Dec 12

สิ่งที่คาดหวัง กับ สิ่งที่เป็นจริง ช่องว่างของสองสิ่งนี้จะแคบลงหรือกว้างออกไป ขึ้นอยู่กับการปรับสิ่งทั้งสอง…

  • สิ่งที่คาดหวัง เราอาจลดระดับลงมาเพื่อให้ใกล้กับสิ่งที่เป็นจริงได้
  • สิ่งที่เป็นจริง เราค่อยๆ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวังได้
  • ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวัง อาจกล่าวได้ว่าเป็น ผู้ใฝ่ฝัน
  • แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตขัดแย้งกับสิ่งที่คาดหวัง อาจกล่าวได้ว่าเป็น ผู้เพ้อฝัน
  • คนเรานั้น จะมี ๓ อย่าง คือ ความใฝ่ฝัน ความเพ้อฝัน และ ความเป็นจริง

เพียงแต่ว่า บางคนแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจน… ส่วนบางคนกลับทำให้สิ่งเหล่านี้ผสมปนเปกัน ทำให้ยากในการทำความเข้าใจตนเอง…

หมายเหตุ : เข้าไปโพสต์เล่นๆ ที่นี้ (คลิก) รู้สึกว่าเข้าท่า (หลงตัวเอง 5 5 5…) จึงมาโพสต์ไว้ที่นี้…