วัดแดนสงบอาสภาราม

อ่าน: 3865

       ในช่วงวันหยุดปีใหม่ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปร่วมงานบวชของลูกชายของอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจนกระทั่งสามารถก่อตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเลือกบวชที่วัดแดนสงบอาสภาราม ที่เป็นวัดป่าและสถานปฏิบัติธรรม ที่อยู่ใกล้ ๆ ตลาดการเคหะ หรือ ตลาดเซฟวัน อ. เมือง จ. นครราชสีมานี่เอง

อ่านต่อ »


เรียนจากปฏิทิน ๒๕๕๕ : ชีวิตแบบพอเพียง

อ่าน: 2502

        ในวาระขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน นี้ ขอนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการทำปฏิทิน ปี ๒๕๕๕  มาบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ของทุกท่านในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
        โดยในหน้าแรกมีคำเน้นไว้ว่า ” อยู่พอดี มีพอใช้ ใจมีสุข “  ต่อจากนั้นก็จะนำเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย ๓ ห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ  ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม ตามที่ทราบ ๆ กันจากสื่อต่าง ๆ  แต่ขยายความในส่วนของ การมีภูมคุ้มกันที่ดี  มีความพอดี ในเรื่องสำคัญ ๕ ประการ คือ

๑. พอดีด้านจิตใจ  มีภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกดี เอื้ออาทร ประนีประนอม ไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
๒. พอดีด้านสังคม  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งของสังคม
๓. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการอย่างรอบครอบ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
๔. พอดีด้านเทคโนโลยี  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับสังคม
๕. พอดีด้านเศรษฐกิจ ดำรงชีวิตที่พอควรของแต่ละบุคคล ไม่เป็นหนี้สินและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน

  อ่านต่อ »


พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง

อ่าน: 2036

        ในการได้ไปเยือนพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  โดยเฉพาะในห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  ที่จัดแสดงสรรพชีวิตในพื้นที่หนองระเวียงที่มีความหลากหลาย เป็นฐานทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ ทั้งในระบบนิเวศน์ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และพวกเห็ดรา ต่าง ๆ   รวมทั้งการระวังป้องกันไฟป่าโดยใช้หอสูง แล้ว มีความภูมิใจเป็นอย่างมากในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

       อ่านต่อ »


ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรที่ศูนย์หนองระเวียง

อ่าน: 2513

        กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ (ชมรม สว.๙) ศูนย์อนามัยที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คือการไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ อพ.สธ. หนองระเวียง พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของการจัดสวนสมุนไพร ที่ทางชมรมฯ จะดำเนินการต่อไป ที่ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ในปี ๒๕๕๕ นี้

            หลังจากคณะของเราเดินทางไปถึงศูนย์ฯ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านประธานชมรมฯ คนใหม่ ที่เป็นอดีตอาจารย์ของ มทร. อีสานเจ้าของสถานที่ คือ ท่านอาจารย์กำจัด สุขถาวร  และเป็นผู้นำชมด้วยตนเอง

เริ่มจากการนำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ที่ประกอบด้วยนิทรรศการ ๕ ห้องด้วยกัน ได้แก่

  • ๑. ห้องฐานทรัพยากรไทย
  • ๒. ห้องพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หนองระเวียง
  • ๓. ห้องผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จาก มทร.อีสาน
  • ๔. ห้องวัฒนธรรมจากยอดเขาใหญ่สู่ลำน้ำโขง
  • ๕. ห้องเทิดพระเกียรติ

 

อ่านต่อ »


เด็กข้างวัด (๙) เข้าเมืองหลวง

2 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2012 เวลา 14:41 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2454

        จากสุดยอดของเด็กบ้านนอก ที่สอบได้ที่ ๑ ของชั้นเรียนมาเป็นประจำ เมื่อเดินทางมาเรียนต่อในเมืองใหญ่ในตัวจังหวัดนครราชสีมา ความรู้สึกและสิ่งที่เจอก็คงคล้าย ๆ กับละครทีวีที่กำลังนำเสนออยู่ในช่วงนี้เรื่อง “โหมโรง” ที่เจ้าศร มือระนาดเอก จากบ้านนอกเข้ากรุง ได้เจอว่า นักเรียนที่มาเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดจำนวนมากล้วนเป็นผู้ที่สอบได้ที่ ๑ หรือ ที่ ๒ มาจากต่างอำเภอ และแม้แต่เด็กที่อยู่ค่อนมาทางหางแถวของโรงเรียนประจำจังหวัดก็ยังเก่งกว่าสุดยอดจากโรงเรียนบ้านนอก ก็คงมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดความแตกต่างมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็คงยังคงเช่นเดิม แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าด้านการเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งวิทยุ ทีวี โทรศัพท์มือถือ และ อินเทอร์เน็ตจะดีกว่าเมื่อก่อนมากก็ตาม แต่ในเมืองก็ยังคงมีปัจจัยและโอกาสที่ดีกว่าบ้านนอกเหมือนเดิม เช่นเดียวกับในกรุงเทพฯ ก็ยังมีปัจจัยและโอกาสต่าง ๆ มากกว่าต่างจังหวัดเหมือนเดิม  ดังนั้นในเทอมแรกที่เข้ามาเรียนในตัวจังหวัดของเด็กบ้านนอกจึงถือว่าเป็นช่วงปรับตัวที่สำคัญ ที่ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็ง ไม่ท้อถอยในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถแข่งขันในการเรียนกับสุดยอดฝีมือที่ได้มาพบกันให้ได้

          ในสมัยนั้นยังไม่มีการเรียนพิเศษหรือการกวดวิชากันมากเหมือนในสมัยปัจจุบัน ดังนั้นวิธีหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสนิทสนมกันมากขึ้นก็คือการรวมกลุ่มเพื่อติวหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันเอง โดยใช้บ้านของใครคนใดคนหนึ่งที่สะดวกเป็นที่พบปะกัน สำหรับกลุ่มของห้อง ม.๗-๘ ข มักจะใช้บ้านของเพื่อนที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินใกล้ๆ กับสี่แยกที่ตัดกับถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ที่ฝั่งตรงข้ามคือห้างสรรพสิ้นค้าคลังพลาซ่าในปัจจุบัน บ้านของเพื่อนที่กลุ่มเราใช้พบกันค่อนข้างบ่อยก็คือ ร้านตัดเสื้อผ้าชายที่มีชื่อว่า “ร้านทรงสมัย”  ซึ่งถ้าจำไม่ผิดแถวนั้นปัจจุบันกลายเป็นร้านขายพิชซ่าไปแล้ว ในสมัยนั้นด้านหลังของตึกแถวแถบนั้นสามารถทะลุออกไปยังบริเวณที่เป็นโรงลิเกได้ และมีบ้านของเพื่อนอีกคนที่อยู่ติดกับโรงลิเก ที่มักจะใช้เป็นที่พบปะกันอีกบ้านหนึ่งด้วย

          ด้วยความมุ่งมั่นและการพยายามพัฒนาตนเองอย่างหนัก ทำให้ผลการเรียนของตัวเองสามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ ๑ หรือ ที่ ๒ ของชั้นได้ในที่สุด โดยมีเพื่อนคนหนึ่งที่มาจากอำเภอลำปลายมาศเป็นคู่แข่ง ที่ผลัดกันแพ้หรือชนะ จนจำไม่ได้แน่ว่าในตอนจบชั้น ม.๘ ตัวเองได้ที่ ๑ หรือ ที่ ๒ ของชั้น แต่จำได้แม่นว่าสอบได้คะแนนรวม ๗๙ เปอร์เซ็นต์ ขาดไปเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (คือสอบชั้น ม.๘ ได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป) ชื่อก็จะได้รับการจารึกไว้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป

          อ่านต่อ »


เด็กข้างวัด (๘) ครูต้นแบบ

อ่าน: 2359

      คุณครูทรงธรรม ชุ่มเมืองปัก ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมปักธงชัย หรือ โรงเรียน มป. ที่ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ เป็นคุณครูที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บ้านเกิด คุณครูทรงธรรมหรือครูเหลือ ของชาวบ้านร้านตลาดปักธงชัยเป็นคุณครูที่ผมประทับใจมากและถือเป็นครูต้นแบบที่สำคัญคนหนึ่งของผมตลอดมา

  อ่านต่อ »


เด็กข้างวัด (๗) คารวะคุณครู

อ่าน: 2344

    เนื่องในโอกาสวันครูที่กำลังจะมาถึง วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  ขอกราบคารวะคุณครูทั้งหลายที่กรุณาอบรมสั่งสอน ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน  ขอนำภาพคณะครูที่ร่วมอบรมสั่งสอนในชั้น ม.๗-ม.๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มากราบคารวะไว้ในที่นี้อีกครั้งครับ

  อ่านต่อ »


เด็กข้างวัด (๖) ละครเพศที่สาม

อ่าน: 3415

      ในงานการกุศลของจังหวัดนครราชสีมาครั้งหนึ่ง ในช่วงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ทางโรงเรียนต้องจัดการแสดงละครไปร่วมงานกับทางจังหวัดด้วย และผู้นำหรือคนหลักในการจัดการละครครั้งนี้ก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนในชั้นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อนหลาย ๆ คนรวมทั้งตัวเองก็เลยได้ร่วมแสดงละครในครั้งนี้ด้วย เป็นการแสดงที่ยังมีรูปเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ครับ

  อ่านต่อ »


เด็กข้างวัด (๔) โรงเรียนหน้าบ้าน

อ่าน: 2218

         ด้านหน้าบ้านไม้สามชั้นเป็นถนน ที่อีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอปักธงชัย มีชื่อว่า โรงเรียนมัธยมปักธงชัย หรือ มป.  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยม ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึง ๖ (ม. ๑-๖)  เนื่องจากในขณะนั้นโรงเรียนของรัฐบาลที่อำเภอมีเพียงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๔ (ป.๑-๔) เท่านั้น เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับของภาครัฐในตอนนั้น ชีวิตในวัยเด็กของผมจึงมีความเกี่ยวข้องอยู่กับทั้งเรื่องของที่ บ้าน วัด และโรงเรียน ครบทั้งสามส่วนที่เรียกย่อ ๆ กันว่า บวร นับว่าเป็นความโชคดีของผม นอกจะได้เรียนรู้ชีวิตที่บ้าน ชีวิตเด็กวัดแล้ว ยังได้เรียนรู้ชีวิตในโรงเรียนที่อยู่หน้าบ้านอีกด้วย ได้เข้าไปเล่นในบริเวณโรงเรียนนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ และต่อมาเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้จนจบชั้น ม.๖  แม้ว่าในช่วงนั้นมีโรงเรียนที่ตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรงที่รู้จักกันนามว่า โรงเรียนแผนใหม่ เพราะมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านอาชีพมากขึ้น อ่านต่อ »


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

อ่าน: 2944

      ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในโลก รวมทั้งดวงวิญญาณของท่านท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวโคราช จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงมีความสุขในปีมังกรทองนี้ทุกท่านเทอญ อ่านต่อ »Main: 0.10231399536133 sec
Sidebar: 0.13281798362732 sec