ยาผีบอก

อ่าน: 2410

(ชวนนักวิจัยระดับอ๋องมาชมงานวิจัยไทบ้าน)

1 ความสอดคล้องกับทุนนวมินทร์

1.1 สถานีเรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน มีเป้าประสงค์ทางด้านการสร้างปัจจัยความรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้เชิงประจักษ์ เช่น การปลูกต้นไม้หลากหลายวัตถุประสงค์ การสะสมแม่ไม้พันธุ์ดี การเลี้ยงสัตว์ การค้นหาคำตอบในการพึ่งตนเองในระดับชุมชน การวิจัยชนิดหญ้า การวิจัยพืชพลังงาน การวิจัยไม้โตเร็ว

1.2 ค้นหาวิธีแก้ไข้ปัญหาความแห้งแล้ง ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การผลิตปุ๋ย การผลิตน้ำส้มควันไม้ การปลูกสมุนไพร การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่ออธิบายการอยู่แบบพอเพียงและปลอดภัย โดยมีแนวคิดว่า..คนเราอยู่ในพื้นที่แห่งไหนก็ควรมีความรู้ที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ มีความก้าวหน้าความเจริญตามลำดับ ซึ่งสังเกตุได้จากความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

1.3 ชุดความรู้ที่สร้างขึ้นมา มีความเหมาะสมต่อเกษตรกรรายย่อยที่มาศึกษาดูงาน เช่น การสับไม้ใบเลี้ยงโค การผลิตปุ๋ย การกลั่นน้ำมันยูคาลิปตัส การเผาถ่าน การทำเฟอนิเจอร์ การเพาะพันธุ์ไม้ การปลูกผักยืนต้นระบบชิด ฯลฯกระบวนการเหล่านี้มาจากการปฏิบัติ ไม่ใช่มีอยู่ในตำรา ทุกกิจกรรมจะนำเกษตรกรทดลองเชิงกระบวนการ

1.4 ในส่วนของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้เสนอรูปแบบการทำเกษตรประณีต ในเนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อที่จะได้ดูว่าเกษตรกรที่อบรมไปแล้ว สามารถนำไปใช้จริงได้ระดับใด เพื่อให้การประเมินผลชัดเจน จึงออกกุศโลบายให้เกษตรกรทดลองทำกิจกรรมในพื้นที่ๆกำหนด

(มหาชีวาลัยอีสานเป็นเจ้าภาพร่วมการประเมินการใช้งานผลงานวิจัยของ วช.)

2 คุณค่าทางปัญญา

2.1 หัวหน้าโครงการฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น เ ก ษ ต ร ก ร ดี เ ด่ น แ ห่ ง ช า ติ สาขาปลูกสร้างสวนป่า  ปี   2533 และ เ ก ษ ต ร ก ร ดี เ ด่  น ข  อ ง FAO. เ นื่ อ ง ใ น วั น อ า ห า ร โ ล ก ในปี 2524 ในหัวข้อ“ฟ า ร์ ม ต้ น ไ ม้ หัวหน้าโครงการฯได้รับเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ของสภาการศึกษาแห่งชาติ และได้ประมวลผลความรู้ผ่านหนังสือที่ชื่อ “คนนอกระบบ” ซึ่งสภาการศึกษาแห่งชาติได้ออกทุนจัดพิมพ์  เคยได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท “วิชาสูตรภูมิสังคม” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นผู้ร่วมพิจารณายกร่างหลักสูตรคณะเกษตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วิ พุ ท ธิ ย า จ า ร ย์ อ า ส า ของหลักสูตรนี้ ซึ่งจะต้องเดินทางไปสอนนักศึกษาเป็นระยะๆ กล่าวโดยรวมมหาชีวาลัยอีสานมีภูมิหล้งเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติพอสมควร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ได้รับเชิญจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เป็นผู้อภิปรายนำกลุ่ม 3 ในภาคบ่าย เรื่อง “ก้าวใหม่สู่ความมั่นคงอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของการประชุมประจำปี ของ สศช. เรื่อง “แผน11..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่27 สิงหาคม 2554 มหาชีวาลัยอีสาน ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรในการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2554  (Thailand Research Expo 2011) ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยไทบ้าน”

2.2 มหาชีวาลัยอีสาน เคยทำโครงการร่วมให้กับสำนักงานการจัดการความรู้เพื่อสังคม ศึกษาเรื่องการดูแลดินและการจัดการดินเพาะปลูกของเกษตรกร สำนักงานจัดการความรู้ได้นำไปพิมพ์เป็นตำราชื่อว่า “ดินดิ้นได้”

2.3 จากชุดความรู้ที่สะสมเรื่อยมา พร้อมกับกิจกรรมตัวอย่าง ทำให้มีกลุ่มผู้สนใจทั้งภาคธุรกิจเอกชน ครูบาอาจารย์ นักวิจัย เกษตรกรเดินทางมาดูงาน และเข้าค่ายอบรม ทำให้ได้นำสิ่งที่สภาวิจัยเรียกว่าคุณค่าแห่งปัญญา ออกมาถ่ายทอดให้แก่สาธารณชนสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการกระจายผลงานวิจัยออกไปอย่างกว้างขวางอย่างเป็นธรรมชาติ

(วิจัยไทบ้าน เอาใบไม้มาสับให้วัวกิน วัวอ้วนจนแทบเป็นหมัน)

3. ผลกระทบของการวิจัย

3.1 ที่มาของโครงการวิจัยชุดนี้  เกิดจากการเสนอวิจัยจากตัวนักวิจัยไทบ้าน ที่เห็นปัญหาเกิดขึ้นในวิถีชีวิต จึงต้องการศึกษาหาคำตอบเพื่อนำมาแก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่มีปัญหาเรื่องการตีความ ปัญหาเรื่องการอธิบายเชิงวิชาการ โครงการฯจึงขอความร่วมมือให้นักวิชาการในสถาบันการศึกษาบางแห่งมาร่วมเป็นที่ปรึกษา ความพิเศษของโครงการนี้จึงเป็นการย้อนศร แทนที่จะให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมาเป็นพระเอก ชาวบ้านเสนอขอเป็นพระเอกเสียเอง ให้นักวิชาการมาเป็นเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งตรงกับนโยบายของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ต้องการให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยออกไปร่วมเรียนรู้กับชุมชน แทนที่จะไปบอกความรู้อย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งก็จัดเจนแล้วว่าไม่ได้ผล

3.2 โครงการฯนี้จะเป็นตัวพิสูจน์เรื่องความร่วมมือการวิจัย ระหว่าง นักวิจัยไทบ้าน กับ อาจารย์/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างในพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการวิจัย ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน เหตุผล เพราะผู้วิจัยเป็นผู้ต้องโจทย์ เป็นผู้ต้องการผลวิจัยมาแก้ไขในเนื้องานของตนเอง แทนที่จะรอให้โครงการวิจัยจากภายนอกมาบอกเล่า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกาไม่ถูกที่คัน  สิ่งที่โครงการนี้เสนออาจจะ ช่ ว ย บ ร ร เ ท า ปั ญ ห า ง า น วิ จั ย ขึ้ น หิ้ ง ไ ด้ อี ก ท า ง ห นึ่ ง

3.3 จุดพิเศษ อีกประการหนึ่งของโครงการฯ จะรายงานการดำเนินกิจกรรมผ่านบล็อกลานปัญญาเป็นระยะ เพื่อให้เครือข่ายผู้รู้ผู้สนใจเข้ามาเสนอแนะ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการดำเนินการวิจัยแบบเปิดกว้าง

3.4 คำว่า “วิจัยแห่งชาติ” จะเป็นแห่งชาติไม่ได้เลย ถ้าไม่เปิดกว้างให้ประชากรในประเทศนี้ได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัย ให้โอกาสสำหรับผู้ต้องการที่จะยกระดับการจัดการความรู้ -การพัฒนาความรู้ -เพื่อนำไปสู่สังคมอุดมปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม เราพูดถึงความร่วมมือ พูดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดถึงการสังเคราะห์ พูดถึงการนำผลความรู้ไปใช้อย่างคุ้มค่า เป้าหมายของมหาชีวาลัยอีสานตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน การที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กรุณาให้มหาชีวาลัยอีสานเสนอโครงการวิจัย ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการวิจัยของประเทศนี้

(หวดข่า ผลไม้ป่าที่งานวิจัยไทบ้านเอามาหมักทำไวน์ไว้เลี้ยงโค)

« « Prev : แผนผังวิถีชีวิตเกษตรกร

Next : เยาวราชวันนี้ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:08

  จัดทำแบบสรุปข้อมูลเรียบร้อยพร้อมจัดส่งเรียบร้อยแล้วเช่นกันขอรับ หุหุหุ ;)

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:30

  โห แห้ว ทะลุจอจริงๆ อิอิ

 • #3 withwit ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:27

  เสียดายแต่ไวน์หวดข่านี่แหละ มันหรอยดีนะผมว่า แต่จะเอาไปให้งัวกินเสียหมด เอาหวดข่าไปขายฝรั่งนั่งเครื่องบินขวดละพัน แล้วเอาเงินมาซื้อเชี่ยงชุนขวดละห้าสิบ ให้วัวกินจะดีกว่าไหมครับ อิอิ

  ส่วนน้าเต้ายักษ์นั้นผมว่าน่าทำอะไรได้มาก เช่น หมักมันในตัวเลย คือใช้เปลือกตัวเองเป็นถังหมัก สิ่งที่ได้คืออาหารสัตว์หมัก หรือ อะไรก็ค่อยว่ากันต่อ อาจกลายเป็นไวน์น้ำเต้าก็ได้นะครับ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เวลา 22:16

  ปีหน้าเอาใหม่ท่านจอหงวน จะเก็บหวดข่ามาฝากสักรถ10 ล้อ อิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.17268800735474 sec
Sidebar: 0.12896299362183 sec