ออกแบบประเทศไทย

โดย sutthinun เมื่อ 24 มีนาคม 2011 เวลา 7:11 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1084

โศกนาฏกรรมในญี่ปุ่นคงเป็นเรื่องที่ยากจะละเลย คนอยู่ไกลตามไปดูเท่าที่เป็นข่าว ข่าวทุกชิ้นขึ้นอยู่กับฝ่ายข่าวจะปล่อยออกมาแค่ไหน นั่งทับข้อมูลหลักข้อมูลเด็ดไว้เท่าไหร่เบื้องหลังข่าวเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ ต้องการให้คนนอกรู้แค่ไหนก็เปิดเผยออกมาเท่านั้น มีหลายเรื่องที่พยายามประคับประคองบรรยากาศข่าว เช่น “เตาปฏิกรณ์ควบคุมได้แล้ว” “สารกัมมันตภาพรังสียังไม่ถึงขีดอันตราย” พออีกวันจู่ๆควันก็พวงพุ่งขึ้นมา

-น้ำ-อาหาร-อากาศ ปนเปื้อนสารพิษเสียแล้ว

-อารมณ์ -อาชีวะ –อานามัย ปะทุติดตามมา

-อนาคตจะเป็นอย่างไร?

อยากจะให้เกิดข่าวดี แต่แหล่งข่าวก็ไม่เป็นใจ -ความจริงที่หนีไม่ออก–ความจริงที่อันตรายเฉพาะหน้า-ความจริงที่ส่งผลกระทบปลิวว่อน ท้าทายฝีมือบรรณาธิการข่าวยิ่งนัก ต่อๆไปอะไรจะโผล่มาอีก เรื่องใหญ่ๆจะบีบให้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ง่ายนักหรอก ถ้าเป็นประเทศอื่นป่านนี้ร้องแรกแหกกระเชอไปถึงไหนๆแล้ว แต่คนญี่ปุ่นไม่เหลวไหล กัดฟันทุ่มเทแก้วิกฤติด้วยชีวิต หลายคนอาสาเอาชีวิตเข้าแลก

วิ ญ ญ า ณ นั ก ร บ มิ ก า เ ช่ ไ ม่ ไ ด้ ห า ย ไ ป ไ ห น

น่ า ภู มิ ใ จ แ ท น ค น ญี่ ปุ่ น เ ป็ น บ้ า

วิ ธี รั ก ช า ติ ช า ว ซ า มู ไ ร นั้ น ป ร ะ เ ส ริ ฐ นั ก

วิธีปิดถนนตั้งเวทีแหกปากปาวๆนั้น ก ร ะ จ อ ก เ ต็ ม ที

ค ว ร ติ ด ต า ม ดู วิ ธี ค ลี่ ค ล า ย ปั ญ ห า ม หึ ม า ใ น ส ไ ต ล์ ญี่ ปุ่ น ก า ร แ ก้ ป ม ร ะ ดั บ อ ภิ ม ห า ย า ก เ ข า แ ก้ ไ ข กั น อ ย่ า ง ไ ร ? ที่เห็นในเบื้องต้น ไม่มีภาพกระต่ายตื่นเต้นและตื่นตูม ทุกอย่างสะกดไว้ในใจน้ำตาไหลซึมงึมงำเบาๆ อดทนอกกลั้นเป็นเลิศ คุณสมบัติข้อนี้ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ แต่เมื่อมีอยู่ในสายเลือดแล้ว มันเป็นตราประทับว่า..

นี่ไงญี่ปุ่นขนานแท้ !

ขนานไทย เป็นยังไงรู้ไหมครับ?

คนไทยช่วยกันกระทืบซ้ำประเทศไทย !

บ้านเมืองเราไม่ตั้งอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลก

แต่บนผืนแผ่นดินไทยมีรอยแยกในสังคม

แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว โ ด ย ธ ร ร ม ช า ติ

กับ ค ว า ม แ ต ก แ ย ก บ น แ ผ่ น ดิ น ไ ท ย

อ ย่ า ง ไ ห น จ ะ แ ย ก ชิ้ น ส่ ว น ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า กั น

ชิมิ ชิมิ

« « Prev : กิ๊ก ขอนแก่น

Next : ใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ออกแบบประเทศไทย"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.19406700134277 sec
Sidebar: 0.15566086769104 sec