การพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง (๑)

5 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 5 December 2010 เวลา 9:12 pm ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2137

หากใครได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หรือ ไปร่วมรอเฝ้ารับเสด็จด้วยตนเอง สิ่งหนึ่งที่คนไทยปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นคือเมื่อเห็นพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวล และทรงโบกพระหัตถ์ให้กับผู้มารอเฝ้าฯ ตลอดระยะเส้นทางรับเสด็จ อันแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นเฝ้ารอด้วยใจแม้จะได้เห็นพระพักตร์เมื่อยามเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งผ่านแม้เพียงไม่กี่วินาที อีกทั้งยังมีเสียงที่เปล่งออกมาจากหัวใจ “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องของประชาชน ด้วยหวังจะถวายให้ทรงทราบและทรงมั่นในพระราชหฤทัยถึงความจงรักและความภักดีที่ข้าแผ่นดินมีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ในวันอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ขออัญเชิญพระราชดำรัสและภาพการพระราชพิธี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม ในพระบรมมหาราชวังค่ะ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมมือร่วมมือร่วมแรงใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด

ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างและนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย ในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดหลงลืมความกลัว ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้

จึงขอให้ทุกคนได้สังวรณ์ระวังให้มากและประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคงและเพื่อความสงบสุขอันยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”

 

อ่านต่อ »


เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ประชาชนชาวไทยสามารถประกอบความดีใดในทางอริยทรัพย์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกบ้าง

8 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 11:45 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1841

นอกจากการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางโลกแล้ว ในทางธรรมซึ่งเป็นอริยทรัพย์และมีผลานิสงส์อันมากเกินจะคณานับได้ ยังมีหลากหลายวิธีที่ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะ

พิจารณาในขอบข่ายของ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว แบ่งหมวดได้เป็น

๑. ทำทาน อาทิ ถวายสังฆทาน สร้างวิหารทาน ให้ธรรมทาน

๒. รักษาศีล ๕ หรือ อุโบสถศีล

๓. เจริญจิตภาวนา ได้ตั้งแต่ การสวดมนต์ให้จิตสงบเป็นสมาธิ (หรือ การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) เจริญพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน

ถ้ามองด้านบน ขอบข่ายของทานถือเป็นอามิสบูชา ซึ่งยังสามารถพิจารณาแยกย่อยออกไปได้อีก ดังนี้ค่ะ

 • การถวายสังฆทาน นอกจากอัฐบริขารเครื่องใช้แล้ว อาจรวมไปถึงสังฆทานยา ถวายปัจจัยภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือ วัดวาอารามต่าางๆ
 • การสร้างวิหารทาน ในที่นี้หมายรวมถึงการสร้าง ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์ นอกจากร่วมทำบุญสร้างวัด โบสถ์ ศาลา กุฏิ หอฉัน โรงทาน โรงครัว สร้างห้องน้ำถวายวัด ทั้งแบบที่มีห้องอาบน้ำและส่วนสำหรับทำกิจธุระ ให้พระสงฆ์และสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม อาจรวมไปถึง สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน
 • การให้ธรรมทาน เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • การสละแรงงานเป็นทาน เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างจาน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธรูปรวมถึงการซ่อมแซมพระพุทธรูปเพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชา ซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณโดยตรงเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

 • การบริจาคโลหิตหรืออวัยวะเป็นการสละโดยตรงในสิ่งที่สละได้โดยยาก
 • การให้ชีวิตเป็นทาน เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา เคยมีการทำถวายทุกๆ วันด้วยค่ะ ปล่อยปลา ปล่อยปูทะเล ฯลฯ

ส่วนการปฏิบัติบูชานั้น

 • ในส่วนของการรักษาศีล กำหนดความตั้งใจในการรักษาศีลตามระยะเวลาที่สามารถทำได้
 • สวดมนต์ เจริญภาวนา แม้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ได้

นอกจากนี้แล้ว ที่นิยมกันในช่วงปลายปีก็คือการบรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้ชายสามารถกระทำได้เอง บิดามารดาและผู้อื่นสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาได้ บางครั้ง อาจเป็นการบวชชีพราหมณ์ รักษาอุโบสถศีล หรือ ไปเข้าวัด ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์

บันทึกนี้จึงเชิญชวนท่านทำบุญตามกำลังศรัทธาที่แต่ละท่านจะสามารถทำได้ ตั้งจิตน้อมโดยตรงถวายผลานิสงส์อันเกิดจากกุศลเจตนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงท่านยังสามารถร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ได้ปฏิบัติก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันค่่ะ


แนะนำตัว

6 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 7:58 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1156

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวลานปัญญาทุกท่าน วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี จึงขอถือโอกาสเปิด Blog ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ ๓ สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวคนไทยไว้ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผู้เขียนเคยเป็นลูกน้องของคุณ Logos และกำลังจะแปรสภาพเป็นอดีตพนักงานบริษัทฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

กำลังแสวงหา นอกจากการดูแลให้ชีวิตมีความสมดุลในองค์รวมแล้ว ยังรวมไปถึงอาชีพทั้งแบบไม่แสวงผลกำไรและแบบที่มีรายได้มาเลี้ยงชีพโดยชอบซึ่งต้องใช้เวลาซักพักในการวิเคราะห์วิจัยค่ะ

แต่สิ่งที่พบว่าสามารถทำได้เลยในทันที เพราะมีทรัพยากรอยู่แล้ว ก็คือ การเขียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่เนื่องด้วย ๓ สถาบัน ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นส่วนที่ชอบและรักที่จะทำ + มีความสุขเป็นที่สุดค่ะ

ดังนั้นเนื้อหาใน Blog นี้ จึงขอยกให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปค่ะ


บันทึกแรกของฉัน!

2 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 7:26 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1143

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญา

 • ท่านได้สร้างบล็อกของท่านเองแล้วที่นี่
 • จากนั้นคลิกที่ Dashboard หรือ Site Admin เขียนบันทึกแนะนำตัวเองใหม่อีกบันทึกหนึ่ง เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกอื่นๆ
 • ลานปัญญาเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านการเขียนแลกเปลี่ยน ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานว่าท่านมาจากไหน ยืนอยู่ตรงไหน เช่นชื่อเรียกขาน ลักษณะงาน ความรู้ประสบการณ์ พบลานปัญญาได้อย่างไร ฯลฯ จึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ห้ามเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
 • พื้นที่ในบล็อกนี้ มีไว้ให้ท่านเขียนบันทึก แต่ว่าการเขียนนั้น ขอให้รับผิดชอบต่อผู้อ่านและต่อลานปัญญาด้วย อย่าให้มีการก้าวล่วงผู้ใดและอย่าให้ผิดกฏหมาย ลานปัญญาเก็บทุกบันทึกและทุกความคิดเห็นไว้ กรุณาหลีกเลี่ยงเรื่องเฉพาะกาลหากว่าไม่มีคุณค่าต่อการเก็บรักษาไว้
 • ทุกครั้งที่มีผู้มาให้ความเห็นใหม่ ระบบจะติดต่อกับท่าน ตามอีเมลที่แจ้งไว้ในตอนสมัคร ดังนั้นกรุณาตรวจสอบอีเมลด้วย
 • คำแนะนำภาษาไทยอยู่ในบล็อกลานคู่มือบ้านลานปัญญา หรือคู่มือที่สมาชิกช่วยกันเขียน
 • บันทึกนี้เป็นข้อความทดสอบ แนะนำให้ทดลองคลิก “แก้ไข” แล้วจึง*ลบบันทึกนี้*ทิ้งเสีย

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญาMain: 0.046120166778564 sec
Sidebar: 0.070972919464111 sec