Oct 28

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔
ณ วัดยางทอง
เลขที่ ๑ ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
…………..
ด้วยวัดยางทอง ได้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนตามพระบรมพุทธานุญาตที่วางไว้ กอรปกับมีคณะศรัทธาผู้ใฝ่บุญกุศล ได้แสดงความจำนงที่จะจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับปัจจัยที่เป็นบริวารกฐิน ทางวัดจะได้นำไปเป็นทุนสมทบในการสร้าง วิหารบ่อยาง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุของวัดยางทอง จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
รตนัตตยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอทายกทายิกาทั้งหลายจงประสบจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดยางทอง
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกฐินสามัคคีพร้อมกันที่วัดยางทอง
เวลา ๑๐. ๓๐ น. พระสงฆ์ถวายพรพระ ญาติโยมตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์กระทำภัตรกิจ ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๑๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๒.๔๕ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ำ เสร็จพิธี