วุฒิอาสาร่วมสืบสานประเพณีไทย

อ่าน: 3105

    เมื่อวันสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากชุมชนบ้านใหม่  อำเภอหนองบุญมาก ให้ไปร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับท่านนายอำเภอท่านใหม่ ณ. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

     อ่านต่อ »


ทำบุญในวันปีใหม่ไทย

อ่าน: 2577

     ในวันปีใหม่ไทยปีนี้ มีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญกับ อาม่าหลินฮุ่ย ที่ วัดสารภี อ. หนองบุญมาก พร้อมกับประธานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระ ไหว้พระและปิดทอง และร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมและการละเล่นโบราณ 

   

     

อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 4 มีนาคม 2011 เวลา 16:28 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 2224

      เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิด โดย นายไพโรจน์  สุจินดา  ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

           อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๕) แบ่งกลุ่มแนะนำตามความเชี่ยวชาญ

อ่าน: 3248

      ในช่วงท้ายของการทำประชาคมกับชุมชนบ้านใหม่ในครั้งนี้ หลังจากการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้ว  ท่านประธานวุฒิอาสาฯ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาให้คำแนะนำตามความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสา เช่น กลุ่มการทำบัญชีและบริหารธุรกิจ กลุ่มการเขียนโครงการ กลุ่มการเกษตร กลุ่มงานประดิษฐ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรึกษาหารือและให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการวางแผนที่จะลงพื้นมาให้การสนับสนุนในครั้งต่อไปได้ตรงประเด็นความต้องการของชุมชนมากขึ้น

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๔) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 1 กันยายน 2010 เวลา 18:37 ในหมวดหมู่ สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2095

      

     สิ่งที่ผมและ ดร.พรรณี รวมทั้งผู้แทนจากเทคโนธานี มทส. ชื่นชมอีกอย่าง ในการไปสัมผัสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ในครั้งนี้ก็คือ การได้รู้ ได้เห็น ความใส่ใจ ทุ่มเทของ ครูสงคราม เปรี่ยมกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ในการให้ความร่วมมือกับชุมชน เป็นกำลังหลักในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ  และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่เป็นที่ศึกษาของทั้งนักเรียนและชุมชน  ผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเชื่อมโยงกับชุมชนบ้านใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเทคโนธานี จะสามารถเข้าไปประสานการให้การสนับสนุนต่อไปได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ เกษตรประณีต ๑ ไร่  นวตกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของสื่อการศึกษาออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๓) พบปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่นชอบ

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 1 กันยายน 2010 เวลา 13:52 ในหมวดหมู่ สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2513

      ในการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านใหม่ในครั้งนี้ ผมได้พบกับ  ปราชญ์ชาวบ้านที่ผมชื่นชมอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้ ผมได้เคยนำเรื่องราวของท่านไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนนักศึกษา ในเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้สามารถพึ่งตนเองได้จากการนำพืชป่าอย่างเช่นผักหวานป่ามาปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นบำนาญชีวิต  การส่งเสริมให้ชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ (ไมใช้สารเคมี) การประสานความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านของสามประสานคือ ชาวบ้าน พระสงฆ์ และ ครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ของตน  ที่รู้จักกันชื่อ สามประสานแบบ บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร นั่นเอง

       อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๒) บทเรียนจากบ้านใหม่

อ่าน: 2904

        จากการได้เข้าร่วมรับรู้ รับทราบและแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้าน ชุมชนบ้านใหม่มาสองครั้ง รู้สึกชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านใหม่เป็นอย่างมากที่ ร่วมกันพัฒนาชุมชนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งมีการสรุปบทเรียนไว้สั้น ๆ คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากชุมชนต้อง…..

  • มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ทำ
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน คุณค่าเดิมของชุมชนที่มี
  • จัดตั้งกลุ่ม ร่วมวางกฎกติกา
  • ลงหุ้น  ใช้แหล่งทุนของชุมชน
  • คืนทุน เน้นการออม
  • แบ่งปันทักษะ ความรู้  ตลาด
  • มีเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ

    

      อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑) บ้านใหม่

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 20:24 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2699

          หลังจากที่วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ได้ร่วมประชุมปรึกษากับ ผู้แทนจาก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการคัดเลือกชุมชน ๔ แห่งจาก ๔ ตำบล ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นชุมชนนำร่องที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนชุมชน เพื่อพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  พวกเราได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเมื่อกลางเดือนสิงหาคม ชุมชนหนึ่งก็คือ ชุมชน บ้านใหม่อุดม ม. ๒ ตำบลบ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก ที่ในครั้งแรกที่เราเข้าไป ได้พบกับ ครูภูมิปัญญาไทย ที่มีความสามารถยิ่ง คือ แม่จินดา บุษสระเกษ ที่จบแค่ ป. ๗ แต่มีความรู้ความสามารถ อย่างชนิดที่ ดร. พรรณี (Lin Hui) ยกให้เป็น ดร. จินดา เลยทีเดียว

ภาพข้างบนเป็นภาพ บรรยากาศที่ ทีมของวุฒิอาสาฯ และทีมของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ครั้งแรก เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

     อ่านต่อ »Main: 0.092144012451172 sec
Sidebar: 0.27686595916748 sec