เป็นบันทึกของคุณศศินันท์

ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เล่าถึง การรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการ หน่วย งานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศ เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ชื่อ คลังข้อมูลสภาพน้ำ และข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจ ใช้ข้อมูลวางแผนบริหารจัดการน้ำ และประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

น่าสนใจมาก ในเรื่องข้อมูล เครื่องมือการเก็บข้อมูล การหาสาระในข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาล
เมื่อได้สาระแล้ว ก็ต้องมาเข้าสูตรฟิสิกส์หรือคณิตศาตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ออกมา แต่ความแปรปรวนก็มีสูงมาก สถิติจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก เพราะจะมีเรื่องใหม่ๆมาตลอดเวลา สมกับที่กล่าวว่า เป็น Climate change