Jul 25

คุยเล่นๆ กับคุณโยม..(คลิกที่นี้) ว่าน่าจะใช้ชื่อว่า Logos เมื่อคุณโยมนำไปใช้ ก็ควรจะเขียนถึงนิดหน่อย ตามที่พอจะผ่านมาบ้าง (ผู้สนใจศัพท์นี้ คลิกที่นี้)

ตั้งแต่แรกเจอศัพท์นี้ ก็สงสัยเรื่อยมา เพราะนำไปใช้หลากหลาย และในส่วนที่แปลมาเป็นภาษาไทยก็ยากที่จะเทียบเคียงได้ เช่น จิต ความรู้ คำศัพท์… บังเอิญตอนเรียนปรัชญาตะวันตกกับอาจารย์ฮันท์ (ชาวเบลเยียม) ท่านเอาบทความสั้นๆ เกี่ยวกับศัพท์นี้มาให้แปล แม้จะไม่ค่อยรู้เรื่องนัก แต่ก็พอมั่วไปได้บ้าง…

ตามที่พอจำได้ ปรัชญาเทววิทยาบอกว่า God สร้างสรรพสิ่งด้วย Logos … ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า Logos ต่างจาก God อย่างไร ? ซึ่งตามบทความบอกว่าในอดีตนั้น บางคราว Logos มีความสำคัญยิ่งกว่า God … จนกระทั้งมีผู้เปรียบเทียบว่า God นั้น เปรียบดังดวงอาทิตย์ ส่วน Logos นั้น คล้ายๆ กับแสงของดวงอาทิตย์…

ดวงอาทิตย์นั้นมีความร้อนแรงอย่างมาก เพียงแต่แสงเท่านั้น ก็ทำให้โลกสามารถเป็นไปได้ฉันใด… God ก็ฉันนั้น มีพลังอำนาจสูงสุด การสร้างโลกหรือสรรพสิ่งก็คล้ายๆ การสะท้อนออกมาของแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้น นั่นคือ God มีพลังยิ่งกว่า Logos …

อนึ่ง เมื่อถือเอาตามนี้ ก็อาจแปล Logos ได้ทำนองว่า..

  • Logos แปลว่า คำพูด หรือ คำศัพท์…… นั่นคือ God สร้างสรรพสิ่งด้วยคำพูด
  • Logos แปลว่า จิด เจตจำนง หรือ ความคิด….. นั่นคือ God สร้างสรรพสิ่งด้วยเจตจำนง
  • Logos แปลว่า ความรู้ หรือ ปัญญา …… นั่นคือ God สร้างสรรพสิ่งด้วยปัญญา
  • ฯลฯ

รวมความว่า Logos คือคำที่รวมเอาซึ่งพลังสร้างสรรค์ของ God ฉันใด… ผู้ใช้ชื่อนี้ก็ย่อมบ่งบอกว่าเป็นผู้มีพลังสร้างสรรค์ยิ่งยวด ฉันนั้น