เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ประชาชนชาวไทยสามารถประกอบความดีใดในทางอริยทรัพย์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกบ้าง

8 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 11:45 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1857

นอกจากการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางโลกแล้ว ในทางธรรมซึ่งเป็นอริยทรัพย์และมีผลานิสงส์อันมากเกินจะคณานับได้ ยังมีหลากหลายวิธีที่ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะ

พิจารณาในขอบข่ายของ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว แบ่งหมวดได้เป็น

๑. ทำทาน อาทิ ถวายสังฆทาน สร้างวิหารทาน ให้ธรรมทาน

๒. รักษาศีล ๕ หรือ อุโบสถศีล

๓. เจริญจิตภาวนา ได้ตั้งแต่ การสวดมนต์ให้จิตสงบเป็นสมาธิ (หรือ การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) เจริญพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน

ถ้ามองด้านบน ขอบข่ายของทานถือเป็นอามิสบูชา ซึ่งยังสามารถพิจารณาแยกย่อยออกไปได้อีก ดังนี้ค่ะ

  • การถวายสังฆทาน นอกจากอัฐบริขารเครื่องใช้แล้ว อาจรวมไปถึงสังฆทานยา ถวายปัจจัยภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือ วัดวาอารามต่าางๆ
  • การสร้างวิหารทาน ในที่นี้หมายรวมถึงการสร้าง ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์ นอกจากร่วมทำบุญสร้างวัด โบสถ์ ศาลา กุฏิ หอฉัน โรงทาน โรงครัว สร้างห้องน้ำถวายวัด ทั้งแบบที่มีห้องอาบน้ำและส่วนสำหรับทำกิจธุระ ให้พระสงฆ์และสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม อาจรวมไปถึง สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน
  • การให้ธรรมทาน เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • การสละแรงงานเป็นทาน เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างจาน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธรูปรวมถึงการซ่อมแซมพระพุทธรูปเพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชา ซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณโดยตรงเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

  • การบริจาคโลหิตหรืออวัยวะเป็นการสละโดยตรงในสิ่งที่สละได้โดยยาก
  • การให้ชีวิตเป็นทาน เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา เคยมีการทำถวายทุกๆ วันด้วยค่ะ ปล่อยปลา ปล่อยปูทะเล ฯลฯ

ส่วนการปฏิบัติบูชานั้น

  • ในส่วนของการรักษาศีล กำหนดความตั้งใจในการรักษาศีลตามระยะเวลาที่สามารถทำได้
  • สวดมนต์ เจริญภาวนา แม้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ได้

นอกจากนี้แล้ว ที่นิยมกันในช่วงปลายปีก็คือการบรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้ชายสามารถกระทำได้เอง บิดามารดาและผู้อื่นสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาได้ บางครั้ง อาจเป็นการบวชชีพราหมณ์ รักษาอุโบสถศีล หรือ ไปเข้าวัด ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์

บันทึกนี้จึงเชิญชวนท่านทำบุญตามกำลังศรัทธาที่แต่ละท่านจะสามารถทำได้ ตั้งจิตน้อมโดยตรงถวายผลานิสงส์อันเกิดจากกุศลเจตนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงท่านยังสามารถร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ได้ปฏิบัติก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันค่่ะMain: 0.016369104385376 sec
Sidebar: 0.053487777709961 sec