Jul 15
  • ย้ำ ย้ำ ย้ำ… ย้ำคิด ย้ำทำ
  • ทำ ทำ ทำ… ย้ำทำ ย้ำคิด
  • คิด คิด คิด… ย้ำคิด ย้ำทำ

ย้ำทำ… ย้ำคิด

ย้ำคิด… ย้ำทำ

  • เลิก เลิก เลิก… เลิกทำ เลิกคิด
  • คิด คิด คิด… เลิกคิด แต่ทำ
  • ทำ ทำ ทำ… เลิกทำ แต่คิด

เลิกคิด… เลิกทำ

เลิกทำ… เลิกคิด

  • ไม่คิด แต่ทำ
  • ไม่ทำ แต่คิด

จะคิดก่อนทำ หรือจะทำก่อนคิด ก็ควรจะ

  • ย้ำคิด ย้ำทำ