แผนงานปลูกต้นไม้ในหัวใจคนห้วยต้ม

อ่าน: 6280

โจทย์

ชาวบ้านจะสร้างถิ่นฐานตามสไตล์แห่งตนให้ดีขึ้นและยั่งยืนอย่างไร

มีงานอะไรบ้างที่ควรทำเพื่อลดรายจ่าย

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพื่อพึ่งตนเอง

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพื่อนาคต

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพิ่อชดเชยสิ่งที่ยังขาดแคลน

แผนแม่บทชุมชนชาวปาะญอมีไหม จำเป็นไหม อ่านต่อ »Main: 0.020311117172241 sec
Sidebar: 0.1002209186554 sec