รอยเลื่อนในสังคม

โดย sutthinun เมื่อ 6 เมษายน 2011 เวลา 17:25 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1137

(ชนกลุ่มน้อยรัฐฉานดิ้นรนกอบกู้บ้านเมือง แต่พี่ไทยทำตรงกันข้าม)

ระยะนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหว แผ่นดินแยก รอยร้าว ภูเขาถล่ม ถนนพัง หนีไปนั่งบนหลังคา น้ำตาท่วมท้น น้ำล้นท่วมใจ สั่นไหวแค่ไหน วิบัติแค่ไหน รับแตกต่างกันไปหลากหลาย บางครอบครัวล้มตายพลัดพราก พ่อเฒ่าที่อยู่ใต้บอกว่า เกิดมาจนป่านนี้เพิ่งจะเห็นน้ำทะลักหลงฤดู ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันจะเป็นอะไรอย่างไรกันอีก คนเฒ่าคนแก่ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร

ถ้าคนสวยยอมมาใคร่ครวญ จะเห็นรอยร้าวปริแยกในสังคม ความไม่เข้าใจกัน เริ่มบ่มเพาะเชื้อความร้าวฉานให้เกิดขึ้นยาวนาน เมื่อความเป็นธรรมในสังคมถูกบิดเบือน เราเก็บเพื่อนร่วมแผ่นดินไว้ในฐานะเครื่องมือสำหรับจูงไปไหนๆก็ได้

เป็นเครื่องมือ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ร า ค า ถู ก ส่ ง โ ร ง ง า น

เป็นเครื่องมือ ผ ลิ ต อ า ห า ร ถู ก ๆ ใ ห้ ค น เ มื อ ง บ ริ โ ภ ค

เป็นเครื่องมือ ใ น โ ร ง ง า น ร า ค า ถู ก

เป็นเครื่องมือ ก า กะ บ า ท ใ น คู ห า เ ลื อ ก ตั้ ง

เป็นเครื่องมือ ขั บ เ ค ลื่ อ น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง

เป็นเครื่องมือ ใ น ฉ ก ฉ ว ย ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย

เป็นปากเสียงราคาถูกที่ส่งผลลัพธ์ราคาแพงลิบลิ่ว

ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ได้เกิดปัจจุบันทันด่วน มันเป็นรอยแยกในสังคมที่ใครๆก็รู้ แต่ปล่อยให้มันร้าวรุนแรงขึ้นตามลำดับ ภายใต้ความพยายามง่อนแง่นเต็มที ถ้าเป็นโรคก็บอกได้ว่า หั ว แ ข็ ง ดื้ อ ย า สุ ด ๆ คงไม่ต้องแจกแจงก็ได้กระมังครับ สถาบันไหน องค์กรไหน หมู่พวกไหน กลุ่มไหน ตั้งอยู่บนความแตกร้าวทางสังคม

ไม่ เ ฉ พ า ะ พ ว ก สี แ ด ง สี เ ห ลื อ ง ห ร อ ก น ะ เ ธ อ

พวกที่ไม่มีสังกัด..ต่ า ง ก็ อ ยู่ ใ น สี ช้ำ เ ลื อ ด ช้ำ ห น อ ง กั น ทั้ ง นั้ น

นิ่งงัน นิ่งลึก ลึก ลึก

มีใครบางคนจุดพลุ>> ค น ไ ท ย ห นึ่ ง ค น ทำ อ ะ ไ ร ไ ด้ พบว่ามีคนดีทำสิ่งดีๆอย่างน่าชื่นชมมากมาย กระจายอยู่ในมุมแจ้งและมุมอับ ส่วนหนึ่งก็พบว่าทำไม่ค่อยดี เป็น..อีแอบ อีอ้อน อีโอดโอย บางส่วนก็คิดว่าไม่รู้จะทำอย่างไร

บางส่วนทำดีเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง สั ง ค ม เ ล่ า ..ใครทำ ?

เ ก ร ง ว่ า ก ว่ า ถั่ ว จ ะ สุ ก ง า จะ ไ ห ม้

โรคทางสังคมน่ากลัวนัก

หมอพยาบาลก็ไม่มี เครื่องมือก็ไม่มี ยารักษาก็ไม่มี

มี แ ต่ ค น ป่ ว ย ร่ อ แ ร่ เ ต็ ม แ ผ่ น ดิ น

ญี่ปุ่นโดนสึนามิ เ ข า ยั ง รู้ วิ ธี แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า

แต่พี่ไทยโดนนะจังงัง ยั ง ไ ม่ รู้ จ ะ บำ บั ด กั น อ ย่ า ง ไ ร

โจทย์ชีวิต โจทย์สังคม เปลี่ยนไป

ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเธอจะเป็นอะไรไหม?

เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉันก็กินดีอยู่ดีแล้ว

ฉันทำดีมากนะ ทำ ทำ ทำ อยู่นี่ดีๆทั้งนั้น

ฉันไม่เป็นปัญหาให้ใคร

ฉันเอาตัวรอดได้

ใครอย่ามายุ่งฉัน

ห้าม ห้าม สุดขีด ให้ได้ผลนะน้อง

อย่าให้ตัวผีบ้าโผล่มาคร่าความอุดมสุขชีวิตและครอบครัวของเธอ

ขะน้อย..จะรอดูการทำข้อสอบ..

วิ ช า ก า ร ล อ ย เ พ สั ง ค ม ทำ กั น ไ ด้ ค น ล ะ กี่ ค ะ แ น น ?

อ้อ ..ถ้าต้องการน้ำทิพย์ชโลมใจ

เราเตรียมไว้รอในงานเฮศาสตร์

22-24 เมษา ม า ไ ห ว้ ย่ า โ ม แ ล้ ว โ ม้ กั น ดื่ ม ด่ำ

ลั ง เ ล ไ ด้ . . แ ต่ ตั ด สิ น ใ จ ม า ดี ก ว่ า

แค่ได้ชิมไก่ย่างบันลือโลก ก็โล่งคอโล่งใจแล้วนะเธอ ชิ มิ ชิ มิ

« « Prev : O-NET ไม่ใช่โอยั๊วะ

Next : ฝนแรกแย้ม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2011 เวลา 17:40

    ถ้าแม้แต่ตั้งคำถาม ก็ยังตั้งไม่ถูก ก็อย่าหวังคำตอบที่ถูกเลยครับ อิอิไม่ออกแล้ว (แต่ไม่เครียด ไม่ฝืนครับ)

  • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2011 เวลา 17:59

    อยู่ในช่วงแสวงหา จุดพอดี พอได้ แรกๆก็อย่างนี้ละครับ ค่อยปรับ ค่อยแก้กันไป อิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12894988059998 sec
Sidebar: 0.13003516197205 sec