การประเมินผลผลิตข้าว

อ่าน: 2452

การประเมินผลผลิตในนาข้าว โดยเฉพาะนาดำด้วยเครื่องปักดำ เนื่องจากสามารถปลูกเป็นแถว ที่ตั้งระยะระหว่างแถว และระหว่างกอได้ตามความต้องการ ในการทำแปลงนาดำสาธิต หนึ่งไร่ครึ่ง เป็นนาข้าวหอมมะลิ105 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งกล้าข้าวหอมมะลิ 105 อายุ 15วัน พร้อมเจ้าหน้าที่นาสาธิต และรถปักดำจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด มาช่วยปักดำให้เป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นภาระกิจส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคม

อาม่าได้ขอตั้งเครื่องปักดำ ดังนี้ คือ

  1. ปักดำที่ละสามต้น(หนึ่งกอ)
  2. ตั้งระยะห่างระหว่างแถว 30 ซม.
  3. ตั้งระยะห่างระหว่างกอ 20 ซม.

ในพื้นที่หนึ่งไร่ จะมีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร  หากเราปักดำข้าวตามข้อกำหนด จะมีข้าว 15 กอ/หนึ่งตารางเมตร

การประเมินผลผลิตข้าวอย่างคร่าวๆ โดยการคำนวนผลผลิตในเนื้อหนึ่งตารางเมตร

อ่าม่าสุ่มเก็บรวงข้าวมาจำนวนหนึ่ง นับเมล็ดข้าว/ต่อรวง เฉลี่ยแล้วได้ข้าว 207 เมล็ด / รวง ซึ่งเป็นค่าที่สูงทีเดียว

นับเมล็ดข้าว

เลือกพื้นที่กลางนา วัดเนื้อที่ หนึ่งตารางเมตร ตัดข้าวทั้งหมดที่อยู่ภายในเนื้อที่หนึ่งตารางเมตร เพื่อมานับจำนวนลำข้าวที่ออกรวง

ตัดข้าวในหนึ่งตารางเมตร

เด็กๆ ที่สามารถนับเลข หนึ่งถึงสิบได้ มาช่วยกันนับรวงข้าว กองละสิบรวง ผู้ใหญ่จะมารวมเป็นกำละ ห้าสิบรวง เพื่อสะดวกแก่การนับจำนวนรวงข้าวในหนึ่งตารางเมตร ทั้งนี้อาม่าให้โอกาสเด็กๆ ได้ม่ส่วนร่วมในการประเมินผลผลิตข้าวในแปลงนานี้ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วย และได้เรียนรู้ว่าการนับรวงข้าวนี้ได้ประโยขน์อะไร ผลปรากฏว่าได้ข้าวทั้งหมด 234 รวง

จากนั้นอาม่าจะประเมินผลผลิต/ไร่ได้สะดวกขึ้น จากประสบการณ์การคาดคะเนผลผลิต ทุกครั้งที่ทำการเก็บเกี่ยวข้าว จะเกิดความเสียส่วนหนึ่งจากการเก็บเกี่ยว และความไม่สม่ำเสมอของรวงข้าว และจำนวนเมล็ดข้าวลีบส่วนหนึ่ง ต้องไม่ลืมหักความเสียหายออกก่อนการคำนวน จึงใช้ค่าเมล็ดข้าวดีสองค่าคือ  150 เมล็ด / รวง และ 100 เมล็ด / รวง ในการคำนวนผลผลิตข้าวในหนึ่งตารางเมตร และใช้จากข้อมูล ข้าว 1,000 เมล็ดหนัก  30 กรัม(ชาวนาวันหยุด)ในการคำนวนในดังนี้

  1. ในกรณี  ใช้ ตัวเลขข้าว 150 เมล็ด / รวง  ในการคนวนข้าวต่อหนึ่งตารางเมตร  234×150x30/1,000 = 1.053 กก. ในนาหนึ่งไร่จะผลผลิตข้าว 1.053 x 1,600 = 1,684.8 กก.
  2. ในกรณี ใช้ ตัวเลขข้าว 100 เมล็ด / รวง  ในการคนวนข้าวต่อหนึ่งตารางเมตร   234×100x30/1,000 = .702 กก. ในนาหนึ่งไร่จะผลผลิตข้าว  .702 x 1,600 = 1,123.2 กก.

สรุปผลผลิตต่อไร่ ไม่ต่ำกว่า หนึ่งตันแน่นอน

ในที่สุดการชั่งน้ำหนักข้าวในนาแปลงนี้ (หนึ่งไร่ครึ่ง)เกิดขึ้นหลังจากตากข้าวสี่วันจนแห้ง ได้น้ำหนัก 1,502 กก. ซึ่งเป็นน้ำหนักแห้ง ที่สูญเสียน้ำหนักอย่างน้อย 10 % ดังนั้นน้ำหนักวันเก็บเกี่ยว  1,652.2 กก. สรุปได้ข้าวจริงๆ เกินหนึ่งตัน ต่อไร่ค่ะ


เก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

อ่าน: 2461

เสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แปลงนาสาธิต การทำนาดำอินทรีย์ บ้านใหม่อุดม ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาม่าในฐานะวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ. นครราชสีมา ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครอบครัวชาวนา ทำนาให้ได้ข้าวให้พอกินตลอดทั้งปี และมีเมล็ดพันธุ์พอเพียงที่จะปลูกในฤกาลต่อไป อย่างมั่นคง จึงทำแปลงนาสาธิต เพื่อสอนให้ชาวนาทำนาที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม ถีงเวลาเก็บเกี่ยว อาม่าประสานขอความอนุเคราะห์รถเก็บเกี่ยวข้าวจาก บริษัทสยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือดีอย่างดียิ่งค่ะ

แม่เสมเจ้าของนาคนที่ยืนดูนา

อาม่ากำลังโบกมือ

แม่เสมเจ้าของนา ปราบปลื้มกับผลผลิตที่ได้ ตอนปักดำให้ด้วยรถปักดำของคูโบต้า ใช้กล้าข้าวหอมมะลิ  ๑๐๕ อายุ ๑๕ วัน แม่เสมมาสารภาพกับอาม่าว่า ตอนแรกจะถอดใจแล้ว เพราะต้นข้าวต้นเล็กมาก แล้วเหี่ยวคิดว่าต้องตายแน่ๆ หลังจากปักดำดำไปได้หนึ่งอาทิตย์เริ่มให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฉีดพ่น เพิ่มเสริมสร้างรากให้แข็งแรง จากนั้นข้าวเริ่มตั้งตัวได้ แม่เสริมทำตามคำแนะนำ และสังเกตุว่าหลังฉีดปุ๋ยครั้งแรก ไม่มีหญ้ามารบกวน จึงเรียกปุ๋ยน้ำว่ายา อาม่าต้องอธิบายให้ฟังว่า เป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ที่ผลิตโดยเครือข่ายของอาม่า ให้ไว้ทั้งหมด ๖ ถัง (ถังละ๑ลิตร) ทีมงานอาม่าอธิบายวิธีใช้ ให้ชาวนาได้รับฟัง ซึ่งมีสองสูตร สูตรที่หนึ่งใช้กับต้นข้าวอายุน้อยกว่าสองเดือน และสูตรที่สองหลังจากต้นข้าว มีอายุสองเดือนขึ้นไป แม่เสมก็ทำตามคำแนะนำ คือ ฉีดปุ๋ย ทุก ๑๕ วัน รวมฉีดปุ๋ยทั้งหมด หกครั้ง และยอมรับว่าทำนาแบบนี้ไม่เหนื่อยเลยและออกรวงสวยงามจนเป็นที่โจทย์จันกันใน หมู่ชาวนา ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ข้าวแน่ๆ แต่กลับกลายเป็นาข้าวที่สวยที่สุดในระแวกนี้ ถึงกับจะมาขอแลกข้าวไปปลูกบ้าง

รถเก็บเกี่ยวข้าวคูโบต้า

แปลงนาข้าวนี้ มีเนื้อที่แค่ไร่ครึ่ง ไม่ถึงสองไร่ค่ะ เพราะอีกครึ่งไร่อยู่เหนือขึ้นไปเป็นอีกแปลง ใชักล้าข้าวที่เตรียมมาสองไร่ไปดำที่แปลงน้อยด้วย และดูแลเหมือนนาแปลงใหญ่

ถ่ายข้าวใส่รถ

เก็บไปได้ส่วนหนึ่งเต็มรถเก็บเกี่ยว(เท่ากับน้ำหนักข้าวหนึ่งตัน ) ต้องถ่ายขึ้นรถบรรทุกข้าว แล้วเก็บเกี่ยวส่วนที่เหลือต่อจนหมด ซึ่งได้ข้าวอีกมากเกือบเต็มรถ คาดว่าต้องได้ข้าวเกือบสองตัน ในนาไร่ครึ่งค่ะ


แปลงนาสาธิตบ้านใหม่อุดม

อ่าน: 2020

แปงนาสาธิต ที่บ้านใหม่อุคม ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก ที่อาม่า และ ดร.อรรณพ วราอัศวปติ ในฐานะวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มาช่วยทำนาดำข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  ให้ในแปลงนา ๒ไร่ ของ แม่เสม ชำนาญพนา อาม่า และ คุณกิตติพงษ์ บุญประการ ได้ติดตามการเจริญเติบโตของข้าวในแปลงนานี้ เป็นระยะๆ มาโดยตลอด  บัดนี้ข้าวกำัลังออกรวงงดงาม พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ ในเดือน พฤศจิกายน ช่วงวันที่ ๑๖- ๒๐ ที่จะถึงนี้ค่ะ

อ่าม่าได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ไปยัง คุณครองชัย ตรีสัตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ-ขายภาคอีสาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อขอรถเกี่ยวข้าวมาช่วยเกี่ยวข้าวให้ในวันที่กำหนดเก็บเกี่ยวข้าว ส่วนวันที่จะเก็บเกี่ยวที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อทุกอย่างลงตัวพร้อมค่ะ

อาม่าขอเชิญชวน เพื่อนพ้องน้องพี่มาดูแปลงนาสาธิตแปลงนี้ ที่อาม่าพยายามให้เกิดขึ้นในโคราช ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้ว จึงขอเชิญ ทุกท่านที่สนใจ รวมทั้งเพื่อนๆ ชวนชาวนาวันหยุดมาชมด้วย  พยายามจะจัดเก็บเกี่ยวในวันหยุดค่ะ


แปลงนาสาธิตข้าวหอม มะลิ ๑๐๕ บ้านใหม่อุดม

3 ความคิดเห็น โดย Lin Hui เมื่อ กันยายน 24, 2011 เวลา 21:49 ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าของLin Hui, แปลงนาสาธิตบ้านใหม่อุดม #
อ่าน: 2686

แปลงนาดำสาธิต ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 2 ไร่ บ้านใหม่อุดม ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ของแม่เสม ชำนาญพนา ที่อาม่าได้ขอความช่วยเหลือจากทีมงานนาสาธิต ของบริษัทคูโบต้า (คุณกิตติพงษ์ และคุณศิริรัตน์) ดำนาด้วยเครื่องดำนา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554

หลังจากปักดำได้ 22 วัน ข้าวเจริญเติบโตได้อย่าง ที่เห็นในภาพ สภาพแปลงนา มีน้ำขังเป็นหย่อมๆ เนื่องจากการปรับแปลงนาไม่ได้ระดับ แปลงนา 2 ไร่เป็นรูปสี่เหลี่มผืนผ้ามีด้านกว้างแคบกว่าด้านยาวเกือบสองเท่า

สภาพแปลงนาทั้งหมด อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่างกับวันปักดำกล้า อายุ 15 วัน ต้นข้าวเล็กมากในสายตาชาวนาทั่วๆไป ได้ยินชาวนาบางคนแอบพูดว่ามันจะรอดเหรอ ต้นข้าวเล็กนิดเดียว ผ่านไปได้ 22 วัน ชาวนาที่ผ่านมาเห็นอีกครั้ง เอ้าทำไมมันงามเป็นระเบียบดีจัง

ภาพล่าสุดที่ได้รับจากคุณ กิตติพงษ์ (23 กย.2554) อายุข้าวประมาณ 74 วัน ความสูงของต้นข้าว 80-110 ซม.

ดูสภาพการแตกกอ ของข้าว สภาพแปลงนาไม่มีหญ้า ไม่ถูกหอย และแมลงทำลายต้นข้าวทั้งๆ ที่แปลงนาแปลงนานี้ ฝากเทวดาเลี้ยง เนื่องจาก แม่เสมเจ้าของแปลงนาไม่มีเวลามาดูแลแปลงนาเลย เนื่องจากสามี ตาบอด และลูกมีหลานแรกเกิดให้ต้องเลี้ยงดูเป็นภาระของแม่เสมแต่ผู้เดียว ในการเลี้ยงดูทุกคนในบ้าน อาม่าขอให้ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แวะเวียนไปดู หากมีปัญหาให้รีบแจ้งทันที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

คุณกิติพงษ์ จากคูโบต้าก็แวะเวียนมาดูแปลงนานี้เป็นระยะๆ เสมอมา ตลอดจนถ่ายภาพแปลงนา รายงานให้อาม่าทราบ ขอขอบคุณมากค่ะ ดีใจมากที่ต้นข้าวแข็งแรงไม่ถูกแมลงและโรคเบียดเบียน ข้าวแปลงนี้โตตามธรรมชาติMain: 0.18513917922974 sec
Sidebar: 4.1540188789368 sec