การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (3 )

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 10 เมษายน 2012 เวลา 23:00 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 13608

Photo1648

จากที่ผ่านมาสรุปว่าประเทศไทยเราคงต้องปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  คงไม่ปรับระบอบมาให้เข้ากับประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยทั้งหมด  แต่คงต้องปรับให้เหมาะสมและไม่แช่แข็ง  รวมทั้งต้องหาทางเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับระบอบการปกครอง อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (2 )

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 10 เมษายน 2012 เวลา 22:54 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 12945

23 มีนาคม 2555

13.00-17.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1  วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

กลุ่มที่ 2  ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย

กลุ่มที่ 3  ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง

กลุ่มที่ 4  การสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน

กลุ่มที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 (1 )

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 10 เมษายน 2012 เวลา 22:50 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 3199

ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย – Citizenship and the future of Thai Democracy

วันที่ 22-24 มีนาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

Photo1745

22 มีนาคม 2555

เริ่มจากการให้ความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองและความเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

14.40-15.30 น.

Professor Dr. Larry N. Gerston จาก San Jose State University  แสดงปาฐกถานำ เรื่อง “ Citizenship and Democracy”

อ่านต่อ »

Post to Facebook FacebookMain: 0.035910844802856 sec
Sidebar: 0.069472074508667 sec