Oct 07
 • แก๊ซน้ำตา มาแล้วโว้ย แก๊ซน้ำตา
 • ใครโวยมา แก๊ซน้ำตา เอามั้ยโว้ย
 • ใครทำถูก ใครทำผิด ใครโอยโอย
 • มาแล้วโว้ย แก๊ซน้ำตา รัฐสภาไทย
 • ก๊ซน้ำตา สร้างน้ำตา เพื่อน้ำตา
 • ไหลรินมา น้ำตา จากกายใจ
 • แก๊ซน้ำตา ทำไม ใช้ทำไม
 • เหตุไฉน  ใยใช้  แก๊ซน้ำตา
Sep 02

ทางออก ทางออก ทางออก

 • เห็นมั้ย ? ทางออก
 • เห็น
 • เห็น
 • ข้าก็เห็น

ออกไปซิ ออกไปซิ ออกไปซิ !

 • ไม่ออกโว้ย !
 • ไม่ออกโว้ย !
 • ข้าก็ไม่ออกโว้ย !

ทางออก ทางออก ทางออก

 • ทางนี้ ก็เป็นทางออก
 • ทางโน้น ก็เป็นทางออก
 • ทางนั้น ก็เป็นทางออก
 • เห็นมั้ย ? เห็นมั้ย ?
 • นั่นเป็นทางออก
 • ออกไปซิ
 • ออกไปซิ
 • ออกไปซิ
 • …ไม่ออก !
 • …ไม่ออก !
 • …ไม่ออกโว้ยยย !

ไม่ออกหรือ ?

 • อืมมมมม….
 • ก็อยากจะออก…
 • แต่…
 • ไม่ออกโว้ย !
 • ไม่ออกไว้ยย !
 • ไม่ออกโว้ยยยย !
Sep 01
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดเดินขบวน
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดประท้วง
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดต่อต้าน
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดลำเอียง
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดโกงกิน
 • หยุดหนอ หยุดหนอ หยุดหนอ
 • ภาวนาว่า หยุดหนอ หยุดหนอ
 • หยุดหนอ หยุดหนอ จงภาวนา
 • บอกว่า หยุดหนอ หยุดหนอ
 • หยุด หยุด หยุด
 • แม้ยังไม่หยุด ก็จงภาวนาว่า
 • หยุดหนอ หยุดหนอ
 • หยุดหนอ หยุดหนอ
 • หยุดหนอ หนอ
 • หนอ หนอ
 • หนอ
Aug 06
 • ไป เถิดไปที่โน้น                ที่ไหน
 • ไม่ ไม่ได้ดั่งใจ                  แห่งข้า
 • กลับ มาอย่าเลยไป            จงอยู่ ที่นี้
 • หลับ หน่อยแต่อย่าช้า         เร่งสร้าง ความเพียร
 • ไม่ เลิกแม้พลาดพลั้ง           แห่งข้า
 • ตื่น ตื่นจงตื่นมา                 เร่งเร้า
 • ฟื้น เถิดอย่ามัวช้า              รีบเร่ง ดำเนิน
 • ไม่ นิ่งเฉยเร็วเข้า               เร่งสร้าง ความดี
 • ี ความดีมั่นไว้                  จำเริญ
 • หนี ความชั่วอย่าเพลิน         จักช้ำ
 • ไม่ หยุดอยู่นานเกิน            เพราะมั่ว มัวเมา
 • พ้น ไม่พ้นตอกย้ำ              แน่แท้ บารมี
Aug 04
 • แม้ใฝ่ธรรมะ
 • จงเขียนธรรมะ
 • เพื่อตรึกธรรมะ
 • ไม่ห่างธรรมะ
 • ไม่ตรึกธรรมะ
 • ไม่เขียนธรรมะ
 • แม้ใฝ่ธรรม
 • ค่อยไกลธรรมะ
 • ไม่ใฝ่ธรรมะ
 • แต่ตรึกธรรมะ
 • เพื่อเขียนธรรมะ
 • ค่อยใกล้ธรรมะ
 • จงตรึกธรรมะ
 • จงเขียนธรรมะ
 • เพื่อใฝ่ธรรมะ
 • หนึ่งเดียวธรรมะ
Jul 30
 • ค่ำแล้ว
 • ค่ำแล้ว
 • ค่ำแล้ว
 • บอกว่า ค่ำแล้ว
 • ไม่มีอะไรมาก เพียงต้องการบอกว่า…
 • ค่ำแล้ว
 • เท่านั้นเอง ฯ
Jul 24
 • เช้า เช้า เช้า ตื่น เช้า เช้า
 • ข้าว ข้าว ข้าว กิน ข้าว หรือ ยัง
 • ตื่น เช้า เช้า กิน ข้าว หรือ ยัง
 • ยัง ยัง ยัง ยัง ไม่ ตื่น ตอน เช้า
 • ตื่น ตื่น ตื่น ไฉน ไม่ ตื่น ตอน เช้า


Jul 22

๘. ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย

ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าหลังจากการ สังคายนาครั้งที่สามในปีพ.ศ. ๒๑๘ แล้วก็ได้มีสมณทูตคณะหนึ่งมายังสุวรรณภูมิ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสุวรรณภูมิตามหลักฐานในคัมภีร์นั้นเป็นที่ไหน กันแน่ สิ่งที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งรกรากอยู่ในดินแดนแถบนี้มาเกินกว่า พันปีแล้วมีสามประการคือ โบราณสถานโบรานวัตถุ ๑ ประเพณี ๑ และคัมภีร์ ๑

หลักฐานประการแรกก็คือโบราณสถานและโบราณวัตถุ เรามีวัดใหญ่ๆ มากมายทั่วประเทศไทย เช่น วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช ก็บอกว่าสร้างประมาณ พ.ศ. ๕๐๐… ประวัติวัดพระธาตุนครพนมก็ระบุว่าสร้างพ.ศ. ๘ (เลขแปด พิมพ์ไม่ผิด แต่ผู้เขียนไม่ค่อยเชื่อเพราะตำนานวัดทั่วไปทางเหนือและอีสานมักจะอ้างถึง พระมหากัสสปะ พระอานนท์ หรือพระอุบาลี ว่าเป็นผู้นำพระธาตุหรือวัตถุสำคัญมา เช่น ตำนานพระธาตุดอยตุงก็อ้างพระมหากัสสปะ เป็นต้น) หรือวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน ก็สร้างมากว่าพันปีแล้วเช่นเดียวกัน

ส่วนโบราณวัตถุที่เราขุดพบก็เช่น ใบเสมาหินที่จังหวัดเลย เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังขุดพบพระพุทธรูปตามแนวคิดของมหายานอีกทั่วไประเทศซึ่งบ่ง บอกให้ทราบว่าพระพุทธศาสนามหายานเคยเจริญรุ่งเรืองในมาตุภูมิของเรามาก่อน เถรวาทในปัจจุบัน (หลักฐานนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่า เรารับพระพุทธศาสนาผ่านมาทางประเทศจีนในเบื้องต้น เพราะจีนนับถือมหายาน)

อ่านต่อ… »

Jul 17
 • พุทโธ ก่่อตั้ง ศาสนา
 • ธัมโม เนื้อหา บ่งชี้
 • สังโฆ สืบต่อ มาดี
 • วันนี้ อาสาฬ หบูชา
 • แรกเริ่ม สำแดง คำสอน
 • ตัดตอน ที่สุด ออกมา
 • คงเหลือ สายกลาง มัชฌิมา
 • นำพา ดำเนิน ชีวิต
 • ยกกร พนม ก้มกราบ
 • รับทราบ มงคล สถิต
 • คงอยู่ เชิดชู ผู้ศิษย์
 • แนบสนิท เป็นหนึ่ง ถึงโมกข์
 • แม้นว่า ยังอยู่ เวียนว่าย
 • ยังพ่าย ยังอยู่ คู่โลก
 • ยังตาย ยังสุข ยังโศก
 • มีโชค พบพุทธ สืบเทอญ….
Jul 15
 • ย้ำ ย้ำ ย้ำ… ย้ำคิด ย้ำทำ
 • ทำ ทำ ทำ… ย้ำทำ ย้ำคิด
 • คิด คิด คิด… ย้ำคิด ย้ำทำ

ย้ำทำ… ย้ำคิด

ย้ำคิด… ย้ำทำ

 • เลิก เลิก เลิก… เลิกทำ เลิกคิด
 • คิด คิด คิด… เลิกคิด แต่ทำ
 • ทำ ทำ ทำ… เลิกทำ แต่คิด

เลิกคิด… เลิกทำ

เลิกทำ… เลิกคิด

 • ไม่คิด แต่ทำ
 • ไม่ทำ แต่คิด

จะคิดก่อนทำ หรือจะทำก่อนคิด ก็ควรจะ

 • ย้ำคิด ย้ำทำ