จะสมานฉันท์ ท้องอิ่มต้องมาก่อน

อ่าน: 1605

เขียนที่กรมราษฎรส่งเสริม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

12 พฤษภาคม 254

เรียน   ลุงเอกที่ฮักแพงหลาย

หลังจากที่ลุงเอกส่งข่าว>> “วันนี้ลุงเอกได้รับมอบจากคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ ให้เป็นประธานยกร่างแผนแม่บทความสมานฉันท์แห่งชาติ มีเวลาให้ 60 วันแล้ว นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา หลังจากนั้นเมื่อมีรัฐบาลให้นำเข้า ครม. คงจะต้องขอความร่วมมือจาก สสสส1 และ2 เข้าระดมสมอง ยกร่างขั้นต้น เพื่อนำสู่อนุกรรมการ ใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรเสนอมาได้ ส่วนคนที่พร้อมจะร่วมยกร่างด้วย แจ้งให้ทราบด้วย”
อ่านต่อ »Main: 0.012074947357178 sec
Sidebar: 0.056914091110229 sec