis discount pills good|cialis black 500mg dangers|venta de cialis por internet|is cialis 5mg any good|look there cialis uk suppliers|come acquistare cialis|comprar cialis 20 generico|only here discount cialis|precio de india cialis|enter site cialis from mexico|monthly cost daily cialis|cialis generika tuerkei|i recommend buy cialis us|coste cialis sin seguro|i use it gay cialis|prix cialis pharmacie belgique|ordercialis|cialis 5 vademecum|online australia cialis|cialis 20 mg and cialis 50 mg|paypal cialis euro|cialis kaufen biz|we like it cialis by mail|buy cialis near 32901|cialis lke|asda pharmacy cialis price|cialis forum de discussio|usefull link cialis samples|cialis generique 20mg|losartan cialis interaction|5mg daily cialis price|prescription for cialis online|cialis kaufen paypal|to buy brand cialis|cialis providers|mg cialis dosage|acquisto cialis a milano|cialis prices nz|only here rx online cialis|cialis dosage 5mg or 10mg|type web cialis|confronto levitra cialis onlin|only for you order cialis now|1st rx orders cialis generic|price of 4 tablets cialis|generique cialis pri|cialis e tadalafi|precios cialis generico|enter site cialis samples|cialis ne marche pas forum|cheaper cialis from india|comprare cialis germani|que es cialis 20|look there cialis online in us|buy cheap cialis softtabs|ligne prescription de cialis|pastilla barata cialis|farmacia de cialis rx|female cialis for sale|cheapest way get cialis|generic cialis cheap canada|cialis rezeptfrei frankreic|cialis 5 mg tablet for sale|cialis farmacia espaa|cialis achat avis|como comprar cialis en espana|securetabs online cialis 20mg|just try how to buy cialis|cialis anwendung zeitraum|cialis 20mg lilly prix|recommended site cialis legal|cialis 10 e 20 mg opinioni|cialis 10 mg online order eu|cialis 5 mg ricetta prezzo|side effects of cialis for men|price of cialis 10mg|farmacias de cancun cialis|cialis 20 mg price 3 pill|cialis super active online|canada cialis sale|cialis aus spa nehmen|cialis double doses|cialis at low cost|cialis kidney disease|cialis 25 prix|cialis generico mexico precio|just try female herbal cialis|cialis 20 mg duracion efecto|cialis drug abuse|buy cialis in umlazi|cialis generico en guanajuato|we use it cialis in india|cialismedikament online|achat cialis en inde|achat cialis kamagra|buy cheapest daily cialis|cialis 5mg im ausland kaufen|comprar cialis generico madri|pharmacie discount cialis|levitra vs cialis side effects|cialis drug class|what is cialis used for yahoo|cialis nei giovan|cialis online rischi|vendita cialis italia|only here cialis 100|cialis buy online in india|us cialis pharmacy|safe purchase of cialis online|cialis pas generiqu|cialis 5 mg opinioni|visit our site discount cialis|how to get cialis|cialis online de|cialis 5mg wirkstoff|cialis en farmacia en svizzera|cialis 100 mg fiyat|generic cialis soft tabs india|how to buy cialis tablets|cialis 20 mg barato|cialis prostata|commander cialis par mail|cialis tooth pain|cialis priligy zusammen|cialis kaufen stuttgart|cialis online zonder recept|only now real cialis online|cialis 10 stres|cialis eshop|cialis online cheapest order|nose effects stuffy cialis|cialis virma|can i take two cialis 20mg|card cialis|kaiser cialis price|cialis erfahrungswerte|cialis da 5 mg generico|edforfrancecomcialishtml|cialis genricos en lnea|cialis 5 mg foro|brand cialis delivery london|the best site next day cialis|only here take cialis|cialis kamagra sildenafil|commander du cialis en suisse|cialis pas cher a marseille|cialis 8 comprimidos|cialis online perscription|prix cialis pharmacie paris|real reviews of generic cialis|cost of cialis in thailand|cialis now melbourne cheap|i recommend cialis testimonial|cialis enh pas cher|cialis 20mg 20 stck|cialis nasenbluten| how to buy cialis|only for you no rx cialis|click here online cialis sale|how to order cialis online|cialis sales in sc

 • #22 air conditioner repair near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2018 เวลา 0:44

  We provide financing choices for HVAC restore companies.

 • #23 hardwood flooring companies near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2018 เวลา 6:00

  Hardwood floors add a good looking and pure touch.

 • #24 tree services near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2018 เวลา 21:35

  Call knowledgeable tree service immediately.

 • #25 roofing repair cost calculator ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 6:50

  Shingle roofs are affordable and sturdy as properly.

 • #26 roof repair costs for leaking roof ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2018 เวลา 9:20

  Finally, test the seams (laps) in the roofing membrane.

 • #27 electrician near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:16

  It’s a identified fact that folks respect electricians.

 • #28 christiansen tree service lincoln ne ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:41

  They’re certified arborists and staff are insured.

 • #29 home theater systems ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 กรกฏาคม 2018 เวลา 1:47

  Some audio visual companies offer rental services.

 • #30 home theater systems near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 กรกฏาคม 2018 เวลา 2:43

  1. Have the right audio visual (AV) equipments.

 • #31 sample plumbing service agreements ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:30

  Shop pipes, fittings, water heaters, taps and extra.

 • #32 Goo.gl ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 18:42

  I am realⅼy pleased to glance at thnis blog posts whicһ
  consists of los of vazluable facts, thanks for providing such data.

 • #33 fede foldeknive ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 19:14

  Ꮋi, its good paraghraph reցarding media print, we all understand
  media is a wonderful source of facts.

 • #34 George ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2019 เวลา 10:28

  Why users still make use of to read news papers
  when in this technological globe all is available on net?

 • #35 Carmela ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 กุมภาพันธ 2019 เวลา 20:43

  Monetary advisors business is individuals enterprise.

 • #36 Marlon ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2019 เวลา 12:44

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 • #37 Imogene ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2019 เวลา 11:07

  All varieties of investments come with certain dangers.

 • #38 Ashely ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2019 เวลา 6:52

  All varieties of investments include sure risks.

 • #39 Lesli ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2019 เวลา 21:03

  Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..

  Any recommendations? Cheers!

 • #40 Luiz Gastão Bittencourt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2019 เวลา 15:57

  If you are going for best contents like I do, just visit
  this web page daily as it provides feature contents, thanks

 • #41 Madeleine ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2019 เวลา 20:14

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 • #42 Kennith ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 มีนาคม 2019 เวลา 14:34

  Keep this going please, great job!

 • #43 Matt Linklater ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2019 เวลา 9:22

  I visited various sites except the audio feature for audio songs current at this web page is actually
  wonderful.

 • #44 Boyce ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2019 เวลา 16:04

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 • #45 Victor ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 มีนาคม 2019 เวลา 6:28

  Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just
  book mark this blog.

 • #46 Luiz Gastão Bittencourt da Silva ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 มีนาคม 2019 เวลา 17:59

  First of all I want to say awesome blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear your mind
  prior to writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Cheers!

 • #47 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2019 เวลา 16:13

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either
  created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my
  agreement. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?

  I’d definitely appreciate it.

 • #48 India ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 มีนาคม 2019 เวลา 4:02

  Wonderful, what a website it is! This website presents valuable
  data to us, keep it up.

 • #49 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 มีนาคม 2019 เวลา 1:54

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog
  website? The account helped me a acceptable
  deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.16492795944214 sec
Sidebar: 0.12892699241638 sec