วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๓) เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่

อ่าน: 1857

      การศึกษาดูงานของวุฒิอาสาฯ ภาคอิสานกลุ่มที่ ๒ หลังจากดูงานศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว ก็ได้เดินทางไปเรียนรู้ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา ที่เป็นชุมชนตัวอย่างที่วุฒิอาสาฯ โคราชได้ไปร่วมพัฒนาชมชนนี้มาก่อนแล้ว ดังที่ได้รายงานไปแล้วในบันทึกเหล่านี้

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑) บ้านใหม่

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๒) บทเรียนจากบ้านใหม่

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๓) พบปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่นชอบ

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๔) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่

       อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๒) ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง

อ่าน: 2460

      ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ทางโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราชจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ของโรงแรมส่วนที่เหลืออยู่มาร่วมคิดร่วมกันในการใช้ประโยชน์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระเจ้าอยู่หัว  โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๑๒ ส่วน ให้พนักงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละส่วน โดยการตั้งชื่อที่น่าสนใจทีเดียว เช่นส่วน ๑. เห็ดลอยฟ้า เป็นการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ ในโรงเรือน มีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบดำเนินการ  ๒. ปลาเจ้านาย เป็นการเลี้ยงปลาน้ำจืด มีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบดำเนินการ ๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๔. ผักคุณนาย เป็นการปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponic Vegetables) ๕. บ้านเดือน เป็นการเลี้ยงไส้เดือนอาฟริกา ๖. น้ำหมักไฮโซ เป็นการทำน้ำหมักชีวภาพ…….จนถึง ๑๑. การปลูกไม้ยืนต้น ในบริเวณ โดยฝ่ายคนสวนของโรงแรม ตามภาพข้างล่าง

อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 4 มีนาคม 2011 เวลา 16:28 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 1797

      เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิด โดย นายไพโรจน์  สุจินดา  ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

           อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๐) เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

อ่าน: 1604

        เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ที่ผ่านมาในการประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่น่าดีใจที่มีสมาชิกวุฒิอาสาฯ มาร่วมประชุมกันจำนวนมาก แถมด้วยการมีสมาชิกใหม่มาร่วมด้วยช่วยกันอีกหลายท่านด้วยกัน 

 

        อ่านต่อ »


บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราชร่วมกับสภาพัฒน์

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:12 ในหมวดหมู่ สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2755

      ในวันนี้ (๒๓ กันยายน) วุฒิอาสาธนาคารสมองโคราช ได้มีการประชุมประจำเดือนกันตามปกติ ที่ห้องประชุม ของศาลากลางจังหวัด โดยมีเรื่องที่รายงานให้ที่ประชุมที่สำคัญคือ กิจกรรมที่คณะวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราช ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ชุมชน ๔ หมู่บ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านขบวนการแผนชุมชน โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนโดยตรง จำนวนถึง ๙ ครั้งด้วยกัน ผู้ที่ทำหน้าที่รายงานให้ที่ประชุมทราบได้อย่างละเอียดคือ ท่านวุฒิอาสาฯ เอกพล 

       อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๙) ปัญหาเร่งด่วนบ้านโคกพรม

4 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 16 กันยายน 2010 เวลา 20:18 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2276

      วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ ผอ. ไพโรจน์ ได้เข้าไปทำประชาคมครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  ที่บ้านโคกพรม อ. โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  การทำประชาคมครั้งนี้จัดกันที่ ศาลาประชาคม ของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกพรม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านและภายในวัดมีโบสถ์โบราณตั้งอยู่ จึงเป็นที่มาของคำขวัญประจำหมู่บ้านโคกพรมว่าเป็น  “แดนคนดี  มโหรีปี่พาทย์ น้ำใสบึงสวย ร่ำรวยพืชผล โบสถ์โบราณ เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มะม่วงใหญ่”  จากการพูดคุยสอบถามจากชาวบ้าน ทราบว่าโบสถ์โบราณ (ที่อยู่ใกล้ ๆ กับโบสถ์หลังใหม่) มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี ภายในโบสถ์ยังคงมีพระประธานอยู่  

         อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๘) บ้านโคกพรม

อ่าน: 2368

“แดนคนดี  มโหรีปี่พาทย์ น้ำใสบึงสวย ร่ำรวยพืชผล

โบสถ์โบราณ เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มะม่วงใหญ่”

 

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๗) อ่างซับประดู่

2 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 10 กันยายน 2010 เวลา 21:30 ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าทั่วไป #
อ่าน: 1959

          ในการเข้าร่วมทำประชาคมชุมชนบ้านมอจะบก ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ในครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาชุมชนพบว่า ชุมชนมุ่งในประเด็นการใช้ประโยชน์จาก อ่างเก็บน้ำซับประดู่ เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายเป็นหลัก โดยมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่มานานแล้วและคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่เมื่อไม่นานมานี้ ต่างก็คิดจะใช้ประโยชน์จากอ่างซับประดูกันอย่างเต็มที่ โดยไม่คิดที่จะร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาให้อ่างซับประดู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

      อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๖) บ้านมอจะบก

อ่าน: 1758

         ตามที่วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ ผอ. ไพโรจน์     คัดเลือกชุมชน ๔ แห่งจาก ๔ ตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นชุมชนนำร่องที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนชุมชน เพื่อพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนหนึ่งก็คือ ชุมชนบ้านมอจะบก ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว  โดยได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคม และมีการทำเวทีประชาคมในครั้งแรกโดยใช้ วัดอาศรมธรรมทายาท ที่อยู่ใกล้กับอ่างซับประดู่ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาวบ้านมอจะบก เป็นที่จัด  ซึ่งแน่นอนผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดในการนัดหมายชาวบ้านมาร่วมงานก็คือ หลวงตาแชร์  เจ้าอาวาสวัดนั่นเอง  นอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมี ท่านพัฒนาการอำเภอสีคิ้ว มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกด้วย

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๕) แบ่งกลุ่มแนะนำตามความเชี่ยวชาญ

อ่าน: 2709

      ในช่วงท้ายของการทำประชาคมกับชุมชนบ้านใหม่ในครั้งนี้ หลังจากการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้ว  ท่านประธานวุฒิอาสาฯ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาให้คำแนะนำตามความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสา เช่น กลุ่มการทำบัญชีและบริหารธุรกิจ กลุ่มการเขียนโครงการ กลุ่มการเกษตร กลุ่มงานประดิษฐ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรึกษาหารือและให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการวางแผนที่จะลงพื้นมาให้การสนับสนุนในครั้งต่อไปได้ตรงประเด็นความต้องการของชุมชนมากขึ้น

        อ่านต่อ »Main: 0.0519859790802 sec
Sidebar: 0.036906957626343 sec