ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

บันทึกแรกลานคู่มือบ้านลานปัญญา

ตามตั้งใจกันไว้บันทึกนี้จะเป็นบันทึกที่แนะนำการใช้งานบ้านหลังนี้นะครับ ถ้าทุกอย่างลงตัวคู่มือการใช้บ้านหลังนี้คงคลอดออกมานะครับ หรือสมาชิกในบ้านท่านใดสามารถใช้ได้แล้ว หรือพอที่จะเขียนคู่มือได้ก็ยินดีนะครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.