Sep 28

อ่านเรื่อง มือตบ (คลิกที่นี้) ก็ต้องยกย่องสำหรับผู้ใช้คำนี้คนแรก เพราะเป็นการสร้างคำขึ้นมาจากภาษาไทยแท้ๆ กล่าวคือ คำว่า มือ และคำว่า ตบ เป็นคำโดด มีพยางค์เดียว และเมื่อมาผสมกัน ( มือ+ตบ = มือตบ) มือตบก็เป็นคำผสมที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาทันที นั่นคือ เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเลียนแบบลักษณะของ มือ และทำให้เกิดเสียงดังเหมือนกิริยาที่เรียกว่าการ ตบ

มือตบ ถ้าจะวิเคราะห์ศัพท์โดยเลียนแบบวรรณกรรมบาลี ก็น่าจะเป็นไปทำนองว่า…

  • อุปกรณ์ใดมีลักษณะคล้ายมือ เพื่อใช้ในการตบ ดังนั้น อุปกรณ์นั้น ชื่อว่า มือตบ
  • อุปกรณ์ที่ชื่อว่า มือตบ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ก่อให้เกิดเสียงดังประดุจการตบด้วยมือ
  • อุปกรณ์คล้ายมือด้วย ใช้สำหรับตบด้วย ดังนั้น ชื่อว่า มือตบ
  • บุคลใช้มือตบเพื่อให้เกิดเสียงดังโดยประการใด ย่อมใช้อุปกรณ์นี้สั่นเพื่อให้เกิดเสียงดังโดยประการนั้น ดังนั้น อุปกรณ์นี้ ชื่อว่า มือตบ

อนึ่ง คำว่า มือตบ เป็นคำที่สร้างขึ้นจากคำไทยแท้ เข้าใจง่าย และติดตลาดอย่างรวดเร็ว เหมือนกับคำว่า มือถือ. พัดลม. ฟอกเงิน. ฯลฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับคำเดิมจากภาษาต่างด้าว และไม่จำเป็นต้องค้นหาคำบาลีสันสกฤตสวยหรูมาตั้งใหม่ ซึงคำเหล่านั้นยากต่อการเข้าใจ เขียนก็ยาก จำก็ยาก เอาไปใช้คือพูดหรือเขียนสื่อกับผู้อื่นก็ยาก…

ผู้เขียนยกย่องด้วยใจสำหรับผู้สร้างคำง่ายๆ เหล่านี้มาใช้ เพราะทำให้เข้าใจได้ทันที ซึ่งต่างกับนักวิชาการผู้เป็นระดับปราชญ์ราชบัณฑิตย์ฯ ที่สร้างคำยากๆ เข้าใจยาก ทำให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องน่าเบื่อไปในที่สุด…