ที่ นี่ มี ม า ก ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้ ไ ด้

วิธีโพสรูปจาก Gallery

มีคนถามวิธีโพสรูปจาก Gallery  สามารถทำได้ดังมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าแก้ไข บันทึกที่ต้องการใส่รูป ในกรณีที่เขียนบันทึกไว้แล้ว หรือ

2. เข้า Dashboard / Site Admin เราจะเห็น Media Library  อยูภายใต้ icon  จัดการ

3. เข้าไปที่ Media Library เราก็จะเห็นรูปที่เราเคยโพสไว้ในลานฯ ทั้งหมด

4. คลิก เลือกรูปที่ต้องการ ก็จะได้ Url ของรูป ให้กอปไปใส่ในหน้าต่าง Insert รูป  (โดยคลิกจาก icon รูปต้นไม้ )

5. คลิก insert เราก็จะได้ภาพที่ต้อง ค่ะ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.