กล้วยไม้ออกดอกช้าเกินไป

8 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 9 ธันวาคม 2010 เวลา 15:43 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ, เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 1142

“ เ ป้ า ห ม า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้

ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ที่ ส อ ง “

( พ.. 2 5 5 2 – 2 5 6 1 )

คนไทย ไ ด้ เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต อ ย่ า ง มีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ อาบน้ำทาแป้งแต่งตัวออกแขกเรื่องปฏิรูประบบการศึกษาครั้งที่2มาเป็นระยะๆ ในชั้นของนโยบายที่คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติรับผิดชอบ ในสมัยฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชุมเป็นครั้งที่3 คราวนี้ย้ายสถานที่ประชุมจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ มาที่ห้องราชวัลลภภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานต่างๆทยอยออกมาให้เป็นรูปธรรมบ้างแล้ว เช่น การยกระดับครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)ให้เป็นข้าราชการทั่วประเทศ สร้างเสริมโรงเรียนดี1ตำบล1อำเภอ การเรียนฟรี ฯลฯ >>> ส่วนสาระหลักสำคัญๆยังอยู่ในห้องประชุม เตรียมยกร่างการปฏิรูปการศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในเดือนสองเดือนนี้

อ่านต่อ »Main: 0.016665935516357 sec
Sidebar: 0.067332029342651 sec