Aug 04
 • แม้ใฝ่ธรรมะ
 • จงเขียนธรรมะ
 • เพื่อตรึกธรรมะ
 • ไม่ห่างธรรมะ
 • ไม่ตรึกธรรมะ
 • ไม่เขียนธรรมะ
 • แม้ใฝ่ธรรม
 • ค่อยไกลธรรมะ
 • ไม่ใฝ่ธรรมะ
 • แต่ตรึกธรรมะ
 • เพื่อเขียนธรรมะ
 • ค่อยใกล้ธรรมะ
 • จงตรึกธรรมะ
 • จงเขียนธรรมะ
 • เพื่อใฝ่ธรรมะ
 • หนึ่งเดียวธรรมะ