การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (2 )

โดย จอมป่วน เมื่อ 10 เมษายน 2012 เวลา 22:54 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 13441

23 มีนาคม 2555

13.00-17.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1  วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

กลุ่มที่ 2  ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย

กลุ่มที่ 3  ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง

กลุ่มที่ 4  การสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน

กลุ่มที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

Panorama005

วันที่  24 มีนาคม 2555

8.30-10.30 น.

นำเสนอผลการประชุมทั้ง 5 กลุ่ม

สรุป……

ความเป็นพลเมืองจะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ใช่ประชาธิปไตยแช่แข็ง  ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการสร้างพลเมืองให้เข้มแข็งเหมาะสมกับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเทศไทยเราก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีมายาวนาน   การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยและมาจากตะวันตก  จึงเป็นปัญหาว่าแล้วประเทศไทยเราจะพัฒนา ปรับปรุงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเรา  หรืออาจต้องปรับขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อบางอย่างให้เข้ากันได้กับระบอบประชาธิปไตย  หรือเป็นแบบกลางๆคือปรับระบอบการปกครองบ้าง  ปรับความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมบ้าง  หรือสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้เหมาะกับระบอบการปกครองที่ประเทศไทยเลือกไว้

คงไม่มีทางเลือกมากนัก  ประเทศไทยเราต้องปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้พลเมืองไทยที่เหมาะสมกับระบอบนี้เป็นอย่างไร?

*********

ผลการศึกษาวิจัยของ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ  พบว่า

คุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่ประชาชนไทยให้ความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

1. การทำงานแบบสุจริต

2. การมีความภูมิใจในความเป็นไทย

3. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี

5. การปฏิบัติตามกฏหมาย

และพบว่าคนไทยเองมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง 5 อันดับแรก ดังนี้

1. การมีความภูมิใจในความเป็นไทย

2. การทำงานแบบสุจริต

3. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี

5. การปฏิบัติตามกฏหมาย

สิ่งที่ประชาชนขาด (จากคุณสมบัติที่พลเมืองพึงมี) ก็คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

2. มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

**********

ถ้าจะมุ่งพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย  ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา  เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  รวมทั้งปฏิวัติความคิด (Paradigm Shift)

วิถีไทยเดิมที่ต้องละทิ้งมี

- ยอมรับวัฒนธรรมอำนาจนิยม, ขาดทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์, การแสดงความคิดเห็น

- เน้นการเชื่อฟัง, ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละโดยไม่เรียกร้องสิทธิ, รักพวกพ้อง

- สิทธิไม่เท่าเทียมกัน, มองสิทธิและหน้าที่แยกส่วนกัน

- คนใน “ที่สูง” มีค่ามากกว่า “คนในที่ต่ำ”, ไม่ก้าวก่ายในการปกครองของชนชั้นนำ

- รอคอยความเมตตากรุณาจากผู้นำ

ต้องละทิ้ง

- การปกครองแบบไทย  ที่รวมศูนย์อำนาจ,  ผู้นำมีอำนาจสูงสุด, ลำดับชนชั้น, ความเงียบทางการเมือง

- มองการเมืองเป็นปัญหา, การคิดต่างต้องแตกแยก

- เน้นแต่หน้าที่พลเมือง  โดยไม่เน้นสิทธิพลเมือง

- คุณธรรมไทยที่เน้นเรื่องการเชื่อฟังผู้ปกครอง, การรู้จักที่ต่ำ-ที่สูง

- การมองสังคมไทยแบบแช่แข็ง มีมโนทัศน์ว่า วิถีไทยนี้ดี  ต้องคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

ต้องสร้างวิถีไทยใหม่ ดังนี้

- วัฒนธรรมทางความรู้แบบใหม่

- วัฒนธรรมทางจิตใจแบบใหม่

- ความสำนึกใน “ สิทธิและหน้าที่ในความหมายใหม่”

- ความสำนึกในคุณค่าความเป็นมนุษย์  ความเสมอภาค  ปฏิเสธความรุนแรง

วิถีเดิมที่ยังคงใช้ได้ มี

- ความคิดของปัญญาชน: เอกลักษณ์ไทย, คุณธรรม,สันติประชาธรรม

- หลักความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน (Communal Liability) , จิตสาธารณะ

- เคารพกฏระเบียบ/กฏหมาย : นิติรัฐ

- เคลื่อนไหวในมิติทางวัฒนธรรม, หลักคำสอนของศาสนา

- วัฒนธรรมในการจัดการความขัดแย้ง : ไกล่เกลี่ย, ประนีประนอม

- กระจายอำนาจ : การบริหารจัดการตนเองในชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองต้องทำทั้ง

ระดับ Micro Level  (ปัจเจกชน/ครอบครัว/ชุมชน)  คือทั้งครู นักเรียน, พ่อ แม่ ลูก, ชนชั้นนำ-พลเมือง

ระดับ Macro Level (ประเทศ) คือการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการศึกษา

Post to Facebook Facebook

« « Prev : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (1 )

Next : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (3 ) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (2 )"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.22756600379944 sec
Sidebar: 0.21968102455139 sec