Oct 07
  • แก๊ซน้ำตา มาแล้วโว้ย แก๊ซน้ำตา
  • ใครโวยมา แก๊ซน้ำตา เอามั้ยโว้ย
  • ใครทำถูก ใครทำผิด ใครโอยโอย
  • มาแล้วโว้ย แก๊ซน้ำตา รัฐสภาไทย
  • ก๊ซน้ำตา สร้างน้ำตา เพื่อน้ำตา
  • ไหลรินมา น้ำตา จากกายใจ
  • แก๊ซน้ำตา ทำไม ใช้ทำไม
  • เหตุไฉน  ใยใช้  แก๊ซน้ำตา