วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๐) เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

อ่าน: 1998

        เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ที่ผ่านมาในการประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่น่าดีใจที่มีสมาชิกวุฒิอาสาฯ มาร่วมประชุมกันจำนวนมาก แถมด้วยการมีสมาชิกใหม่มาร่วมด้วยช่วยกันอีกหลายท่านด้วยกัน 

 

        เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็คือ การหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของวุฒิอาสาฯ หน่วยงานและชุมชน ในกระบวนการขับเคลื่อนและการนำปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมในแต่ละแห่ง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯระดับจังหวัดและภาค โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เป็นแม่งานหลักในการดำเนินการ  วุฒิอาสาฯ โคราช ในฐานะเจ้าบ้าน จึงต้องเตรียมการประสานงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาดูงานในวันที่ ๑๒ ที่มีถึงสามแห่งด้วยกัน

          อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรายงานความก้าวหน้าของการที่วุฒิอาสาฯ โคราชได้เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนใน ๔ หมู่บ้าน  ๔ ตำบล ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะใน ๒ หมู่บ้านที่มีผู้แทนร่วมเป็นวุฒิอาสาฯ อยู่ในที่ประชุมด้วย คือ พระครูอมรชัยคุณ หรือ หลวงตาแชร์ จากหมู่บ้านมอจะบก และ แม่จินดา บุษสระเกษ จากหมู่บ้านใหม่อุดม 

          ที่บ้านมอจะบกได้มีการเริ่มเข้าไปพัฒนาพื้นที่ ในบริเวณวัดอาศรมธรรมทายาท ของหลวงตาแชร์ โดยกำลังพลจากทหาร ป.พัน ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ขยายใหม่อีก ๖ ไร่ของวัด เป้าหมายคือการสร้างเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน โดยการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

          สำหรับที่บ้านใหม่อุดม ซึ่งจะเป็นที่แรกสำหรับการที่วุฒิอาสาฯ ไปศึกษาดูงานในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ์ ที่จะถึงนี้ ทางวุฒิอาสาฯ (ดร. พรรณี และ แม่จินดา) ได้ประสานกับทางเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จะเข้าไปจัดฝึกอบรม การใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในระบบการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต  ในวันที่ ๙ กุมภาพันธุ์ ที่จะถึงนี้ และในการประชุมครั้งนี้ วุฒิอาสาฯ โคราช (ดร. พรรณี) ได้ถือโอกาสมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงและเมล็ดพันธุ์ถั่วครก ให้แก่ชุมชนบ้านใหม่อุดม (แม่จินดา) เพื่อนำไปใช้ในการปลูกต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่บันทึก เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร ของอาม่า LinHui

« « Prev : วันครูปี ๒๕๕๔

Next : เยี่ยมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๐) เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.49829506874084 sec
Sidebar: 0.27744698524475 sec