อัยการแกล้งแพ้๒

โดย อัยการชาวเกาะ เมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 22:43 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 1366

          หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว ผมก็ได้เขียนบทความที่นำลงบันทึกคราวที่แล้วลงในเวบไซต์ของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่ทราบว่าใครได้อ่านบ้าง คนที่ว่าผมได้อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆก็คือจำเลยไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จึงได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา (อ้อ…ลืมเล่าไประหว่างคดีจำเลยถึงแก่ความตาย ทายาทเข้ามารับมรดกแทนที่สู้คดีต่อ) โดยมีประเด็นหลักสองประเด็นและศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

          ๑.ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยอ้างว่าจำเลยให้การเพียงว่าได้รับโอนการครอบครองจากนายเจริญฯ ซึ่งครอบครองที่ดินมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ ต่อมาปี ๒๕๑๖ มีกฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นายเจริญฯอ้างว่ามีสิทธิหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฯใช้บังคับ จึงได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอภายในกำหนดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๒ คณะอนุกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด (ที่ท่านเนวินทำตลก เอากระจงมาโชว์ตอนกลางวันนั่นแหละครับ อิอิ) ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ควรเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติหรือให้นายเจริญเช่าทำประโยชน์ต่อไป แต่บัดนี้ทางราชการยังไม่ได้ดำเนินการตามความเห็นดังกล่าว (ตรงนี้น่าสังเกตนะครับว่า คณะอนุกรรมการฯไม่ชี้ขาดว่าป่าสงวนออกทับที่ชาวบ้านที่ครอบครองมาก่อนปี ๒๔๙๗ เพราะถ้าข้อเท็จจริงได้ความว่าชาวบ้านครอบครองมาก่อนปี ๒๔๙๗ คณะอนุกรรมการฯจะสรุปผลว่าควรเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ แต่ถ้าได้ความว่าเพิ่งเข้ามาในภายหลังจากที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว แต่ก่อนมีกฎกระทรวงก็จะให้ความเห็นว่าควรให้เช่าทำประโยชน์ต่อไป)

          ศาลฎีกาเห็นว่าที่จำเลยให้การอย่างนั้นไม่มีประเด็นว่าที่ดินพิพาทอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เพราะถ้าเห็นว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยก็ชนะคดี) และยังเห็นต่อไปอีกว่านายเจริญฯเองก็ยอมรับว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพียงแต่อ้างว่าตนครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนเท่านั้น แต่ตามพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่ปรากฏว่านายเจริญมีสิทธิในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น ดังนั้นหากได้ความว่านายเจริญฯเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร” หาได้มีสิทธิในที่ดินที่ตนครอบครองทำประโยชน์อยู่ไม่ ดังนั้นแม้นายเจริญฯจะได้ยื่นคำร้องไว้ตามกฎหมายแล้วก็มิทำให้นายเจริญฯมีสิทธิในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทย่อมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยรับโอนที่ดินพิพาท(มาจากนายเจริญฯ)ภายหลังจากมีกฎกระทรวงฯประกาศกำหนดป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ย่อมต้องห้ามมิให้จำเลยยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ดังนั้นโจทก์(สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)จึงมีอำนาจนำมาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

          ๒.โจทก์มีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑ก.)เนื่องจากจำเลยไม่ใช่เกษตรกรหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.)เนื่องจากจำเลยไม่ใช่เกษตรกรเพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ ลงมติเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.)ที่ออกให้แก่จำเลยได้และโจทก์ไม่อาจอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๙ มาออกคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ก)ของจำเลยได้เช่นกัน

          ศาลฎีกาเห็นว่า กฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๙ กำหนดให้เลขาธิการมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้…..ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๑๑(๓) ให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีขาดคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร…ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในสาระสำคัญดังต่อไปนี้….

          “ข.มีที่ทำกินเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพอยู่แล้ว ก่อนดำเนินการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน”

          ซึ่งก็ได้ความว่าจำเลยมีที่ดินก่อนได้รับการคัดเลือกหลายร้อยไร่ จึงถือว่ามีที่ดินเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพอยู่แล้ว ขาดคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดภูเก็ตของจำเลยได้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น
          พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเป็นพับ.

          เป็นอันว่าคดีนี้ อัยการชนะคดี ขาวสะอาด แต่ถูกด่าตั้งแต่ศาลชั้นต้นตัดสิน ถูกสังคมตราหน้าว่าเข้าข้างจำเลย แม้แต่ในคดีอาญาที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องจำเลยก็ถูกคลางแคลงใจ ถูกพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ตั้งข้อสงสัย แต่ต่อมาท่านก็เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย แล้วก็ต้องถอนตัวออกมาในภายหลัง

          เราเคยสงสัยไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดี ส.ป.ก.๔-๐๑ ก.ที่ภูเก็ต ผมมองว่าการแก้ไขปัญหาผิดพลาดตั้งแต่ระดับนโยบายแล้วครับ จะแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน มันคนละเรื่องต้องแยกออกจากกัน แต่รัฐบาลในยุคนั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเดียวกัน โดยการออก ส.ป.ก ๔-๐๑ ก. เท่านั้นยังไม่พอ เวลากรอกข้อมูลของผู้เข้าไปทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนประกาศเขต ส.ป.ก.(เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าสงวนเพิ่มเติม) กับข้อมูลของผู้ประสงค์จะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ก็ไม่มีการแยกแบบ ไม่มีการแยกคุณสมบัติ สองเรื่องนี้จึงมาตีกันเป็นเรื่องเดียว มั่วกันไปหมด

            ในพื้นที่จริง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ลงไปบอกชาวบ้านที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติว่าให้ไปยื่นคำร้องเหอะ เพราะจะได้เอกสารเร็วกว่าไปขอออกหลักฐานอย่างอื่น แถมเวลาไปลงพื้นที่รังวัดส่องกล้องแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักหลักเอง ส่งหลักเขตให้เจ้าของที่ดินหลักหนึ่งยาวไม่ถึงฟุตไปปักเอาเอง ชาวบ้านรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งหมายเลขหลักสลับกันมั่วไปหมด

             ที่ยังสงสัยในเรื่องความเป็นธรรมในสังคมคือ ใครที่นำที่ดินที่ตนครอบครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นเขตปฏิรูปที่ดินไปขอออก ส.ป.ก.แล้วได้ความว่าขาดคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ต้องถูกขับไล่ออกไปจากที่ดิน ทั้งๆที่เขาสับสร้างมานาน แต่ใครที่มีที่ดินติดกันแต่ไม่นำที่ดินไปขอออก ส.ป.ก.อยู่เฉยๆ ก็ไม่มีคำสั่งขับไล่ออกไปจากที่ดิน ยังทำมาหากินได้ตามปกติผมก็ยังงงอยู่ว่ารายการนี้ใครผิดกันแน่….อิอิ

Post to Twitter Post to Facebook

« « Prev : อัยการแกล้งแพ้

Next : เรื่องของเมีย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

103 ความคิดเห็น

 • #1 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 23:40

  ท่านอัยการครับ 
  พี่ทำงานกับ ส.ป.ก.มานานหลายปี เรื่องเหล่านี้ยังมีคดีคาราคาซังกันอีกมากมายทั่วประเทศ (แต่คดีเหล่านั้นไม่โด่งดังเท่าคดีที่ภูเก็ตแน่นอน) บังเอิญพี่ไม่ได้อยู่ในส่วนรับผิดชอบตรงนี้ 

  เรารับผิดชอบส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 ให้ทำมาหากินดีขึ้นด้วยกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนต่างๆ  ก็รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มามากมาย

  บางทีชาวบ้านก็มานั่งร้องให้ต่อหน้า  บางทีเราก็เข้าไปเกี่ยวบ้างในพื้นที่รอยต่อระหว่าง ส.ป.ก.กับเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ที่ชาวบ้านทำกินในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ แผนที่ไม่ตรงกันเลย ต้องเชิญสามท่าน(ส.ป.ก. /ป่าไม้ และ ชาวบ้าน)มาเดินชี้แนวกันทีละแปลงๆ หากตกลงกันได้ก็จบ หากตกลงกันไม่ได้ก็แขวนไว้ แล้วไปเจรจารายถัดไป ทำเช่นนี้ไปเป็นร้อยๆกิโลเมตร แล้วทาง ส.ป.ก.ก็ย้อนมารายที่แขวนไว้ไปเจรจากันที่โรงที่ศาล โอยสารพัดเรื่องราวกว่าจะจบลงได้(สมัยนั้นทำงานที่กลุ่มป่าห้วยขาแข้ง นครสวรรค์ อุทัยธานี)

  มีทั้งที่ชาวบ้านแฮบปี้  และเจ็บปวด  เราเองเป็นแค่นักพัฒนาที่ยืนข้างชาวบ้าน  แต่ผิดถูกอยู่ที่กฏหมาย หลักฐานและอื่นๆประกอบกัน…

  หากมีท่านอัยการ ที่สู้เพื่อความถูกต้องเช่นนี้ ประเทศชาติมีความสุขมาก จะเอาไปยกตัวอย่างให้เพื่อนๆข้าราชการใน ส.ป.ก.ทราบและรู้จักท่านอัยการนะครับ  ขอขอบคุณแทนแผ่นดินที่เรามีอัยการท่านนี้ครับ

 • #2 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 6:17

  พี่บู้ธครับ
  ผมก็ภูมิใจที่ได้รู้จักกับพี่ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานของพี่ด้วยความศรัทธา
  ผมเป็นอัยการจังหวัดที่ชาวบ้านพูดว่าทำงานตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผมไม่สนใจสินบนที่เขามานำเสนอเพราะผมไม่ต้องส่งส่วยให้ใคร ผมมีเงินเดือนพอกินพอใช้ในครอบครัว แม้จะไม่สบายเหมือนครอบครัวอื่น เพราะยังต้องผ่อนหนี้ค่ารถค่าบ้าน และลูกกำลังเรียน ตอนนี้ค่อยเบาขึ้นมาหน่อย ที่ค่ารถผ่อนหมดแล้ว เหลือค่าบ้านอีกล้านเศษ แต่ก็ต้องกู้ให้ลูกไปเรียนต่อที่สวิสฯกับเป็นทุนให้ลูกทำธุรกิจ ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว ผู้ใหญ่ชวนให้มาอยู่สำนักงานคดีแพ่งเขต และให้ผมไปรบกับนายทุนบุกรุกที่ดินกันต่ออีก ที่แต่ละแปลงที่สู้กันมูลค่านับร้อยล้านครับ แต่ไม่หวั่นไหวและรื้อค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๑๐,๒๕๑๙,๒๕๓๘ เพื่อพิสูจน์ว่าที่ขอออกหลักฐานทางที่ดินอ้างว่าครอบครองมาก่อนปี ๒๔๙๗ นั้นเท็จทั้งสิ้นเพราะที่แถวนั้นเมื่อปี ๒๕๑๐ ยังเป็นทะเลที่น้ำท่วมถึงอยู่ สงสัยจะมีคนโกรธผมอีกหลายคนครับ…อิอิ

 • #3 หมอเจ๊ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 9:34

  พี่ชักอยากจะรู้ว่า ที่ดินชายทะเล 6 แห่งที่พูดถึงนั้นอยู่ที่ไหนบ้างเนอะ เดาๆเอาไว้ว่า สงสัยคราวนี้จะมีคนใกล้ตัวพี่ (ญาติผู้ใหญ่) ไปเกี่ยวไปข้องนะนา และถ้าหากว่ามีเกี่ยวข้องจริง พี่ก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะน้องชายจ๋า เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องความโลภ รู้ว่าผิดยังทำ จึงเป็นเรื่องของกรรมใดใครก่อ คนนั้นก็รับกรรมไปเอง  ดังนั้นหากว่าใช่อย่างที่เดาเอาไว้  พูดถึงตรงไปตรงมาได้เน้อ  พี่ไม่มีอะไรในใจค่า  ทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดนะค่ะ บ้านเมืองนั้นสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวค่ะ

 • #4 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 12:02

  แถวอำเภอถลางครับ นอกจากคดีแพ่งแล้วยังตามด้วยคดีอาญาด้วย มีการวิ่งเต้นด้วยแต่ผูใหญ่ในเขต เขาไม่เล่นด้วย เขาเห็นว่าผมตัดสินใจชอบแล้วครับ งอนตุ๊บป่องไปแล้ว ปกติที่ห้องอัยการจังหวัดจะมีเครื่องชงกาแฟ เขาคนนี้จะเอากาแฟเม็ดมาฝากประจำ หลังจากสั่งฟ้องแล้ว น้องๆผมอดดื่มกาแฟเจ้านี้เลย อิอิ

 • #5 Jacinto ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2019 เวลา 10:42

  Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write
  a little comment to support you.

 • #6 Mohammad ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2019 เวลา 22:42

  Contemplate investments that offer fast annuities.

 • #7 Ashly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 กุมภาพันธ 2019 เวลา 8:36

  All varieties of investments include certain dangers.

 • #8 https://www.yelp.com/biz/albany-towing-services-albany ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2019 เวลา 7:01

  A quality towing company ought to provide this service.

 • #9 https://bit.ly/2V6EJpc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 กุมภาพันธ 2019 เวลา 4:20

  Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of
  the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I came across it and I’ll
  be book-marking it and checking back often!

 • #10 Belle ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2019 เวลา 18:47

  This piece of writing gives clear idea for the new
  users of blogging, that truly how to do running a blog.

 • #11 Michell ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2019 เวลา 6:38

  We stumbled over here from a different website and thought I
  might check things out. I like what I see so now
  i am following you. Look forward to looking into your web
  page repeatedly.

 • #12 Kourtney ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2019 เวลา 22:00

  It’s actually a great and helpful piece of information. I
  am glad that you just shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • #13 Harrison ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2019 เวลา 12:29

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 • #14 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 มีนาคม 2019 เวลา 20:15

  This post is really a good one it helps new net people,
  who are wishing in favor of blogging.

 • #15 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 มีนาคม 2019 เวลา 0:17

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

 • #16 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 มีนาคม 2019 เวลา 4:16

  It’s amazing in support of me to have a web site, which is valuable in favor of
  my experience. thanks admin

 • #17 http://tinyurl.com/y3d7g6gk ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2019 เวลา 9:57

  Can I simply say what a relief to discover a person that truly understands what they
  are talking about on the web. You certainly understand how to bring an issue to light and make it
  important. A lot more people have to check this out and understand
  this side of the story. I was surprised you’re not more popular given that you
  most certainly have the gift.

 • #18 bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 มีนาคม 2019 เวลา 14:28

  We’re trusted Mississauga Heating and Cooling Experts.

 • #19 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 มีนาคม 2019 เวลา 9:00

  I have read so many posts concerning the blogger lovers except this post is
  actually a pleasant paragraph, keep it up.

 • #20 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 มีนาคม 2019 เวลา 11:56

  Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was a
  amusement account it. Glance complex to far delivered agreeable from you!

  However, how could we keep up a correspondence?

 • #21 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 มีนาคม 2019 เวลา 22:03

  Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website covers a lot of the same subjects as
  yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 • #22 Deborah Viaro ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:30

  I do agree with all the ideas you have presented to your post.
  They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for newbies.
  May you please prolong them a little from next time?
  Thank you for the post.

 • #23 http://tinyurl.com/yy86gw5d ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 มีนาคม 2019 เวลา 15:32

  Hi my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos.
  I would like to look more posts like this .

 • #24 Charity ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 12:48

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no
  back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 • #25 http://tinyurl.com/y3t46ocj ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2019 เวลา 19:11

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or
  did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct
  my own blog and would like to know where u got this from.

  thank you

 • #26 Fernanda Lara Tórtima ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2019 เวลา 6:26

  whoah this blog is excellent i love studying your articles.
  Keep up the great work! You understand, many people are hunting
  round for this information, you could aid them greatly.

 • #27 http://tinyurl.com/y45atjr3 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2019 เวลา 22:02

  Heya exceptional blog! Does running a blog similar to this take a lot of work?
  I’ve virtually no understanding of programming
  but I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, should you have any recommendations or techniques
  for new blog owners please share. I know this is off topic however
  I simply had to ask. Cheers!

 • #28 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 1:07

  As the admin of this web site is working, no uncertainty very soon it will be well-known, due
  to its quality contents.

 • #29 Martin ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2019 เวลา 2:20

  It’s actually a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • #30 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 เมษายน 2019 เวลา 22:36

  Touche. Solid arguments. Keep up the good work.

 • #31 Williemae ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2019 เวลา 20:11

  Wonderful work! That is the kind of info that are meant to be shared around the web.
  Shame on the search engines for now not positioning this put up upper!

  Come on over and talk over with my web site .

  Thanks =)

 • #32 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2019 เวลา 2:19

  I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff
  right here! Good luck for the next!

 • #33 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2019 เวลา 5:49

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove people from that service?
  Thank you!

 • #34 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2019 เวลา 14:57

  That is really attention-grabbing, You are a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and stay up for seeking more of your excellent post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 • #35 Fernanda Lara Tórtima ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 5:16

  I know this site gives quality based posts and extra information, is
  there any other site which offers these kinds of stuff in quality?

 • #36 Carlos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2019 เวลา 7:02

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Superb blog and brilliant design and style.

 • #37 http://tinyurl.com/y2wn223h ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 เมษายน 2019 เวลา 0:36

  Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it!

  Your writing taste has been surprised me. Thank you, very
  nice post.

 • #38 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 เมษายน 2019 เวลา 9:31

  I’ll immediately seize your rss as I can not to find your e-mail
  subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you have any? Kindly permit me recognise in order that
  I could subscribe. Thanks.

 • #39 Leandro Martins de Almeida ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2019 เวลา 17:05

  Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 • #40 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 เมษายน 2019 เวลา 3:40

  I always spent my half an hour to read this webpage’s articles everyday along with a cup of coffee.

 • #41 Rodrigo Branco ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 เมษายน 2019 เวลา 12:10

  I do not even know how I finished up here, but I believed
  this submit was good. I don’t realize who you are but certainly you’re going to a
  well-known blogger when you aren’t already. Cheers!

 • #42 Carlos Magno Nunes Barcelos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 เมษายน 2019 เวลา 12:28

  You could definitely see your enthusiasm in the article you write.
  The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.

  All the time follow your heart.

 • #43 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 เมษายน 2019 เวลา 15:08

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 • #44 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 เมษายน 2019 เวลา 22:49

  After looking into a few of the blog articles on your blog,
  I honestly appreciate your way of blogging.
  I book marked it to my bookmark webpage list and
  will be checking back soon. Please check out my website too and tell me what you think.

 • #45 Therese ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2019 เวลา 18:10

  Hi there, I check your blog like every week.
  Your writing style is awesome, keep up the good work!

 • #46 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 1:00

  I’m extremely pleased to discover this site.

  I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful
  read!! I definitely liked every part of it and i also have
  you saved as a favorite to look at new stuff in your blog.

 • #47 Mario Celso Lopes ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 3:34

  Its like you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this, such as you wrote the
  guide in it or something. I believe that you can do with
  some % to power the message house a little bit, but instead of that, that is magnificent blog.
  A great read. I will certainly be back.

 • #48 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 8:02

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well
  am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for rookie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 • #49 Lynell ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 เมษายน 2019 เวลา 9:01

  It’s amazing to pay a visit this web site and reading the views of all mates concerning this article,
  while I am also keen of getting familiarity.

 • #50 http://tinyurl.com/y5j8ajz2 ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 4:49

  Good respond in return of this query with genuine arguments
  and explaining all concerning that.

 • #51 Santiago ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 1:23

  Truly when someone doesn’t know then its up to other visitors that they will assist, so here it occurs.

 • #52 Daniel Valente Dantas ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 12:42

  Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I decided to browse
  your blog on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded
  on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, superb blog!

 • #53 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 เมษายน 2019 เวลา 15:43

  I do accept as true with all the ideas you have introduced on your post.
  They’re really convincing and will definitely work. Still,
  the posts are too short for newbies. May just you please lengthen them a little
  from subsequent time? Thank you for the post.

 • #54 Precious ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 11:40

  I just could not depart your web site before suggesting that
  I actually loved the standard info an individual supply to your
  guests? Is gonna be back steadily in order to inspect new posts

 • #55 Randy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2019 เวลา 12:15

  Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website addresses a lot of the same topics as yours and I believe
  we could greatly benefit from each other. If you might be interested
  feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from
  you! Superb blog by the way!

 • #56 http://tinyurl.com/y7h62wfz ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2019 เวลา 7:24

  If you desire to get a good deal from this article then you have to apply such strategies
  to your won website.

 • #57 Kellee ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2019 เวลา 12:02

  This paragraph is actually a nice one it assists new net
  viewers, who are wishing for blogging.

 • #58 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 เมษายน 2019 เวลา 18:21

  This paragraph is really a nice one it assists new the web visitors,
  who are wishing in favor of blogging.

 • #59 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 เมษายน 2019 เวลา 7:32

  That is very interesting, You’re an overly professional blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to in the hunt for
  more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my
  social networks

 • #60 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 เมษายน 2019 เวลา 13:37

  Wow, that’s what I was looking for, what a material!

  existing here at this web site, thanks admin of this
  web page.

 • #61 Daniele ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 เมษายน 2019 เวลา 7:25

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love
  to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

 • #62 Randall ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 เมษายน 2019 เวลา 11:09

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 • #63 http://tinyurl.com/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 เมษายน 2019 เวลา 12:36

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to fresh updates
  and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 • #64 Merlin ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 เมษายน 2019 เวลา 2:00

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • #65 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2019 เวลา 4:01

  I’ve learn some good stuff here. Definitely price bookmarking for
  revisiting. I wonder how much attempt you place to make
  one of these fantastic informative site.

 • #66 bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2019 เวลา 0:47

  What’s up, every time i used to check website posts here in the early hours in the dawn, as i love
  to gain knowledge of more and more.

 • #67 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 เวลา 5:10

  Good write-up. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 • #68 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:21

  I think what you published was very logical.

  But, what about this? suppose you wrote a catchier title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what if you added a title to maybe
  get a person’s attention? I mean ลานบนเกาะ » อัยการแกล้งแพ้๒ is kinda vanilla.
  You should look at Yahoo’s home page and note how they create news headlines to get people interested.

  You might add a related video or a pic or two to get readers excited about everything’ve written. Just my opinion, it might bring
  your website a little livelier.

 • #69 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:40

  At this moment I am going to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming yet again to read additional news.

 • #70 Bichara Previc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:38

  I blog often and I genuinely appreciate your content.
  The article has really peaked my interest. I am going
  to take a note of your blog and keep checking for new
  information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 • #71 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 0:30

  Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you may be a great author. I will make certain to bookmark your blog and
  may come back later on. I want to encourage one to continue your great job,
  have a nice morning!

 • #72 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 9:53

  I have been surfing online greater than three hours these days,
  yet I never found any fascinating article like yours.

  It’s lovely value sufficient for me. In my
  view, if all website owners and bloggers made just right content
  as you probably did, the net shall be much more useful than ever before.

 • #73 http://tinyurl.com/y2ldsxtk ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:13

  My brother suggested I would possibly like this website.

  He was entirely right. This put up truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent
  for this information! Thank you!

 • #74 Fidel ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 18:01

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for supplying this information.

 • #75 Carlos Eduardo Veiga Petrobras ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:43

  Useful info. Fortunate me I discovered your site by accident, and I’m stunned why this coincidence didn’t
  came about earlier! I bookmarked it.

 • #76 http://tinyurl.com/y3pxn23p ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:08

  Hi there great website! Does running a blog similar to this
  require a large amount of work? I’ve virtually no understanding of programming but
  I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I know this is off topic but I just needed to ask. Cheers!

 • #77 Grupo Coral ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:15

  I’m not sure why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • #78 Paul ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:23

  Hello just wanted to give you a brief heads
  up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same
  outcome.

 • #79 https://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2019 เวลา 1:35

  I was wondering if you ever considered changing the structure
  of your site? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 • #80 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:49

  It’s fantastic that you are getting ideas from this article as well as from
  our argument made here.

 • #81 Maurine ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:59

  No matter if some one searches for his required thing, thus he/she desires to be available that in detail,
  so that thing is maintained over here.

 • #82 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 18:05

  Thanks for sharing your thoughts on ig. Regards

 • #83 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 8:59

  Nice post. I learn something totally new and challenging
  on blogs I stumbleupon every day. It will always
  be exciting to read content from other writers and use a little something
  from other web sites.

 • #84 http://tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:43

  It’s amazing in favor of me to have a site, which is beneficial in support
  of my know-how. thanks admin

 • #85 http://tinyurl.com/y659lauw ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 23:04

  Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would
  be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to
  new updates.

 • #86 tinyurl.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 6:59

  You’ve made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will
  go along with your views on this web site.

 • #87 Jacques ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:10

  Your means of describing the whole thing in this paragraph is really nice, every one be capable of simply be aware of it, Thanks a lot.

 • #88 http://tinyurl.com/y6amsexp ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 13:23

  Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s weblog
  link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

 • #89 Yong ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 0:04

  Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, nice written and come
  with approximately all vital infos. I’d like
  to peer extra posts like this .

 • #90 Dell ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 8:19

  Magnificent site. A lot of helpful information here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks to your sweat!

 • #91 http://bit.ly ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 2:56

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to everything. Do you have any recommendations for rookie
  blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 • #92 Emilie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 6:14

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and
  I hope you write again very soon!

 • #93 Lorenza ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:40

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that
  you should publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not
  discuss these issues. To the next! Cheers!!

 • #94 Glinda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:30

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 • #95 Arden ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 กรกฏาคม 2019 เวลา 7:05

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we
  communicate?

 • #96 Trena ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 3:31

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly
  picked up anything new from right here. I did however
  expertise several technical points using this web site, as
  I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if
  your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out
  for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very
  soon.

 • #97 Essie ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 9:50

  Fastidious response in return of this matter with genuine
  arguments and telling the whole thing concerning that.

 • #98 Beulah ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 5:23

  If you wish for to get much from this piece of writing then you have
  to apply such techniques to your won webpage.

 • #99 Hilda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:40

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.

 • #100 Michell ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 4:12

  May I simply just say what a relief to uncover somebody who really understands what they are discussing over the internet.
  You certainly realize how to bring an issue to light and make it
  important. A lot more people have to check this out and understand this side of your story.

  I was surprised you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 • #101 Alphonso ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 7:31

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but
  I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time
  blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 • #102 Zara ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 กันยายน 2019 เวลา 9:12

  Saved as a favorite, I like your web site!

 • #103 Jake ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 กันยายน 2019 เวลา 13:28

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity for your put up is
  simply cool and that i can think you are an expert in this subject.

  Well with your permission let me to take hold of your RSS feed to
  keep up to date with drawing close post. Thank you
  one million and please continue the gratifying work.


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.28112506866455 sec
Sidebar: 0.20647096633911 sec