Aug 06
 • ไป เถิดไปที่โน้น                ที่ไหน
 • ไม่ ไม่ได้ดั่งใจ                  แห่งข้า
 • กลับ มาอย่าเลยไป            จงอยู่ ที่นี้
 • หลับ หน่อยแต่อย่าช้า         เร่งสร้าง ความเพียร
 • ไม่ เลิกแม้พลาดพลั้ง           แห่งข้า
 • ตื่น ตื่นจงตื่นมา                 เร่งเร้า
 • ฟื้น เถิดอย่ามัวช้า              รีบเร่ง ดำเนิน
 • ไม่ นิ่งเฉยเร็วเข้า               เร่งสร้าง ความดี
 • ี ความดีมั่นไว้                  จำเริญ
 • หนี ความชั่วอย่าเพลิน         จักช้ำ
 • ไม่ หยุดอยู่นานเกิน            เพราะมั่ว มัวเมา
 • พ้น ไม่พ้นตอกย้ำ              แน่แท้ บารมี