Jul 24
  • เช้า เช้า เช้า ตื่น เช้า เช้า
  • ข้าว ข้าว ข้าว กิน ข้าว หรือ ยัง
  • ตื่น เช้า เช้า กิน ข้าว หรือ ยัง
  • ยัง ยัง ยัง ยัง ไม่ ตื่น ตอน เช้า
  • ตื่น ตื่น ตื่น ไฉน ไม่ ตื่น ตอน เช้า