เรียนจากปฏิทิน ๒๕๕๕ : ชีวิตแบบพอเพียง

อ่าน: 2475

        ในวาระขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน นี้ ขอนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการทำปฏิทิน ปี ๒๕๕๕  มาบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ของทุกท่านในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
        โดยในหน้าแรกมีคำเน้นไว้ว่า ” อยู่พอดี มีพอใช้ ใจมีสุข “  ต่อจากนั้นก็จะนำเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย ๓ ห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ  ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม ตามที่ทราบ ๆ กันจากสื่อต่าง ๆ  แต่ขยายความในส่วนของ การมีภูมคุ้มกันที่ดี  มีความพอดี ในเรื่องสำคัญ ๕ ประการ คือ

๑. พอดีด้านจิตใจ  มีภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกดี เอื้ออาทร ประนีประนอม ไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
๒. พอดีด้านสังคม  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งของสังคม
๓. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการอย่างรอบครอบ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
๔. พอดีด้านเทคโนโลยี  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับสังคม
๕. พอดีด้านเศรษฐกิจ ดำรงชีวิตที่พอควรของแต่ละบุคคล ไม่เป็นหนี้สินและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน

  อ่านต่อ »


ชุมชนเมืองก็พอเพียงได้

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 21 มีนาคม 2011 เวลา 23:33 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2301

     จากการเล่าเรื่องการไปร่วมศึกษาดูงานศูนย์อบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการไปส่งเสริมการปลูกข้าวต้นเดี่ยวของประธานชมรมฯ ทำให้ทราบว่ามีสมาชิกครอบครัวหนึ่งและอีกหลายๆท่าน ทำเรื่องคล้ายกันนี้มานานพอสมควรแล้ว เคยไปอบรมเรื่องการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบอินทรีย์ร่วมกับแหนแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. มาแล้ว และได้นำมาทดลองปลูกจริง ๆ ที่บริเวณบ้านอีกด้วย ในบริเวณบ้านจะปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ไว้มากมาย รวมทั้งมีการทำน้ำหมักชีวภาพหรือ ปุ๋ยอีเอ็ม และ ปุ๋ยหมักเองด้วย  รวมทั้งมีส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าในบริเวณบ้านอีกด้วย ทำให้มีสมาชิกหลายท่านสนใจที่จะไปเยี่ยมชมของจริงกัน

       อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๔) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 10 มีนาคม 2011 เวลา 21:05 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 3535

       หลังจากพิธีการ คือการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับแล้ว ก็เป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ โดย นายอำพน กิตติอำพน ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขยายแนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาตั้งแต่ต้น  ก็อย่างที่ผู้บรรยายได้กล่าวในช่วงต้นของการบรรยายว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแล้วจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนและปรากฏอยู่ในหนังสือเอกสารและสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ที่ผู้คนที่สนใจคงได้อ่าน ได้ดู ได้ฟังกันมาแล้ว  ผมจึงไม่ขอนำมากล่าวซ้ำอีก แต่จะขอนำภาพสรุปที่สำคัญมาให้ชมแทนครับ

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๒) ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง

อ่าน: 2876

      ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ทางโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราชจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ของโรงแรมส่วนที่เหลืออยู่มาร่วมคิดร่วมกันในการใช้ประโยชน์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระเจ้าอยู่หัว  โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๑๒ ส่วน ให้พนักงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละส่วน โดยการตั้งชื่อที่น่าสนใจทีเดียว เช่นส่วน ๑. เห็ดลอยฟ้า เป็นการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ ในโรงเรือน มีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบดำเนินการ  ๒. ปลาเจ้านาย เป็นการเลี้ยงปลาน้ำจืด มีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบดำเนินการ ๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๔. ผักคุณนาย เป็นการปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponic Vegetables) ๕. บ้านเดือน เป็นการเลี้ยงไส้เดือนอาฟริกา ๖. น้ำหมักไฮโซ เป็นการทำน้ำหมักชีวภาพ…….จนถึง ๑๑. การปลูกไม้ยืนต้น ในบริเวณ โดยฝ่ายคนสวนของโรงแรม ตามภาพข้างล่าง

อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 4 มีนาคม 2011 เวลา 16:28 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 2212

      เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิด โดย นายไพโรจน์  สุจินดา  ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

           อ่านต่อ »



Main: 0.064549922943115 sec
Sidebar: 0.083621978759766 sec