เฮฮาศาสตร์วาระจร

อ่าน: 1744

งานเข้าอีกแล้วพี่น้อง

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและภาคี มีสมาคมองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบต.ทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีศูนย์เรียนรู้ทุกภูมิภาค สสส.  ร่วมกันจัดงาน..มหกรรมรวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ เป็นงานใหญ่จัดเทิดพระเกียรติถวายในหลวง ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคคากรทุกฝ่ายของอบต. ทั้งประเทศได้ร่วมงานเพื่อเรียนรู้แนวพระราชดำริฯลฯ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้จากพิธีเทิดพระเกียรติ หอพระเกียรติคุณ นิทรรศการ ตลาดนัดภูมิปัญญา รับฟังปาฐกถา การบรรยายเสวนา และรายการสาระบันเทิง ผู้ร่วมงานสามารถเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จริงแต่ละแห่งของโครงการหลวง โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

อ่านต่อ »Main: 0.011275053024292 sec
Sidebar: 0.075311899185181 sec