การจัดการเรียนการสอนทะลุมิติของมหาชีวาลัยอีสาน

อ่าน: 2195

ในการประชุมครั้งหนึ่ง ถูกตั้งคำถามต่อการเสนอไปดูงานที่มหาชีวาลัยอีสานว่า “ไปแล้วได้อะไร จะพาไปเรียนการปลูกมะเขือหรืออย่างไง”

คำถามนี้ให้แง่คิดหลายอย่างที่จุดประกายให้หันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่า “ทำไมถึงอยากไปมหาชีวาลัยอิสานทั้งๆที่เป็นพยาบาล และไปหลายครั้งแล้วแถมยังอยากแนะนำคนอื่นให้ไปที่นั่น” และ “ต่อบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์พยาบาลที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ว่าเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้กับมหาชีวาลัยอิสานอย่างไร”

เมื่อนึกถึงการศึกษา ก็ค้นหาทำความเข้าใจว่าการศึกษาต่างจากการเรียนรู้ เพราะการศึกษามุ่งความสนใจที่ผู้สอนและหลักสูตร ขณะที่การเรียนรู้มุ่งที่การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน การเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวที่จะอธิบายถ่ายทอดผ่านคำพูด การแสดงออก การนำผลการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในวิถีชีวิต การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนผ่านโดยการผนวกประสบการณ์เดิมเข้าสู่ความรู้ใหม่ และความรู้ใหม่นี้ก็มีความเฉพาะในแต่ละคนไป

                การทำความเข้าใจจุดมุ่งเน้นระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจว่า ในฐานะอาจารย์พยาบาลที่จัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความจำเป็นอย่างไรในการไปเรียนรู้ดูงานที่มหาชีวาลัยอิสาน แล้วที่ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์  ให้นิยามมหาชีวาลัยอิสานไว้ว่า “เป็นยาขมหม้อใหญ่”  นั้น ในทางการศึกษา สิ่งที่น่าค้นคว้าคือ ยาขมหม้อนี้ปรุงด้วยวิธีใด ผลได้ควรเป็นอย่างไร ซึ่งเปรียบเหมือนการตั้งคำถามว่า กระบวนการให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ และผลของการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการของมหาชีวาลัยอิสานนั้น เป็นอย่างไร

             การไปสัมผัสมหาชีวาลัยอิสานในช่วงเวลาต่างๆ มีความจำเพาะพิเศษในแต่ละครั้งค่ะ ถ้าหากเป็นช่วงที่มีนักศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานจะได้กำไรหลายต่อ ต่อที่หนึ่งคือได้เห็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ต่อที่สองคือได้เป็นผู้เรียนด้วย และนี่คือการจัดการเรียนการสอนอย่างแยบยลที่ครูบาสุทธินันท์จัดให้กับทุกๆคนที่ได้ไปเยือนอย่างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง แต่เมื่อกลับไปสู่บ้านหรือสังคมเดิมๆของตัวเอง ก็ค้นพบว่า “โลกยังคงเป็นใบเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม” ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งถึงผลของการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มหาชีวาลัยอิสานโดยครูบาสุทธินันท์

                การจัดการเรียนการสอนโดยครูบาสุทธินันท์นั้น ถ้าจะพลิกตำราต่างประเทศจะงงงวยอยู่บ้างที่ไม่สามารถหาตำราการเรียนรู้เล่มใดอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด ส่วนหนึ่งเพราะครูบาฯ จะกล่าวเสมอว่า “นำฐานความรู้เดิมมาขยายเพิ่มเติมให้กว้างขึ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สร้างชุดความรู้ใหม่ๆ ของชุมชน” ซึ่งหมายถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ละทิ้งความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่มีอยู่เดิม (evidence based) แต่นำมาศึกษาควบคู่กับไปกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (constructivism) บนความเป็นจริงของสังคมและพื้นที่ 

                การจัดการศึกษาที่มหาชีวาลัยอีสานจึงไม่ได้ตั้งบนฐานของทฤษฎีใดทฤษฎีเดียว ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีกลุ่มที่เชื่อว่าหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นถึงจะอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนได้(การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทำนายได้ อธิบายได้ วัดได้ควบคุมได้ ครูคือผู้เชี่ยวชาญ การเรียนการสอนมุ่งที่ความจริงเชิงประจักษ์)  หรือทฤษฎีในกลุ่มที่เชื่อในศักยภาพของคนในการเรียนรู้ (นักเรียนคือผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ และวัดผลที่ความลึกซึ้งของความเข้าใจ)

                ถ้าเปรียบเทียบในหลักการจัดการเรียนการสอนกับทฤษฎีกระแสหลักจากตะวันตก มหาชีวาลัยอีสานมีหลักจัดการที่เป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างประสานกลมกลืนเป็นแบบอย่างของการจัดการแบบองค์รวม ที่พลิ้วปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะเจาะและลงตัว อาทิเช่น

                 Cognitive-field theories ที่เน้นเรื่องของแรงจูงใจของคนในสถานการณ์หนึ่งๆ และพฤติกรรมของคนเกี่ยวข้องกับการรับรู้และประสบการณ์ นั้น ครูบาฯ จะสร้างแรงจูงใจต่อการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ การพาชมสวนผักนานาชนิดที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างเมนูอาหารใหม่ๆ สดๆ “ความรู้ที่ชิมได้”

                 Information processing theories ซึ่งอธิบายการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนข้อมูลจากความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาว ซึ่งครูบาฯ จะมีสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคน “ค้นหาวิธีเรียนของตัวเองให้พบ”

                 Interaction theories ที่มีหลักการว่าคนจะเรียนจากประสบการณ์ การเรียนรู้เป็นการที่คนปรับตัวและจัดการกับสภาพแวดล้อมของตัวเองให้ได้ ซึ่งครูบาฯ จะใช้กลยุทธ์ของการ “เรียนบนความไม่พร้อม การอยู่ให้ได้ในสังคมที่ผิดปกติบกพร่องและไม่พร้อม” เป็นคำอธิบายการที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้วิถีชีวิตที่แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมและนำการเรียนรู้นั้นไปปรับใช้กับสภาพแวดล้อมของแต่ละคน และเหมือนที่ครูบาฯ เขียนในบล็อก (http://lanpanya.com/sutthinun/archives/3459) ว่า

“…เมื่อเราไปในที่ต่างๆ อาจจะตั้งเป้าหรือความคาดหวังไว้หลวม ๆ  เราสามารถเผชิญสิ่งที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยได้ง่าย จะทำให้เราเปิดรับอะไร ๆ ได้สนุก ถือว่าทุกอย่างเป็นการเรียนรู้มีอิสระที่จะเลือกรับรู้ จะอยู่-กิน-นอน-ผ่อนปรนให้เข้ากับสภาพพื้นที่และบรรยากาศ…”  

                Clinical psychology ที่มีหลักใหญ่ๆ ที่ศักยภาพของคน การร่วมมือประสานกัน และอารมณ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ครูบาฯ จะใช้การจัดการให้ “เรียนทำไมต้องทุกข์ด้วย” การสร้างเครือข่ายในการเรียนร่วมกัน ” ถ้าในพื้นที่แต่ละอำเภอหรือตำบลเราสร้างคนขึ้นมาได้ เขาจะกลายเป็นตัวเชื่อมในพื้นที่เหล่านั้น”  และการสร้างเครือข่าย “เฮฮาศาสตร์” ในรูปแบบเครือญาติผ่านการเขียนบันทึกบล็อก “ลานปัญญา”

                 Developmental psychology ที่อธิบายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อมีการแปลข้อมูลด้วยความรู้และประสบการณ์เดิม และการเรียนรู้เกิดจากผลขององค์ประกอบหลายอย่างเช่น ความสามารถทางกายภาพ ทางใจ ทัศนคติ ความสนใจ และการให้คุณค่า ครูบาฯ จัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง “เจ้าเป็นไผ” เรียนตามความถนัดและความสนใจ “เรียนตามอัธยาศัย” ดังเช่นที่ครูบาฯ กล่าวถึงการจัดโครงการจัดการความรู้ชุมชน(http://www.daratham.net/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=26)  ว่า

 ”…การตั้งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้มันสร้างชุดความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งถ้าสร้างได้มันก็จะมีความน่าสนใจ มันเป็นเรื่องแปลก เรื่องใหม่ คนก็จะสนใจมาเรียนรู้ เช่น อีสานทำเรื่องหน่อไม้ฝรั่ง เมื่อก่อนไม่เคยปลูก พอปลูก คนปลูกก็จะเล่าให้ฟังได้ว่ามันดีกว่าการปลูกพืชผักเก่าๆ อย่างไร…”

                  Andragogy (adult learning theory) ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา การเรียนรู้จะเป็นความรู้สึกสุขสบาย ไว้วางใจกันและกัน เปิดใจ และให้การยอมรับกันและกันโดยเชื่อว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เชื่อในประสบการณ์ มีความพร้อมในการเรียนรู้ ต้องการแก้ปัญหา และมีแรงจูงใจภายในตัวเอง  การจัดการเรียนการสอนที่มหาชีวาลัยอีสานนั้นเป็นกระบวนการที่เป็นตัวอย่างชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ “เสนอปัญหา ตั้งโจทย์สดๆ ไปเลย” ครูบาฯ ให้การยอมรับต่อผู้เรียนซึ่งมีตัวอย่างหลายๆครั้งที่โยนโจทย์ให้หลายๆคนได้กล้าที่จะก้าวออกไปหน้าชั้นหรือหน้าเวทีเพื่อถ่ายทอดเล่าเรื่องราว สิ่งที่คิด สิ่งที่ทำ ครูบาฯ ใช้วิธีการสอนด้วยการเปิดใจเล่าการแก้ปัญหาต่างๆของตัวเอง และนำเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นกรณีศึกษา ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และกล้าที่จะบอกเล่าอย่างเปิดใจถึงปัญหาของตัวเองและการตั้งโจทย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย และดูคล้ายกับว่าครูบาฯ มีความคาดหวังต่อการศึกษาแบบผู้ใหญ่ของผู้เรียนอยู่มากทีเดียว “เปิดโจทย์แล้วอย่าลืมเปิดใจ” สนับสนุนกระตุ้น(กระทุ้ง) การใช้การเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตและการกระตุ้นให้ผู้เรียนเขียนบล็อก

                   Transpersonal psychology ที่เชื่อว่าคนใช้ศักยภาพของสมองเพียงหนึ่งในสี่และยังสามารถพัฒนาให้ฉลาดได้อีก กลุ่มนี้เชื่อในพลัง (biologic energy) และการใช้การควบคุมพลัง ครูบาฯ ถึงจะไม่ได้เน้นอธิบายในเรื่องนี้มากนัก แต่ใช้การชักจูงให้เห็นถึงพลังธรรมชาติ การผ่อนคลาย การจัดสภาพการเรียนที่ผู้เรียน “นอนเรียนก็ได้” รวมทั้งใช้พลังการสัมผัส (healing touch) ผ่านการ “กอด”

                  

                 การยกตัวอย่างทฤษฎีกระแสหลักตะวันตกมาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาที่มหาชีวาลัยอีสานเป็นเพียงการนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการคำอธิบายหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันที่หลายหลักสูตรยังคงยึดกับทฤษฎีกระแสหลักตะวันตกและยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ยังติดขัดที่ระเบียบปฏิบัติต่างๆ …

                 ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ล้าหลังได้บ้าง

 • น่าจะเป็นการที่นักการศึกษาทั้งหลายจะหันมาให้ความสนใจที่จะเป็นผู้เรียนรู้ก่อน
 • เปิดใจให้กว้างในการหาประสบการณ์ตรงกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของมหาชีวาลัยอีสาน
 • ปลดล็อกตัวเองจากทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว แล้วหันมามองทางเลือกการประสมประสานองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาที่ควบคู่แนบแน่นไปกับการวิจัยอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบทะลุทะลวงทฤษฎีต่างๆ จนน่าจะตั้งชื่อการจัดการเรียนการสอนชนิดนี้ว่า เป็น “การจัดการเรียนรู้แบบทะลุมิติ” และเป็นทุนทางปัญญาของประเทศด้วย

                 คิดว่าตัวเองได้ให้คำตอบกับตัวเองในคำถามว่า “ต่อบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์พยาบาลที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ว่าเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้กับมหาชีวาลัยอิสานอย่างไร” …

                  แต่ยังคงค้างโจทย์ที่จะต้องหาทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาพยาบาลและการสร้างองค์ความรู้จากโจทย์ปัญหาของพื้นที่จริง…ท้าทายและยังต้องการเรียนรู้อีกไม่น้อยค่ะ

มหาชีวาลัยอิสาน 25-28 กรกฎาคม 2552...มหาชีวาลัยอิสาน 5-9 พ.ค. 2553: 2.เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา...เตรียมไปสวนป่าในโครงการ “วิถีพอเพียง:ชีวิตที่มีคุณค่า”...Liberal Arts Education -การศึกษาไทยเมื่อไหร่จะเลิกต่างคนต่างทำ...ห้วยขาแข้ง: อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร...ห้วยขาแข้ง: หมุดแผนที่บนเขาสะแกกรัง...มหาชีวาลัยอิสาน 5-9 พ.ค. 2553: 4. วงสนทนาใต้ร่มมะขาม...Liberal Arts Education: การพัฒนาอุดมศึกษาไทย...ห้วยขาแข้ง: อุทธยานแห่งชาติแม่วงก์ และมออีหืด...

« « Prev : นโยบายและบทบาทของ สกอ. ต่อสถาบันอุดมศึกษา

Next : อยากไปหงสา » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

60 ความคิดเห็น

 • #1 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 12:40 (เช้า)

  วันนี้อุ้ยร่ายยาว อ่านสะใจนิยมมากครับ
  จากสะใจนิยม จะกลายเป็น สุขนิยม
  จากสุขนิยม คงกลายเป็น ว่างนิยม
  ในเร็ววัน………………………….

 • #2 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 12:43 (เช้า)

  พฤศจิกายนนี้ ที่ฮักสคูล ร่วมกับ ภาควิชา หู คอ จมูก คณะแพทยศาสตร์ มข.
  จะร่วมกันจัดกิจกรรม สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี ให้แก่บุคคลากรของภาควิชา
  เพราะภาควิชาเล็งเห็นว่า หมอหูคอจมูกเข้าใจแต่หูคอจมูก จนลืมเข้าใจคนไข้
  กิจกรรมนี้จะชี้ชวนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ หมอ เห็น คนใข้ เป็น มนุษย์

 • #3 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 3:42 (เช้า)

  เคยมีชาวพยาบาลแวะเวียนมาที่มหาชีวาลัยหลายคณะ เช่น
  หลายปีมาแล้ว ที่คณะอาจารย์ใหญ่ หมอประเวศ วะสี เอาทีมผู้บริหารมาเสวนาด้วย หลังจากนั้นก็จะส่งทีมแพทย์ที่ทำงานเชิงนโยบายมาคุยด้วย ผมก็ถูกชวนไปเป็นกรรมการโน่นนี่บ้าง เรียกว่าสาละวนอยู่กับกลุ่มหมอพยาบาลมาเรื่อยๆ ไปประชุมบ้าง ไปเสนอหน้าบ้าง อย่างที่ไปเป็นวิทยากรให้คณะแพทย์ฯขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ ต่อไปมาก็มีรายการเหย้าเยือน >>
  - นักเรียนพยาบาลขอนแก่น จะมาแบบแวะผ่าน มาถึงบ่ายๆ นอนหนึ่งคืนแล้วไปต่อ อยากให้เล่าโน่นนี่ให้ฟังก็ทำตามใจผู้มา
  -วิทยาลัยพยาบาลจากพระพุทธบาท ลพบุรี อยู่ 2-3 วัน มีเวลาทำกิจกรรมบ้าง กลางคืนจัดการแสดง ร้อง-รำ ทำได้ดีมาก แต่นักศึกษาคงเหนื่อยหน่อย
  -วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น รับนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มนี้ได้ฟังเรื่องราวหลากหลาย ครูอาจารย์เหนื่อยมาก มีข้อเรียกร้องจากนักศึกษาเกี่ยวกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม กฎเกณฑ์เพิ่มมาใหม่ ตัวนักศึกษาเองขาดความอบอุ่น บางทีก็ใช้สิทธิ์แบบทื่อๆ ครูอาจารย์และลูกศิษย์ต้องปรับตัวเข้าหากัน แต่ยังไม่เนียนเท่าที่ควร จึงอึดอัดใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนกลับเด็กๆเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย รุมกันบอกว่าพ่อไปเยี่ยมหนูที่จังหวัด>> ด้วยนะ ก็แปลกใจ เราไม่ได้ ทำอะไรให้เท่ากับอาจารย์ หรือเป็นคนนอก คนไกล ก็ไม่ทราบนะครับ ภายหลังไปเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลแห่งอื่นๆ ก็พบว่ามีปัญหาอย่างเดียวกัน
  - วิทยาลัยพยาบาลที่อบรมบุคลากร เช่น ที่อุดร สุรินทร์ เอาเจ้าหน้าที่มาเข้าค่าย เจ้าใจว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย อยู่ในวัยอาวุโส พบว่าไม่ชอบการจัดลักษณะนี้ ชอบไปโรงแรมมากกว่า พบว่ามีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทั้งหญิง-ชาย จำนวนมากพอสมควร สนใจบ้างไม่สนใจบ้าง เห็นว่าบุคคลากรกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับมหาชีวาลัยอีสาน จึงไม่รับอีก แนะนำให้จัดตามใจของผู้เข้ารับการอบรมน่าจะสมประโยชน์มากกว่า
  -นักศึกษาแพทย์ จากส่วนกลาง จุฬาฯ ภูมิภาค ขอนแก่น มา คณะเหล่านี้อาจารย์เข้มแข็งมาก ลุยเอง ยอมเหนื่อยยากที่จะลุยกับลูกศิษย์ จึงได้ใจนักศึกษาไปเต็มๆ ปีนี้ขอจองตั้งแต่รายการปฐมนิเทศนักศึกษา คงอยากให้ไปจ๊ะจ๋ากับนักเรียนแพทย์แต่แรกเริ่ม
  -ยังจะมีน้องใหม่ คณะแพทย์อุบล เคยมาแล้วรุ่น 1 ปีนี้จะมาอีกเดือนพฤศจิกายน ตอนแรกจะขอมารวมกับคณะพยาบาลในเดือนตุลาคม แต่จำนวนมากเกินไป สถานที่ ฯลฯ ไม่พร้อม จึงจับแยกกัน ที่จริงอยากจัดรวมกันมาก ขอแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ทางอาจารย์จัดเวลายาก จึงต่างคนต่างมา ในกลุ่มพยาบาลอุบล เพิ่งมาครั้งแรก ทราบว่าจะเอาอาจารย์ทุกท่านมาด้วย ในวันที่ 22-24 ตุลาคม จำนวน 70 คน ซึ่งเกินกำลังของสวนป่า แต่ก็คุยกันแล้วว่าไม่สะดวกนะ ได้คำตอบ ยังไงก็ลุย ! เลยให้ทำการบ้านไปอ่านในบล็อกลานปัญญา อ่านเจ้าเป็นไผ คณบดีคณะพยาบาลที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งคณะฯ เต็มที่กับการพัฒนาลูกศิษย์

  สิ่งที่ประทับใจมาก ตอนเด็กๆพยาบาลร้องเพลงเอกลักษณ์ของชาวพยาบาล “พวกเราเหล่าพยาบาล>>” เสียงกึกก้อง ทรงพลัง ให้ความรู้สึก สู้โว้ย ประทับใจมาก ถ่ายคริปไว้เอามาดูครั้งใดประทับใจเสมอ ไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ ได้รับซีดีบันทึกเพลงนี้จากท่านรองคณบดีฯ ลองเปิดดูแล้ว ใกล้เคียงกับที่เคยฟังมา ไม่ทราบว่ามีการบันทึกเสียงกี่คณะ

  สวนป่า ต้องการข้อมูลจากผู้มาเยือนเพื่อจะเตรียมตัวออกแบบ เตรียมปัจจัยล่วงหน้า แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าเป็นกลุ่ม TT&T หรือ SCG. จะได้รับความร่วมมือดีมาก กลุ่ม SCG กลับไปให้การบ้าน “ขอให้บันทึกคนละ 1 หน้า เรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการมาสวนป่า” ตรงนี้คาดว่า เพื่อจะให้เกิดยังไงต่ออีกละ แทนการสรุประยะสุดท้ายด้วยการแสดงความรู้สึกคนนะนิดหน่อยรอบวง บางทีการเขียนอาจจะยืดความทรงจำออกไปได้ดี-ได้บ้าง ที่จริงก็เป็นกระบวนการเรียนด้วยแหละ ไม่รู้ว่าใช่รึเปล่านะ ยังมีอะไรที่ยกเว้น ไม่ได้ทำ ถ้าเวลาและจังหวะไม่อำนวย ต้องคิดในส่วนผูกอู่ตามใจผู้นอนเหมือนกัน ตรงนี้ กลุ่มใหญ่ๆประเมินยาก ก็มาลงเอย ทำเท่าทำได้ ไม่ขอแก้ตัว แต่รู้ตัวว่าพลาดตรงไหน ในข้อจำกัดจำเขี่ยทั้ง 2 ฝ่าย ทุกอย่างที่จัดให้คณะต่างๆ ถือว่าได้เรียนรู้ด้วยกัน กลุ่มแพทย์/พยาบาล มีวินัย ตั้งใจ จึงไม่ลำบากใจเท่ากับจัดให้คณะครู

  ยกอย่างกรณีที่เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ชุดแรก ผ.อ. เขตพื้นที่ จัดเอาผู้บริหารในเขตจำนวน 13 โรง ติดต่อประสานงาน ขอเวลาว่างกว่าจะลงตัวนับเดือน ถึงจะนอนในเมือง มาอยู่กับเราช่วงกลางวัน ก็จัดกระบวนการให้พอกล้อมแกล้ม แต่ก็ดูจะพอใจอยู่บ้าง คงกลับไปเล่าให้เขตพื้นที่อื่นฟัง เมื่อ 3 วันที่แล้ว ได้รับโทรศัพท์จากผู้ประสานงาน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร ชื่อยังไม่บอก เมื่อไม่บอกก็ไม่อยากถาม มีอะไรว่ามา > >

  ครูบาครับ วันที่ 21 ผมจะพาคณะครูไปดูงานนะครับ
  “ไม่อยู่ครับ ผมมีประชุม ต้องเดินทางเข้า กทม.”
  ถ้าครูบาไม่อยู่ มีคนแทนไหมครับ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
  “มีคนงานอยู่ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ”
  ผมและคณะจะไปถึงบ่ายๆนะครับ
  “ครับ”

  เมื่อวานนี้โทรไปถามคนงานว่าคณะครูที่มาเป็นอย่างไรบ้าง
  คนงานบอกว่า มารถโค๊ช 2 ชั้น 2คันใหญ่ คับป่า
  ตุ๊บตับลงรถมา 100 คน บอกว่าจะมาฟังครูบาบรรยายเรื่องการศึกษา
  อยากจะบอกว่า “มหาชีวาลัยอีสานมีการศึกษาแบบง่ายๆ”
  แต่ๆๆๆๆ>> “ไม่มีการศึกษาแบบมักง่าย”
  ผมเสียใจแทนครูที่มา เสียดายเวลาและโอกาสที่จะได้พบกัน เสียความรู้สึกตลอด 2 วันนี้ โคตรเศร้าเลยละครับ
  และวันนี้ก็ประชุมเรื่องการศึกษา มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลโรงเรียนพิเศษ 1 อำเภอ 1 ตำบล อะไรนั่น ทราบว่าโอนงบประมาณไปให้แล้วแห่งละ 5-10 ล้านบาท ทุกบาทลงงบก่อสร้างทั้งหมด คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าทำไมถึงออกมาในรูปนี้ ป้ายโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องรับรอง ฯลฯ จะช่วยให้เด็กไทยดีขึ้นอย่างไร? ถึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง แค่รู้ก็เหนื่อยเหลือเกินแล้ว มันไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูก แต่เหมาะไม่เหมาะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาไทยอาจจะจมต่อไปอีกนาน จะผลุบๆโผล่บ้างก็คงพอมี แต่ส่วนใหญ่น่าเป็นห่วง ถ้าอุ้ยมาได้ช่วงนักเรียนพยาบาลอุบลมา จะเยี่ยมเลยละครับ

  ขอชมแบบทื่อๆ
  อุ้ยเข้าใจมหาชีวาลัยได้อย่างละเอียดอ่อนครบถ้วน
  มาปีละ7-8 ครั้ง มาแอบแก้โสร่งครูบานี่เอง
  รักอุ๊ยสม่ำเสมอ ตลอดไป อิอิ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 3:45 (เช้า)

  เคยมีชาวพยาบาลแวะเวียนมาที่มหาชีวาลัยหลายคณะ เช่น
  หลายปีมาแล้ว ที่คณะอาจารย์ใหญ่ หมอประเวศ วะสี เอาทีมผู้บริหารมาเสวนาด้วย ( รุ่นนั้นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงยกแผง)หลังจากนั้นก็จะส่งทีมแพทย์ที่ทำงานเชิงนโยบายมาคุยด้วย ผมก็ถูกชวนไปเป็นกรรมการโน่นนี่บ้าง เรียกว่าสาละวนอยู่กับกลุ่มหมอพยาบาลมาเรื่อยๆ ไปประชุมบ้าง ไปเสนอหน้าบ้าง อย่างที่ไปเป็นวิทยากรให้คณะแพทย์ฯขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ ต่อไปมาก็มีรายการเหย้าเยือน >>
  - นักเรียนพยาบาลขอนแก่น จะมาแบบแวะผ่าน มาถึงบ่ายๆ นอนหนึ่งคืนแล้วไปต่อ อยากให้เล่าโน่นนี่ให้ฟังก็ทำตามใจผู้มา
  -วิทยาลัยพยาบาลจากพระพุทธบาท ลพบุรี อยู่ 2-3 วัน มีเวลาทำกิจกรรมบ้าง กลางคืนจัดการแสดง ร้อง-รำ ทำได้ดีมาก แต่นักศึกษาคงเหนื่อยหน่อย
  -วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น รับนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มนี้ได้ฟังเรื่องราวหลากหลาย ครูอาจารย์เหนื่อยมาก มีข้อเรียกร้องจากนักศึกษาเกี่ยวกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม กฎเกณฑ์เพิ่มมาใหม่ ตัวนักศึกษาเองขาดความอบอุ่น บางทีก็ใช้สิทธิ์แบบทื่อๆ ครูอาจารย์และลูกศิษย์ต้องปรับตัวเข้าหากัน แต่ยังไม่เนียนเท่าที่ควร จึงอึดอัดใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนกลับเด็กๆเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย รุมกันบอกว่าพ่อไปเยี่ยมหนูที่จังหวัด>> ด้วยนะ ก็แปลกใจ เราไม่ได้ ทำอะไรให้เท่ากับอาจารย์ หรือเป็นคนนอก คนไกล ก็ไม่ทราบนะครับ ภายหลังไปเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลแห่งอื่นๆ ก็พบว่ามีปัญหาอย่างเดียวกัน
  - วิทยาลัยพยาบาลที่อบรมบุคลากร เช่น ที่อุดร สุรินทร์ เอาเจ้าหน้าที่มาเข้าค่าย เจ้าใจว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย อยู่ในวัยอาวุโส พบว่าไม่ชอบการจัดลักษณะนี้ ชอบไปโรงแรมมากกว่า พบว่ามีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทั้งหญิง-ชาย จำนวนมากพอสมควร สนใจบ้างไม่สนใจบ้าง เห็นว่าบุคคลากรกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับมหาชีวาลัยอีสาน จึงไม่รับอีก แนะนำให้จัดตามใจของผู้เข้ารับการอบรมน่าจะสมประโยชน์มากกว่า
  -นักศึกษาแพทย์ จากส่วนกลาง จุฬาฯ ภูมิภาค ขอนแก่น มา คณะเหล่านี้อาจารย์เข้มแข็งมาก ลุยเอง ยอมเหนื่อยยากที่จะลุยกับลูกศิษย์ จึงได้ใจนักศึกษาไปเต็มๆ ปีนี้ขอจองตั้งแต่รายการปฐมนิเทศนักศึกษา คงอยากให้ไปจ๊ะจ๋ากับนักเรียนแพทย์แต่แรกเริ่ม
  -ยังจะมีน้องใหม่ คณะแพทย์อุบล เคยมาแล้วรุ่น 1 ปีนี้จะมาอีกเดือนพฤศจิกายน ตอนแรกจะขอมารวมกับคณะพยาบาลในเดือนตุลาคม แต่จำนวนมากเกินไป สถานที่ ฯลฯ ไม่พร้อม จึงจับแยกกัน ที่จริงอยากจัดรวมกันมาก ขอแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ทางอาจารย์จัดเวลายาก จึงต่างคนต่างมา ในกลุ่มพยาบาลอุบล เพิ่งมาครั้งแรก ทราบว่าจะเอาอาจารย์ทุกท่านมาด้วย ในวันที่ 22-24 ตุลาคม จำนวน 70 คน ซึ่งเกินกำลังของสวนป่า แต่ก็คุยกันแล้วว่าไม่สะดวกนะ ได้คำตอบ ยังไงก็ลุย ! เลยให้ทำการบ้านไปอ่านในบล็อกลานปัญญา อ่านเจ้าเป็นไผ คณบดีคณะพยาบาลที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งคณะฯ เต็มที่กับการพัฒนาลูกศิษย์

  สิ่งที่ประทับใจมาก ตอนเด็กๆพยาบาลร้องเพลงเอกลักษณ์ของชาวพยาบาล “พวกเราเหล่าพยาบาล>>” เสียงกึกก้อง ทรงพลัง ให้ความรู้สึก สู้โว้ย ประทับใจมาก ถ่ายคริปไว้เอามาดูครั้งใดประทับใจเสมอ ไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ ได้รับซีดีบันทึกเพลงนี้จากท่านรองคณบดีฯ ลองเปิดดูแล้ว ใกล้เคียงกับที่เคยฟังมา ไม่ทราบว่ามีการบันทึกเสียงกี่คณะ

  สวนป่า ต้องการข้อมูลจากผู้มาเยือนเพื่อจะเตรียมตัวออกแบบ เตรียมปัจจัยล่วงหน้า แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าเป็นกลุ่ม TT&T หรือ SCG. จะได้รับความร่วมมือดีมาก กลุ่ม SCG กลับไปให้การบ้าน “ขอให้บันทึกคนละ 1 หน้า เรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการมาสวนป่า” ตรงนี้คาดว่า เพื่อจะให้เกิดยังไงต่ออีกละ แทนการสรุประยะสุดท้ายด้วยการแสดงความรู้สึกคนนะนิดหน่อยรอบวง บางทีการเขียนอาจจะยืดความทรงจำออกไปได้ดี-ได้บ้าง ที่จริงก็เป็นกระบวนการเรียนด้วยแหละ ไม่รู้ว่าใช่รึเปล่านะ ยังมีอะไรที่ยกเว้น ไม่ได้ทำ ถ้าเวลาและจังหวะไม่อำนวย ต้องคิดในส่วนผูกอู่ตามใจผู้นอนเหมือนกัน ตรงนี้ กลุ่มใหญ่ๆประเมินยาก ก็มาลงเอย ทำเท่าทำได้ ไม่ขอแก้ตัว แต่รู้ตัวว่าพลาดตรงไหน ในข้อจำกัดจำเขี่ยทั้ง 2 ฝ่าย ทุกอย่างที่จัดให้คณะต่างๆ ถือว่าได้เรียนรู้ด้วยกัน กลุ่มแพทย์/พยาบาล มีวินัย ตั้งใจ จึงไม่ลำบากใจเท่ากับจัดให้คณะครู

  ยกอย่างกรณีที่เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ชุดแรก ผ.อ. เขตพื้นที่ จัดเอาผู้บริหารในเขตจำนวน 13 โรง ติดต่อประสานงาน ขอเวลาว่างกว่าจะลงตัวนับเดือน ถึงจะนอนในเมือง มาอยู่กับเราช่วงกลางวัน ก็จัดกระบวนการให้พอกล้อมแกล้ม แต่ก็ดูจะพอใจอยู่บ้าง คงกลับไปเล่าให้เขตพื้นที่อื่นฟัง เมื่อ 3 วันที่แล้ว ได้รับโทรศัพทย์จากผู้ประสานงาน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร ชื่อยังไม่บอก เมื่อไม่บอกก็ไม่อยากถาม มีอะไรว่ามา > >

  ครูบาครับ วันที่ 21 ผมจะพาคณะครูไปูงานนะครับ
  “ไม่อยู่ครับ ผมมีประชุม ต้องเดินทางเข้า กทม.”
  ถ้าครูบาไม่อยู่ มีคนแทนไหมครับ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
  “มีคนงานอยู่ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ”
  ผมและคณะจะไปถึงบ่ายๆนะครับ
  “ครับ”

  เมื่อวานนี้โทรไปถามคนงานว่าคณะครูที่มาเป็นอย่างไรบ้าง
  คนงานบอกว่า มารถโค๊ช 2 ชั้น 2คันใหญ่ คับป่า
  ตุ๊บตับลงรถมา 100 คน บอกว่าจะมาฟังครูบาบรรยายเรื่องการศึกษา
  อยากจะบอกว่า “มหาชีวาลัยอีสานมีการศึกษาแบบง่ายๆ”
  แต่ๆๆๆๆ>> “ไม่มีการศึกษาแบบมักง่าย”
  ผมเสียใจแทนครูที่มา เสียดายเวลาและโอกาสที่จะได้พบกัน เสียความรู้สึกตลอด 2 วันนี้ โคตรเศร้าเลยละครับ
  และวันนี้ก็ประชุมเรื่องการศึกษา มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลโรงเรียนพิเศษ 1 อำเภอ 1 ตำบล อะไรนั่น ทราบว่าโอนงบประมาณไปให้แล้วแห่งละ 5-10 ล้านบาท ทุกบาทลงงบก่อสร้างทั้งหมด คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าทำไมถึงออกมาในรูปนี้ ป้ายโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องรับรอง ฯลฯ จะช่วยให้เด็กไทยดีขึ้นอย่างไร? ถึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง แค่รู้ก็เหนื่อยเหลือเกินแล้ว มันไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูก แต่เหมาะไม่เหมาะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การศึกษาไทยอาจจะจมต่อไปอีกนาน จะผลุบๆโผล่บ้างก็คงพอมี แต่ส่วนใหญ่น่าเป็นห่วง ถ้าอุ้ยมาได้ช่วงนักเรียนพยาบาลอุบลมา จะเยี่ยมเลยละครับ

  ขอชมแบบทื่อๆ
  อุ้ยเข้าใจมหาชีวาลัยได้อย่างละเอียดอ่อนครบถ้วน
  มาปีละ7-8 ครั้ง มาแอบแก้โสร่งครูบานี่เอง
  รักอุ๊ยสม่ำเสมอ ตลอดไป อิอิ

 • #5 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 3:49 (เช้า)

  เขียนรีบๆๆ คำผิดเยอะ พอจะแก้ กลับโผล่ 2 บันทึก
  เลือกอ่านบันทึกเดียวก็พอนะครับ อิอิ
  ไม่ได้แถม แต่อย่างใด

 • #6 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 7:15 (เช้า)
  น้องออต…น่าสนใจมากค่ะ ภาคส่วนที่มักจะขาดหายไปของกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาล คือภาคส่วนของการมีมิติอื่นๆของชีวิตด้วย..น้องออตเติมเต็มให้กับคนที่มีโอกาส..สร้างบุญค่ะ

  ครูบาค่ะ…ไปสวนป่าปีละหลายครั้ง และรู้สึกอยากไปอยู่….เป็นคำถามของตัวเองมาโดยตลอดเหมือนกันค่ะ…

  ในการเป็นพยาบาลนั้น พยาบาลทุกคนควรมีความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะสามารถให้คนไข้หรือคนรับบริการของตัวเองเกิดการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ….แต่….อย่างที่ครูบากล่าวล่ะค่ะ ….ความเหนื่อยยากในการสร้างความเข้าใจระหว่างครูอาจารย์นั้นเกิดเพราะความไม่เข้าใจหลักหลั่นในการจัดการในหลักสูตร …และโดยเฉพาะเมื่ออาจารย์พยาบาลเองยังรู้สึกปลอดภัยกับการใช้แต่ตำราต่างประเทศ ถอดแบบเนื้อหามาโดยไม่ได้สร้างองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะถิ่น ก็ทำให้โครงสร้างสุขภาพของคนไทยยังงมอยู่กับการเดินตามตะวันตกเพียงอย่างเดียว….การจัดปฎิรูประบบสุขภาพ เลยยังไม่สามารถทำให้คนไทยสุขภาพดีขึ้นได้อย่างชัดเจน ..คนไทยยังคงต้องอยู่กับการจัดการสุขภาพแบบพึ่งพาโรงพยาบาล การใช้ยาเกินขนาด การซื้อหายาเองโดยขาดความเข้าใจถึงการดื้อยา การสะสมยาในร่างกาย ..และการปฏิรูปสุขภาพก็ยังไม่สามารถช่วยให้คนไทยสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกับสุขภาพได้ ….

  การเรียนรู้ที่มหาชีวาลัยอีสานที่น่าสนใจมากอีกอย่างคือ ผลจากการเรียนรู้หรือที่เป็นการเปลี่ยนผ่าน (transform) ของแต่ละคน…และความสนใจนั้นอยากศึกษาต่อไม่ว่าจะผ่านการเขียนบล็อกของคนที่ไป หรือการบอกเล่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะ

  แต่การเปลี่ยนผ่านเหล่านั้น..แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน ในทางการพยาบาลแล้ว เมื่อเข้าใจถึงสรีระที่เปลี่ยนแปลงของวัยจะเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของคนเพิ่มขึ้นค่ะ…เช่นสำหรับคนที่อาวุโสขึ้น การรับสิ่งใหม่โดยที่ยังไม่เข้าใจกับความรู้ที่ตัวเองมี หรือยังไม่เข้าใจวิธีเรียนที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของตัวเอง จะเกิดผลในทางลบคือความสับสน กระสับกระส่ายขาดความเข้าใจและปฏิบัติตัวไม่ถูก…พยาบาลจะทำอย่างไรในการจัดสร้างให้คนไข้เหล่านั้นเกิดการเรียนรู้กับสุขภาพของตัวเอง….เช่นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ พยาบาลจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเกิดการเรียนรู้ที่จะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเอง และเรียนรู้การเฝ้าระวังอันตราย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมต่อการตั้งครรภ์และการคลอด การเลี้ยงลูกฯลฯ

  สิ่งต่างๆเหล่านี้คือความท้าทายและต้องการ “พยาบาลมืออาชีพ” ในการจัดการ ไม่ได้แตกต่างจากวงการวิชาชีพครู ที่ต้องการ “นักการศึกษามืออาชีพ”

  สำหรับตัวเองแล้ว ….การที่มหาชีวาลัยอีสานเป็น “ยาขมหม้อใหญ่” นั้น ถ้าผู้ที่ตั้งใจไปเรียนรู้กับสูตรยา ได้ทำความเข้าใจการเรียนการสอน และเตรียมตัวก่อนไปเรียนรู้แล้ว “ยาขมหม้อใหญ่” จะเป็น “ยาที่เปลี่ยนถ่ายระบบยีนยึดมั่นกับตำรา” ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมค่ะครูบา

  (บันทึกนี้จะไม่เกิดถ้าไม่ได้อ่านสิ่งที่ ดร. วรภัทรเขียนถึงครูบาฯ และเฮฮาศาสตร์ และกับคำถามที่ครูบาเอ่ยหลายครั้งว่า แต่ละคนไปสวนป่าคนละหลายรอบ อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าสวนป่ามีอะไร…กราบขอบพระคุณสำหรับการจุดประกายความคิดความคันค่ะ)

 • #7 น้ำฟ้าและปรายดาว ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 8:39 (เช้า)

  ต้องอย่างงี้สิคะพี่สร้อย สมที่รอคอย ^ ^

  ชอบที่พี่สร้อยใช้ทบ.ตต.มาเทียบอธิบาย เพราะอย่างจิตวิทยานี่เป็นความรู้ที่ยกมาจากฝั่งนั้นทั้งหมดเลยล่ะค่ะ ซึ่งเป็นความรู้ที่เรียกได้ว่าอย่างต่ำๆก็มือสองล่ะ และการนำมาคลี่คลาย เชื่อมโยงกับชีวิตทางเรามีน้อยมาก แหม ถ้าอยู่ใกล้จะกอดให้จั๋งหนับเลย อิอิอิ

 • #8 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:34 (เช้า)

  อ่านหรือเล่า จำบ่ได้ ที่เคยบอกว่าประเทศพม่ามีการใช้ยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
  ทำให้ชาวบ้านมีทางเลือก ทำจัดการ เอาส่วนที่มีต้นทุนมาพัฒนาใช้ในวิถีของตนเอง
  คำว่า พม่า พม่า จึงอยู่ในใจตลอด
  อยากจะหาทางไปพม่า เคยไปแค่แม่สายข้ามสะพานไปชายแดน
  แต่ก็นั่นแหละ ไปถึงแค่ชายขอบไม่เห็นอะไร

  เรื่องที่อุ้ยเขียน ขออนุญาตเอาไปสมทบในหมวดเปลือยครูบา ที่จะพิมพ์ในหนังสือ จากรากหญ้า ถึง น่าซ่า
  อิอิ

 • #9 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 6:08 (เย็น)
  เบิร์ดคะ….พี่มีความเห็นว่า ทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ ก็ยังจำเป็นในสภาพที่เรายังหาวิธีอธิบายความคิดเรายังไม่ได้ การมีแหล่งอ้างอิง ก็ทำให้ เกิดความง่ายต่อการอธิบายค่ะ
  แต่เมื่อความรู้บนทฤษฎีเหล่านั้นมีข้อจำกัด …ปัญหาที่เจอเสมอคือเรากลับยินยอมรับข้อจำกัดอย่างดุษฎี…และหาทางนำปัญหาไปสวมกับทฤษฎีและพยายามอธิบายไปตามนั้น ทั้งๆที่ยังมีทางเลือกมากมาย แต่..ทางเลือกเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ยากกับการได้รับการยอมรับ ตราบใดที่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ …การทำวิจัยหน้างานแบบที่เบิร์ดอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิถีคิดในสังคมของวงการรักษาพยาบาลได้อยู่นะคะ

  สำหรับพี่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำ Theory generating หรือ Theory construction มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน เพียงแต่เลือกใช้อธิบายปรากฎการณ์ให้เหมาะสม

  วิธี Mixed Methods จะเป็นทางเลือกที่ดี ถ้าเพียงแต่ ไม่แบ่งขั้วระหว่างพวกที่มั่นในทฤษฎีวัดได้พิสูจน์ได้ กับพวกที่เชื่อในความรู้เฉพาะกาลและไว้ใจในความรู้ที่เป็นของบุคคล ..ซึ่งเท่าที่ทราบ ตอนนี้งานศึกษาวิจัยต่างๆ ลงแนวนี้มากขึ้น
  แต่เท่าที่ทราบเหมือนกัน บางสำนักของสถานศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศยังแบ่งขั้วอาจารย์ในสาขาตามวิธีของการศึกษาอยู่เลยนะคะ

  มหาชีวาลัยอีสานโดยครูบาฯ จะให้คำตอบได้ดี ถึงการประยุกต์ พริ้วปรับการจัดการศึกษาตามความสดใหม่ของปัญหาและของความสนใจต้องการของผู้เรียน…ในลักษณะ “อิงระบบ” ที่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่สถานการศึกษาทั่วไป ยังกลัวกับการทำแบบนี้นะคะ

 • #10 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 6:11 (เย็น)
  ครูบาคะ ทุกบันทึกในบล็อกนี้ ไม่ว่าครูบาจะนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร จะต้องปรับด้วยไหมและแค่ไหน….ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง..เสมอค่ะ
 • #11 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 9:32 (เย็น)

  อ่านบันทึกนี้ของอุ๊ยจั๋นตาแล้ว นึกถึง อาฮุย ในหนังสือกำลังภายใน ฤทธิ์มีดสั้น ของโก้วเล้ง

  เคยเล่าเรื่อง ก๊วยเจ๋ง พระเอกในเรื่องมังกรหยกภาคแรกมาแล้ว ก๊วยเจ๋งเก่งเพราะเป็นลูกศิษย์ 7 ตัวประหลาดแคว้นกังหนำ ต่างจากศิษย์สำนักมาตรฐานต่างๆที่เรียนวิชาของสำนักเดียว

  แต่อาฮุย เป็นต้นแบบของกระบี่อยู่ที่ใจ ไร้กระบวนท่าคนหนึ่ง เรียนวิทยายุทธ์จากธรรมชาติ

  ………………
  อาฮุยไม่มีวิชาบู๊ ไม่รู้จักวิชาสกัดจุด

  กระบี่ที่ใช้ ก็เป็นกระบี่ไร้ชื่อ เหล็กตีบางๆ ใช้ไม้มาตีประกบไว้เท่านั้น

  แม้กระทั่งตอนท้ายของเรื่อง อาฮุยก็ใช้ “ไม้ไผ่” มาเหลาเป็นกระบี่…เพื่อไปช่วย “ลี้คิมฮวง”

  วิชากระบี่ก็พิสดาร ไม่มีฟัน ไม่มีตวัด มีแต่แทง !

  แต่สามารถแทงได้จากทุกทิศ……….

  เพียงแต่อยากบอกว่า การเรียนรู้มีหลายวิธี ที่สำคัญคือ Learn How To Learn
  ปัญญาปฏิบัติคงไม่สามารถเกิดได้จากการฟังและก

 • #12 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 9:33 (เย็น)

  อ่านบันทึกนี้ของอุ๊ยจั๋นตาแล้ว นึกถึง อาฮุย ในหนังสือกำลังภายใน ฤทธิ์มีดสั้น ของโก้วเล้ง

  เคยเล่าเรื่อง ก๊วยเจ๋ง พระเอกในเรื่องมังกรหยกภาคแรกมาแล้ว ก๊วยเจ๋งเก่งเพราะเป็นลูกศิษย์ 7 ตัวประหลาดแคว้นกังหนำ ต่างจากศิษย์สำนักมาตรฐานต่างๆที่เรียนวิชาของสำนักเดียว

  แต่อาฮุย เป็นต้นแบบของกระบี่อยู่ที่ใจ ไร้กระบวนท่าคนหนึ่ง เรียนวิทยายุทธ์จากธรรมชาติ

  ………………
  อาฮุยไม่มีวิชาบู๊ ไม่รู้จักวิชาสกัดจุด

  กระบี่ที่ใช้ ก็เป็นกระบี่ไร้ชื่อ เหล็กตีบางๆ ใช้ไม้มาตีประกบไว้เท่านั้น

  แม้กระทั่งตอนท้ายของเรื่อง อาฮุยก็ใช้ “ไม้ไผ่” มาเหลาเป็นกระบี่…เพื่อไปช่วย “ลี้คิมฮวง”

  วิชากระบี่ก็พิสดาร ไม่มีฟัน ไม่มีตวัด มีแต่แทง !

  แต่สามารถแทงได้จากทุกทิศ……….

  เพียงแต่อยากบอกว่า การเรียนรู้มีหลายวิธี ที่สำคัญคือ Learn How To Learn
  ปัญญาปฏิบัติคงไม่สามารถเกิดได้จากการฟังและการอ่าน การท่องจำ

  เกี่ยวกันรึเปล่าเนี่ย อิอิ

 • #13 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 9:36 (เย็น)

  ยังไม่ทันเสร็จเลย บันทึกไปแล้ว มีสองความเห็นเหมือนกัน ช่วยลบหน่อยครับ ไม่งั้นก็ถือว่าขยัน…. แถมให้ก็แล้วกัน อิอิ

 • #14 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:46 (เย็น)
  ถือว่าได้กำไรนะคะท่านหมอ อิอิ

  ถ้าเรียนรู้ แล้วโจทย์พลิกแพลงไป ก็ยังจัดการได้แบบอาฮุย ใช่หรือเปล่าคะ

 • #15 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 กันยายน 2010 เวลา 10:31 (เย็น)

  จะเอาบันทึกอุ้ยไปลง ในหนังสือจากรากญ้าสู่นาสา ในหมวด “เปลือยครูบา” นะครับ

 • #16 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 ตุลาคม 2010 เวลา 8:26 (เช้า)
  ชื่อหนังสือแปลกๆ นะคะ …
 • #17 hi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มีนาคม 2018 เวลา 11:03 (เย็น)

  Remarkable things here. I’m very happy to see your post.
  Thank you so much and I am taking a look ahead to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 • #18 https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 มีนาคม 2018 เวลา 5:07 (เช้า)

  E book the companies of a PSI pet sitter immediately.

 • #19 tow truck service in middletown nj ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มีนาคม 2018 เวลา 11:55 (เย็น)

  And emergency roadside assistance in Northeast, PA.

 • #20 Frances ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2018 เวลา 5:55 (เช้า)

  Hey I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Bing
  for something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say thank you for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent jo.

 • #21 24 hour tow truck ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2018 เวลา 12:28 (เช้า)

  Get 24 hour towing in Kansas Metropolis KS proper now.

 • #22 bemdoado.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 มีนาคม 2018 เวลา 9:30 (เช้า)

  It’s difficult to find experienced people about this subject,
  however, you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

 • #23 legride.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 มีนาคม 2018 เวลา 8:47 (เช้า)

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 • #24 blockchain technology pdf ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 มีนาคม 2018 เวลา 7:06 (เย็น)

  Hardware wallets are secure, offline devices.

 • #25 foundation repair cost in houston ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 มีนาคม 2018 เวลา 10:28 (เช้า)

  The common value of those piers is $300 per pier.

 • #26 blockchain technology stocks etf ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 มีนาคม 2018 เวลา 6:19 (เช้า)

  Wallets safe funds by guarding our private keys.

 • #27 carpet cleaning services near menifee ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มีนาคม 2018 เวลา 1:15 (เย็น)

  Compare one of the best carpet cleansing providers.

 • #28 water filtration system diy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 มีนาคม 2018 เวลา 9:59 (เย็น)

  Some filters use a couple of filtration technique.

 • #29 tree cutting service nashville tn ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 มีนาคม 2018 เวลา 12:15 (เย็น)

  Many tree removal companies operate 24 hours a day.

 • #30 basement waterproofing atlanta ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 เมษายน 2018 เวลา 12:39 (เย็น)

  Drylok is a waterproofer not a water sealer.

 • #31 basement waterproofing cost cleveland oh ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 เมษายน 2018 เวลา 10:05 (เย็น)

  Do you will have cracks in your foundation partitions or ground?

 • #32 hvac repair in atlanta ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2018 เวลา 5:00 (เช้า)

  We didn’t find results for: HVAC repair.

 • #33 tree services alpharetta ga ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2018 เวลา 10:30 (เช้า)

  We provide Skilled Tree Care Service in Atlanta Georgia.

 • #34 rapid mold removal lansing mi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 เมษายน 2018 เวลา 9:00 (เช้า)

  Black toxic mold appears black or darkish green.

 • #35 rapid mold removal lansing mi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 เมษายน 2018 เวลา 9:33 (เช้า)

  You do not have to make use of a mould killing product.

 • #36 hardwood floor refinishing metro detroit ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2018 เวลา 11:16 (เย็น)

  Study if refinishing hardwood floors is for you.

 • #37 hardwood flooring near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2018 เวลา 1:15 (เช้า)

  Both forms of flooring ought to be saved dry.

 • #38 abm janitorial services inc ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 เมษายน 2018 เวลา 6:45 (เย็น)

  Itemize the precise services you plan to offer.

 • #39 hardwood flooring cost estimator ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2018 เวลา 5:42 (เช้า)

  Select the proper trim to your HardwoodInstallation.

 • #40 mold removal specialist near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 9:14 (เช้า)

  Mold will also be present in carpet and within the air.

 • #41 roof leak repair lansing mi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 2:02 (เย็น)

  Steel roofs are sometimes lighter than asphalt shingles.

 • #42 motorhome roof repair materials ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:18 (เช้า)

  Shingle roofs are inexpensive and durable as properly.

 • #43 tree services in my area ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 กรกฏาคม 2018 เวลา 5:15 (เย็น)

  Get the best data on native tree companies.

 • #44 inova audio visual designs pte ltd ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 กรกฏาคม 2018 เวลา 5:47 (เย็น)

  1. Have the right audio visible (AV) equipments.

 • #45 adsf ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 กันยายน 2018 เวลา 1:28 (เย็น)

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I
  stumbleupon everyday. It will always be useful to read articles from other
  authors and practice a little something from other websites.

 • #46 Cecil ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2018 เวลา 5:02 (เย็น)

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 • #47 whitepages ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 ธันวาคม 2018 เวลา 6:40 (เช้า)

  Woah! I’m really digging the template/theme of this
  site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that
  “perfect balance” between superb usability and appearance.

  I must say that you’ve done a awesome job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Firefox.
  Excellent Blog!

 • #48 whitepages ให้ความคิดเห็นเมื่อ 4 ธันวาคม 2018 เวลา 5:47 (เย็น)

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
  where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 • #49 whitepages ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 ธันวาคม 2018 เวลา 12:28 (เย็น)

  I think the admin of this web page is really working hard in favor of his web
  page, as here every material is quality based stuff.

 • #50 Erik ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 ธันวาคม 2018 เวลา 10:57 (เย็น)

  Hello there! This article could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll send
  this article to him. Pretty sure he’ll have a great read.
  I appreciate you for sharing!

 • #51 brazil flag vector ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 8:10 (เช้า)

  Hi there! This is kind of off topic but I need some
  help from an established blog. Is it tough to set up
  your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Thank you

 • #52 metal fence installation near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 ธันวาคม 2018 เวลา 12:47 (เช้า)

  The average building allow prices about $800.

 • #53 chain link fence installation lowes ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 ธันวาคม 2018 เวลา 3:35 (เย็น)

  I’m contemplating a picket privateness fence.

 • #54 Ralph ให้ความคิดเห็นเมื่อ 22 ธันวาคม 2018 เวลา 3:07 (เช้า)

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this website
  before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly delighted I discovered
  it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 • #55 Roseanne ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 4:05 (เย็น)

  magnificent put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of
  this sector do not realize this. You must continue your writing.

  I’m sure, you have a great readers’ base already!

 • #56 brazilian wax for men ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 8:57 (เย็น)

  Hi there, I enjoy reading through your article.

  I wanted to write a little comment to support you.

 • #57 brazil flag facts ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 ธันวาคม 2018 เวลา 12:54 (เช้า)

  I’m no longer positive the place you’re getting your info, but good topic.
  I must spend a while finding out much more or figuring out more.
  Thank you for wonderful information I was in search of this information for my mission.

 • #58 Daniel Dantas ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 มกราคม 2019 เวลา 9:46 (เช้า)

  It’s wonderful that you are getting thoughts from
  this article as well as from our dialogue made here.

 • #59 brazil flag emoji ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มกราคม 2019 เวลา 10:52 (เย็น)

  Good write-up. I definitely appreciate this website.
  Continue the good work!

 • #60 Stephania ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2019 เวลา 8:13 (เย็น)

  I read this paragraph fully about the comparison of newest and previous technologies, it’s awesome article.


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 1.4071111679077 sec
Sidebar: 0.080467939376831 sec