ใบไม้เป็นอะไรมากกว่าที่คิด

2 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 10:25 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฎหมาย, สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2137

..มหาชีวาลัยอีสาน คือยาขมหม้อใหญ่ ที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อรักษาไข้ใจของคนอีสาน จากKey Word ดังกล่าว คือภารกิจของครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ที่ต้องการบรรเทาทุกข์ให้กับญาติร่วมแผ่นดิน โดยการแสวงหาคำตอบ เรื่องทักษะชีวิตในวิถีเกษตรกรไทย ภายใต้ความตระหนักที่ว่า เกษตรกรควรมีวิธีกระบวนการเรียนรู้ที่จะประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดรับกับวิทยาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยช่วยกันยกระดับการจัดการความรู้ในชุมชน ให้รอดพ้นจากสภาพความรู้ไม่พอใช้ เอาวิชาการ+อาชีพ=วิชาชีพ>มืออาชีพ เพื่อให้เกิดครัวเรือนเกษตรกรรมมืออาชีพทั่วหน้า ทยอยพากันหลุดพ้นจากความเสื่อม ช่วยกันบรรเทาวิกฤติสังคมและสภาพแวดล้อม ที่ต้องทำมาหากินในดินที่เสื่อมโทรม-โรคแมลงรบกวน-ฝนทิ้งช่วง-ใช้ปุ๋ยและสารเคมีมากขึ้น-ต้นทุนเพิ่มขึ้น-ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น-ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง ทำให้ครอบครัวและชุมชนตกอยู่ในสภาพความเสื่อมเสี่ยงรอบด้าน สิ่งเหล่านี้ตีความได้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตเชิงลบ หลายครัวเรือนทยอยเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปเป็นกรรมกร..เราจะช่วยรักษาและพัฒนาวิถีเกษตรกรไทยให้กินอิ่มนอนอุ่นมีความปกติสุขได้อย่างไร?

อ่านต่อ »Main: 0.01104998588562 sec
Sidebar: 0.073513984680176 sec