Nov 24
  • ดูกรแม่ภัททาสุริยวัจฉสา  ฉันขอไหว้ท้าวติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุที่เธอเกิดเป็นนางงาม ปลูกความปลื้มให้แก่ฉัน เหมือนลมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงื่อ  หรือน้ำดื่มเป็นที่ปรารถนาของผู้ระหาย  เธอผู้จำรัสโฉม  เป็นที่รักของฉัน  คล้ายกันกับธรรมเป็นที่รักของเหล่าพระอรหันต์ฉะนั้น  ขอเธอช่วยดับความเร่าร้อน  เหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่าย  หรือให้โภชนะแก่ผู้หิว  หรือดับไฟที่ลุกอยู่ด้วยน้ำ  ขอให้ฉันซบลงจด ณ ถันและอุทรของเธอ  เหมือนช้างผู้ร้อนจัดในหน้าร้อนหยั่งลงสระโบกขรณี  มีน้ำเย็นประกอบด้วยละอองแห่งเกสรดอกปทุมฉะนั้น  ฉันมึนเมาแล้ว  เพราะช่วงขาอันสมบูรณ์ด้วยลักษณะ  ไม่รู้สึกถึงเหตุการณ์  เหมือนช้างเหลือขอ  ไม่ยอมรับรู้แหลนและหอกซัด  ด้วยถือว่าตนชนะแล้วฉะนั้น  ฉันมีใจจดจ่อในเธอ  ฉันไม่อาจกลับดวงจิตที่แปรปรวนไปแล้ว  เหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเสียแล้วฉะนั้น  นางผู้เจริญ  ขอเธอเอาขาซ้ายกระหวัดฉันไว้  ขอเธอผู้มีดวงตาอันอ่อนหวาน  จงกระหวัดฉันไว้  ขอเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉัน  นั่น !  เป็นข้อที่ฉันปรารถนายิ่งนัก  ความใคร่ของฉันในเธอผู้มีผมเป็นลูกคลื่น  ถึงจะมีน้อยก็เกิดผลมาก  เหมือนทักษิณาที่ถวายในพระอรหันต์ฉะนั้น  บุญอันใดที่ฉันได้ทำไว้แล้วในพระอรหันต์  ผู้คงที่  มีอยู่  ดูกรนางผู้งามทั่วสรรพางค์  ขอบุญอันนั้นของฉัน  จงอำนวยผลแก่ฉัน  พร้อมกับด้วยเธอ  บุญอันใดที่ฉันได้ทำไว้ในปฐพีมณฑลนี้  มีอยู่  ดูกรนางผู้งามพร้อม  ขอบุญอันนั้นของฉันจงอำนวยผลแก่ฉัน  พร้อมกับด้วยเธอ  ดูกรแม่สุริยวัจฉสา  ฉันปรารถนาเธอ  เหมือนพระศากยบุตรพุทธเจ้า  ทรงเข้าฌานอยู่พระองค์เดียว มีพระปัญญารักษาพระองค์ ทรงมีพระสติ  เป็นมุนี  ทรงแสวงหาอมตะ  พระผู้จอมปราชญ์ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้ว  พึงชื่นชม  ฉันใด  เธอผู้งดงาม  ถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอ  ก็จะพึงชื่นชม  ฉันนั้น  ถ้าท้าวสักกะผู้เป็นอิสระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์  จะประทานพรแก่ฉันไซร้  ฉันจะพึงเลือกเอาเธอเป็นแท้  ความอยากได้ของฉันมั่นคงถึงเพียงนี้  ดูกรแม่ผู้เฉลียวฉลาด  ท่านผู้ใดมีธิดาเช่นนี้  ฉันขอน้อมไหว้ท่านผู้นั้น  ซึ่งเป็นบิดาของเธอ  ซึ่งเป็นประดุจสาลพฤกษ์เผล็ดดอกไม่นานฉะนั้น ฯ

บางตอนจาก สักกปัญหสูตร ( คลิกที่นี้)