วุฒิอาสาร่วมงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย Panda เมื่อ 12 กุมภาพันธ 2010 เวลา 21:54 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2338

           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีโอกาสไปร่วมงาน  ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องสุรนารีบอลลูม โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับทีมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ที่ได้รับการเข้าร่วมงานนี้ในฐานะเครือข่ายของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อ่านรายละเอียดได้จากบันทึกของ อาม่าหลินฮุ่ย ผู้ประสานให้ทีมวุฒิอาสาไปร่วมงานนี้ครับ

         งานเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านประหยัด เจริญศรี  และการกล่าวรายงานโดย ท่านศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พิธีเปิดโดย พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน      

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (เปลี่ยนชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐)มีภารกิจในการพิจารณาตรวจสอบและสอบสวนคำร้องเรียนของประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการปฏิบัติหน้าที่หรือ ละเลย การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างของรัฐ ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฎิบัติ หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วยพันธกิจดังกล่าวสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดโครงการสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนในส่วนภูมิภาค” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนได้รับรู้ข้อคิดเห็น และความคาดหวังของประชาชน ข้าราชการ พนักงานของรัฐนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งนี้ เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนต่อไป

 

          หลังจากพิธีเปิดก็เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมสำหรับมนุษย์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์  ในการฟังการบรรยายครั้งผมได้ทบทวนเรื่องราววิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน ในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยเรียนมาในสมัยเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และทำให้ได้ทราบว่า หมีแพนด้า เป็นหมีเพี้ยน  คือแตกต่างจากหมีชนิดอื่น ๆ  จากที่เคยเป็นสัตว์กินเนื้อกลายมากินพืช (ไผ่) อย่างเดียว  ปะะสิทธิภาพในการย่อยอาหารจึงย่อยได้ต่ำมากคือ ประมาณ สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้นอุจาระของแพนด้าที่ขับถ่ายออกมาจึงเป็นกิ่งไผ่ใบไผ่ที่ถูกย่อยไปไม่มาก….เพิ่งรู้ว่าเป็นหมีเพี้ยน….อิอิ

« « Prev : เรียนจากปฏิทิน : รักพรรณไม้งาม…รักษ์ป่า

Next : ผู้ตรวจการแผ่นดิน ททท. » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.19237780570984 sec
Sidebar: 0.043115139007568 sec