แผนงานปลูกต้นไม้ในหัวใจคนห้วยต้ม

อ่าน: 6243

โจทย์

ชาวบ้านจะสร้างถิ่นฐานตามสไตล์แห่งตนให้ดีขึ้นและยั่งยืนอย่างไร

มีงานอะไรบ้างที่ควรทำเพื่อลดรายจ่าย

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพื่อพึ่งตนเอง

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพื่อนาคต

มีงานอะไรบ้างที่ทำเพิ่อชดเชยสิ่งที่ยังขาดแคลน

แผนแม่บทชุมชนชาวปาะญอมีไหม จำเป็นไหม อ่านต่อ »Main: 0.016933917999268 sec
Sidebar: 0.066154003143311 sec